Lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

LOV-1956-12-21-1 Lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl.

Loven gjelder for den som har stilling som er eller blir innlemmet i Statens Pensjonskasse, og som ikke omfattes av særlige lovbestemmelser om aldersgrenser for fastlønt militær befal.
Den alminnelige aldersgrense er 70 år. Det kan fastsettes lavere aldersgrense for stillinger hvor:

  1. Tjenesten medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning på tjenestemennene slik at de normalt ikke makter å skjøtte arbeidet forsvarlig til fylte 70 år. 
  2. Tjenesten stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper, som normalt blir sterkere svekket før fylte 70 år enn det en forsvarlig utføring av tjenesten tilsier. 
Se loven på lovdata.no