Liste over høringsinstansene

Forbud mot å diskriminere på grunnlag av religion og livssyn

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Albansk islamsk kultursenter

Berørte departementer

Bispedømmerådene

Bispemøtet

Buddhistforbundet

Den Evangelisk Lutterske frikirke

Den Islamske forening i Bergen

Den katolske kirke Midt-Norge

Den norske Helsingforskomiteen

Den Tyrkiske Islamske Union

Det Evangelisk Lutherske kirkesamfunn

Det mosaiske trossamfunn i Oslo

Det mosaiske trossamfunn i Trondheim

Det norske Baptist samfunn

Det norske misjonsforbund

Filadelfia – Menigheten Vennesla

Filadelfia Menigheten Kristiansand

Human-etisk Forbund

Institutt for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo

Islamic Cultural Center Norway

Islamsk kvinnegruppe i Norge

Islamsk Råd

Jehovas Vitner

Kirkens arbeidsgiverorganisasjon

Kirkerådet

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)

Kristent interkulturelt arbeid

Kristne Friskolers forbund

Likestillingsombudet

Likestillingssenteret

LO

Mellomkirkelig råd

Menigheten i Filadelfia

Metodistkirken i Norge

NHO

Norges Frikirkeråd

Norges Kristne Råd

Organisasjonenes Fellesråd

Oslo katolske bispedømme

Oslo kristnesenter

Pinsemenigheten Betel i Trondheim

Pinsemenigheten Filadelfia i Drammen

Pinsemenigheten i Evangeliehuset

Pinsemenigheten Salen Halden

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Sametinget

Senter mot etnisk diskriminering (SMED)

Syvendedags Adventissamfunnet Vestnorsk

Syvendedags Adventistsamfunnet Østnorsk

World Islamic Mission