M-10/1994 - Endring av forskrift om tilskott til pelsdyrfôrlag og andre tilvirkere av pelsdyrfor

(17.01.1994)

Rundskriv
M-10/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/00431

17.01.1994

Til

Norges pelsdyralslag, Norges Bondelag, Norsk bonde- og småbrukarlag, Styringsgruppa for tilskott til pelsdyrforlag

Endring av forskrift om tilskott til pelsdyrfôrlag og andre tilvirkere av pelsdyrfor

Landbruksdepartementet har etter forslag fra Styringsgruppa for tilskott til pelsdyrfôrlag og etter samråd med Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag endret forskrift om tilskott til pelsdyrfôrlag og andre tilvirkere av pelsdyrfôr. Dette gjelder § 4.1 pkt. B; C og D som er endret til ett punkt B. Punkt E er følgelig endret til punkt C.

Videre er § 5 endret ved at landbrukskontoret byttes ut med kommunen. I § 9 er lagt til opplysning om at det ikke er klagerett til Kongen i statsråd på disposisjonsvedtak som er fattet av departementet.

Forskriften følger vedlagt. (Utgått)

Med hilsen

Martin Holtung

Kjell Nyhus

Saksbehandler: Per FinsetØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55

Forskrift om tilskudd til pelsdyrfôrlag og andre tilvirkere av pelsdyrfôr (Utgått)

Forskriften er fastsatt av Landbruksdepartementet den 14. januar 1994 i medhold av jordbruksavtalen og hjemmel i Grunnloven § 75 og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

§ i Formål

Tilskuddsordningen skal medvirke til utjevning av fraktkostnadene ved innfrakt av råstoffer til, og utfrakt av ferdigfôr fra fôrkjøkken. Ordningen skal derfor ta sikte på å fremme mest mulig rasjonell omsetning av pelsdyrfôr.

Tilskuddet til innfrakt skal gå til ferdigfôrprodusenter, innkjøpslag eiet av oppdrettere og som omsetter råstoffer og enkeltoppdrettere når ferdigfôr framstilles på farmen. Tilskuddet til utfrakt skal gå til pelsdyrfôrlag eller andre organiserte fôrkjøkken.

S 2 Definisjoner

Med innfrakt menes frakt av fisk- og slakteriavfall av norsk opprinnelse til bruk i fôrkjøkken for produksjon av ferskt, frosset eller konservert pelsdyrfôr.

Med utfrakt menes distribusjon av ferdigfôr fra pelsdyrfôrlag eller andre organiserte fôrkjøkken til pelsdyrgårder.

Med hentegodtgjørelse menes godtgjørelse til oppdrettere som selv må frakte fôret mer enn 2 km regnet en veg.

S 3 Vilkår

De som vil søke om tilskudd etter ordningen må etablere full utjevning av utkjøringskostnadene innenfor sitt leveringsområde. Ved leveranse til oppdrettere som bor slik til at det av praktiske grunner ikke kan leveres direkte fra produsentens bil - dekkes andel av frakt med offentlig transportmiddel til mottakerens nærmeste stoppested (nærmere regler for dette i § 4).

Kjøp fra andre forsyningssted av produkter som normalt tilføres lokalt d.v.s. fra et naturlig avgrenset forsyningsområde, faller utenom ordningen og kan bare komme med i ordningen etter nærmere godkjenning av departementet.

Søknad om fraktutjevningsmidler kan avslås hvis det foregår unødig kryssfrakting av vedkommende råvarer.

Produkter som generelt sett omfattes av ordningen, men som sedvanemessig leveres fraktfritt forbrukers kai, tildeles ikke fraktutjevningsmidler.

S 4 Tilskudd

1. Innfrakt:

A. Fraktutjevningsbeløpene beregnes etter tonn/km prinsippet, d.v.s. av avstand fra leverandør (siste omsetnings ledd) til forbrukeren regnet en veg multiiplisert med kjøpt kvantum pr. år.

B. Ved leveranse av fiskeråstoff til mottaker som får alt eller deler av sitt fiskeråstoff levert med båt til nærmeste havn, dekkes båtfrakten med en prosentsats av den tariff som hvert år avtales med hovedleverandørene for den aktuelle strekningen.

For beregning av frakttilskudd for transport av fiskeråstoff over lengre avstander der båttransport er det mest aktuelle transportmiddel, beregnes frakttilskudd på grunnlag av båtfraktkostnader.

Lokale leveranser av fiskeråstoff regnes etter den aktuelle avstand innenfor et naturlig avgrenset område.

C. Fraktutjevningen for biproduktene fra slakteriindustrien baseres utelukkende på tonn/km prinsippet under forutsetningen av at varen kjøpes innenfor et naturlig avgrenset forsyningsområde.

2. Utfrakt:

Tilskuddet til utfrakt fordeles etter følgende prinsipp:
A. Fast avskrivning pr. bil i transportrute fordeles etter utkjørt tonnasje på følgende måte:

a.

Under

500 tonn

pr.

bil

i gjennomsnitt

kr 15.000,-

b.

500 -

1000 tonn

Kr 20.000,-

c.

Over

1000 tonn

Kr 25.000,-

d.

Over

2000 tonn

Kr 30.000,-

B. Antallet biler som inngår i avskrivningsgrunnlaget bestemmes av det som er nødvendig for å klare utkjøringen med 1 sjåfør pr. bil innenfor normal arbeidstid pluss tillatt overtid.

C. Restbeløpet etter innfrakt, offentlig transport, hentegodtgjørelse og avskriving på biler, fordeles etter gjennomsnitts kjørte km pr. rute 1/5 og 1/9 søkeråret og beregnes etter følgende formel:

X kr = tilskott pr. km
y km x 52
(x = sum som skal fordeles. Y = sum av gjennomsnitt rutelengde for fôrkjøkken.)

D. Rutelengde registreres pr. 1/5 og 1/9 søkeråret. Gjennomsnittet av de to registreringer gir antall km som skal benyttes ved utregningen. (Med rutelengde forstås den avstand det må kjøres for å distribuere fåret til alle fôrkjøkkenets oppdrettere en gang.)

3. Andre tilskudd:

For transport med offentlige transportmidler utenom fergebilletter for godkjente fôrruter, dekkes 80% av faktiske utgifter og med en maksimalsats som fastsettes av Landbruksdepartementet etter samråd med avtalepartene. Slike utgifter dekkes bare hvis fôret ikke kan leveres fra ei godkjent fôrrute.

Til mottakere som må frakte fôret mer enn 2 km regnet en veg, kan det ytes tilskudd (hentegodtgjørelse) etter satser som fastsettes av Landbruksdepartementet etter samråd med avtalepartene.

For områder som ikke kan betjenes med tankbil, gis det mulighet for å etablere særordninger som kan gjøre det mulig å levere ferdigfôr inntil det eventuelt kan opprettes fast fôrrute eller anlegges fôrkjøkken. Disse særordningene må i hvert tilfelle godkjennes av Landbruksdepartementet.

Et fôrlag kan i en tidsbestemt periode tildeles ekstraordinære midler til dekning av ekstra transportkostnader i etableringsfasen. Dette under forutsetning av at bruken av disse midlene vil gi klare forbedringer av fôrforsyningsopplegg og bruk av ordinære tilskuddsmidler på lengre sikt.

4. Administrasjon

Til å forvalte tilskuddsordningen oppnevner Landbruksdepartementet ei styringsgruppe på 3 medlemmer (Styringsgruppa for tilskudd til pelsdyrfôrlag, STP). Landbruksdepartementet oppnevner lederen, mens de øvrige medlemmer blir oppnevnt etter forslag fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukar lag.

Ved siden av å forvalte tilskuddsordningen, herunder tilpasse tilskuddene til bevilgningen, skal styringsgruppa ha ansvaret f ar utarbeiding av de nødvendige søknads-/registreringsskjema for ordningen. Gjenpart av møteprotokoll over gruppas møter sendes Landbruksdepartementet etter hvert møte. Ved hvert års utløp skal det sendes melding med oppgave over bruken av tilskuddsmidlene til Landbruksdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Utgifter i forbindelse med styringsgruppas møter og til nødvendige sekretariatsfunksjoner blir dekket av tilskuddsmidlene.

Norges Pelsdyralslag fungerer som sekretariat for styringsgruppa. Det blir foretatt a-konto utbetaling etter anmodning.

§ 5 Søknad. saksbehandlinc

Søknad om tilskuddsmidler skjer på søknadsskjema som utarbeides av styringsgruppa. Søknaden sendes årlig til denne instans innen 1. mars påfølgende år. Talloppgavene i søknaden må være bekreftet av revisor. Oppgavene fra enkeltoppdrettere må bekreftes av kommunen. Av beregnings- og kontrollhensyn skal videre oppgis antall tisper 1.5. - antall dyr 1.9., rutelengde pr. fôrrute og fôrmengder pr. rute.

Alle søknader skal undertegnes av ansvarshavende person hos søker. Ved for sein innsending av søknaden, eller ved innsending av feilaktige oppgaver, kan styringsgruppa foreta en skjønnsmessig avkorting i tilskuddsbeløpet eller avvise søknaden helt.

§ 6 Kontroll

Riksrevisjonen, Landbruksdepartementet eller den de bemyndiger kan foreta kontroll med at vilkårene i forskriften er oppfylt. Tilskuddsmottakerne plikter å legge fram de dokumenter som kan anses nødvendig for å gjennomføre kontrollen.

§ 7 Utbetaling

Avskrivningsbeløp for biler som bare kjører pelsdyrfôr kan utbetales forskuddsvis. Dersom bilen også brukes i annen transport, må det føres regnskap for dette, og avskrivingstilskuddet blir tilsvarende redusert. I de tilfeller dette ikke lar seg gjøre, skal slike biler holdes utenfor ordningen.

Øvrige tilskudd beregnes ved utgangen av hvert kalenderår med utgangspunkt i søknadsoppgavene og det bevilgede beløp.

§ 8 Tilbakebetaling

Tilskuddet eller deler av det kan kreves tilbakebetalt dersom det er foretatt feilutbetalinger eller dersom det viser seg at vilkårene ikke er oppfylt.

Det kan kreves rente tilsvarende morarente ved tilbakebetaling.

§ 9 Dispensasjon

Landbruksdepartementet kan i særlige tilfeller fravike bestemmelser i denne forskrift. Dispensasjonen må ikke stride mot formålet med tilskuddsordningen. Eventuell søknad om dispensasjon skal fremmes via styringsgruppa. Det er ikke anledning til å klage til Kongen i statsråd på dispensasjonsvedtak som er fattet av departementet.

§ 10 Klage

Vedtak som er fattet i medhold av forskriften gir klagerett etter Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Eventuelle klager sendes Landbruksdepartementet via styringsgruppa.

§ 11 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift om tilskudd til pelsdyrf8rlag og andre tilvirkere av pelsdyrfôr fastsatt av Landbruksdepartementet den 15. februar 1990.