Kriteriedata - innvandrerkriterium - 2007

Kommuner

Deres ref

Vår ref

Dato

06/1896-4 HER

15.09.2006

Kriteriedata - innvandrerkriterium– 2007
Vedlagt følger kommunevis oversikt over data for kriteriet Innvandrere. På grunn av at SSBs publiseringsdato for disse dataene ikke var satt før 14. september har ikke departementet kunne sende ut data for innvandrerkriteriet sammen med de andre dataene som ble sendt ut den 01.09. 2006.

Vedlegget viser data som vil bli benyttet ved beregningen av rammetilskuddet til kommunene i 2007. Tallene er absolutte, ikke andeler. Andeler vil bli regnet ut i forbindelse med den endelige beregningen av rammetilskuddet for 2007. Tabellen viser førstegenerasjons innvandrere uten flyktningstatus fra ikke-industrialiserte land bosatt i Norge pr 1.1.2006, og førstegenerasjons innvandrere med flyktningstatus (både fra ikke-industrialiserte og industrialiserte land) bosatt i Norge før 31.12. 2000. Definisjon av person fra ikke-industrialisert land: personens fødeland er Asia, Afrika, Mellom- og Sør-Amerika eller Tyrkia.

Kriteriene bygger på offisiell statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det vil normalt ikke bli foretatt rettinger som innebærer avvik fra den vedlagte statistikken. Eventuelle henvendelser kan sendes per e-post eller eventuelt per faks til Kommunal- og regional­departementet (KRD), senest 18. september. Kontaktperson i KRD er rådgiver Hege Rønning (tlf. 22 24 68 58/e-post: hege.ronning@krd.dep.no). Faks nummer 22 24 27 35.

Behandling av eventuelle merknader kan ikke påregnes dersom ovennevnte frister overskrides og dersom begrunnelse fra kommunen mangler. Feil som kommunene selv er ansvarlig for på grunn av mangelfull rapportering vil ikke bli rettet.

Med hilsen

Grete Lilleschulstad Hege Rønning
underdirektør rådgiver

Vedlegg 1 (i pdf-format)

Kopi til:
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Fylkesmennene
Helse- og omsorgsdepartementet
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)
Landbruks- og matdepartementet
Sosial- og helsedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Kunnskapsdepartementet