Lov om supplerande stønad ved kort butid

LOV 2005-04-29 nr 21: Lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg.

Formålet med lova er å garantere ei minste samla inntekt for personar med liten eller ingen pensjon frå folketrygda på grunn av kort butid i Noreg.

Formålet med lova er å garantere ei minste samla inntekt for personar med liten eller ingen pensjon frå folketrygda på grunn av kort butid i Noreg. Supplerande stønad vert gitt til personar som har fylt 67 år og som er busette i Noreg.

Retten til supplerande stønad fell bort når ein person oppheld seg eller har tenkt å opphalde seg i utlandet i meir enn 90 dagar i samanheng eller i meir enn 90 dagar i alt i ein stønadsperiode.

Se loven på lovdata.no