Kriteriedata til inntektssystemet for kommuner - 2009

Vedlagt følger kommunevis oversikt over kriteriedata til beregning av rammetilskudd for kommunene 2009, jf. vedlegg 1, 2 og 3. Vedlegg 1 gir en kort beskrivelse av de vedlagte data. Vedlegg 2 og 3 viser grunnlagsdata som blir benyttet til beregning av rammetilskuddet til kommunene (vedlegg 2) og data som vil bli benyttet ved beregning av korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler (vedlegg 3).

Fra og med 2009 vil man med innføringen av et nytt inntektssystem gå bort fra å benytte befolkningstall per 1. januar i budsjettåret i beregningen av innbyggertilskuddet og utgiftsutjevningen, og i stedet benytte befolkningstall per 1. juli året før budsjettåret (1. juli 2008). Befolkningstall per 1. juli 2008 planlegges publisert på hjemmesidene til Statistisk sentralbyrå (SSB) 21. august 2008.

Beregningen av rammetilskudd til den enkelte kommune tar utgangspunkt i verdiene for de ulike kriteriene. De fleste kriteriedataene bygger på offisiell statistikk fra SSB. Det vil normalt ikke bli foretatt rettinger som innebærer avvik fra den vedlagte statistikken. Eventuelle henvendelser kan sendes per e-post eller eventuelt per faks.

Som kriteriedata for psykisk utviklingshemmede benyttes det innrapporterte tall fra kommunene til Helsedirektoratet. Eventuelle merknader fra kommunene må gjelde feil på innrapporterte tall innenfor gitte frister. Det gis ikke adgang til å innrapportere nye tall. Merknader til kolonne 9 og 10 i vedlegg 2 skal sendes til Helsedirektoratet ved kontaktperson rådgiver Jeanette Fjeldheim senest 27. august (tlf.: 24 16 31 82 /e-post: jeanette.fjeldheim@shdir.no).

Kriteriedata for landbruk (kolonne 11-14 i vedlegg 2) er utarbeidet av SSB og Statens kartverk for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Eventuelle merknader bes sendt til Landbruks- og matdepartementet ved kontaktperson avdelingsdirektør Wenche Østrem senest 27. august (tlf.: 22 24 91 21/e-post: wenche.ostrem@lmd.dep.no).

Eventuelle merknader til tallene for korreksjonsordningen for elever i statlige og frittstående skoler (vedlegg 3) bes sendt til Utdanningsdirektoratet ved kontaktperson Trine Ytre-Arna senest 27. august (tlf.: 23 30 13 64)

Eventuelle merknader til de øvrige kriteriedata sendes til Kommunal- og regional¬departementet (KRD) senest 27. august. Kontaktperson i KRD er førstekonsulent Melissa Edvardsen (tlf. 22 24 72 16/e-post: melissa.edvardsen@krd.dep.no). Det kan også sendes faks til nummer 22 24 27 35.

Behandling av eventuelle merknader kan ikke påregnes dersom ovennevnte frister overskrides og dersom begrunnelse fra kommunen mangler. Feil som kommunene selv er ansvarlig for på grunn av mangelfull rapportering vil ikke bli rettet.

Med hilsen
Grete Lilleschulstad
underdirektør
Melissa Edvardsen
førstekonsulent


Kopi til:                                                                                                              
Fylkesmennene   
Helse- og omsorgsdepartementet   
Helsedirektoratet   
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)   
Kunnskapsdepartementet   
Landbruks- og matdepartementet   
Statistisk sentralbyrå   

Vedlegg:

1. Beskrivelse av vedlegg 1 og 2 (pdf-format)
2. Grunnlagsdata til beregning av rammetilskuddet (excel-format)
3. Data til beregning av korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler (excel-format)