Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø (arbeidsmiljøloven) med sentrale forskrifter

Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø (arbeidsmiljøloven) med sentrale forskrifter

Lovtekst og forskrifter på Lovdata.

I Ot.prp. nr. 28 (2001-2002) 7. desember 2001 fremmer Arbeids- og administrasjonsdepartementet forslag for Stortinget om endringer i kapittel IX i arbeidsmijløloven, om arbeid av barn og ungdom.