M-15/1999 - Budsjett for bruk av rentemidler i 2000

R-752 (24.08.1999)

Rundskriv
M-15/1999
R-752

Saksnr. 1999/02458

24. august 1999

   

Til

   

Fylkesmennene,
Landbruksavdelingene

Budsjett for bruk av rentemidler i 2000

Departementet ber med dette om at budsjetteringen for bruken av rentemidlene i 2000 blir iverksatt i samsvar med bestemmelsene i § 3 i "Forskrift om forvaltning og bruk av rentene av skogavgiften (rentemidlene), fastsatt den 15. februar 1994. Ved budsjetteringen skal det som tidligere brukes skjema 0080 både på kommune‑ og fylkesnivå, og en minner om de frister som fremgår av § 3 nr. 1 og 2.

Ved budsjetteringen skal det som i 1999 avsettes følgende overføringer:

30 % av brutto innvunne rentemidler av skogavgiften i 1999 til den stedlige skogeierforening under Norges Skogeierforbund, og

18 %av brutto innvunne rentemidler av skogavgiften i 1999 til sentralt bruk.

Fylkesmannen fastsetter satsen for innbetaling av brutto innvunne rentemidler til bruk på fylkesnivå, jfr. forskriftens § 5. Fra og med 1. januar 2000 vil det enkelte fylke bli belastet for sine egne utgifter til kundestøtte fra SkogData A/S knyttet til skogavgiftssystemet. På fylkesnivå må det således for 2000 budsjetteres med noe større utgifter til administrasjon av skogavgiftsordningen.

Det bes videre om at de rapporter som Fylkesmannen har mottatt fra skogeierforeningene vedrørende disses bruk av tildelte rentemidler i 1998 blir oversendt til departementet sammen med budsjettforslagene på fylkesnivå for 2000.

Noen eksemplarer av dette rundskriv følger vedlagt, og en ber om at det blir orientert raskt videre til kommunene.

En kopi av dette rundskriv er sendt skogeierforeningene, Norges Skogeierforbund og Norskog til orientering.

Med hilsen

Oluf Aalde

   
   

Henrik Valeur