M-2/1999 - Konsesjonsloven og Odelsloven - endring av delegasjonsbestemmelsene m.v.

R-694 (Januar 1999)

Rundskriv
M-2/1999
R-694

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 999996 50576 DIK

Januar 1999

Rundskriv M-23/97

Til

fylkesmennene, fylkeslandbruksstyrene, tinglysingsdommerne og kommunene

Konsesjonsloven og odelsloven - endring av delegasjonsbestemmelsene m.v.

Ved endring av bestemmelsene om delegasjon av myndighet etter konsesjonsloven m.v. av 19.6.1997, jf rundskriv M-23/97, ble fylkesmannen gitt fullmakt til å trekke konsesjonen tilbake og sette frist for salg . Det er vist til konsesjonsloven § 23 andre og tredje ledd. Som det fremgår av rundskrivet, jf kap. II, punkt 3, skulle det også vært vist til konsesjonsloven § 25 og odelsloven § 29, tredje ledd. Ved en inkurie ble dette utelatt. Endringen er inntatt i vedlegget.

I samme rundskriv, jf kap II, punkt 2, femte avsnitt fremgår det at konsesjonspålegg i saker etter konsesjonsloven § 5, tredje ledd skal gis med hjemmel i konsesjonsloven § 20, tredje ledd.

Departementet har etter en fornyet vurdering kommet til at riktig hjemmel er § 20, annet ledd. Det er en forutsetning for konsesjonsfritt erverv etter forskrift til konsesjonsloven § 5, tredje ledd at eiendommen nyttes som helårsbolig. Nyttes eiendommen ikke til dette formål, er vilkåret for konsesjonsfritt erverv ikke lenger tilstede. Konsesjonsplikten følger da direkte av loven. Pålegg etter § 20 annet ledd er følgelig ikke et enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand og kan ikke påklages.

Med hilsen

Kåre Selvik e.f.

Christian Grønsleth

Vedlegg:

Endring av delegasjon fastsatt 6. Juni 1995 til fylkesmannen i saker etter lov 31. Mai 1974 nr. 19 (konsesjonslova) og lov av 28. Juni 1974 nr. 58 (odelslova)

(Gitt av Landbruksdepartementet 20. januar 1999. Delegasjonsføresegnene er gitt med heimel i kongeleg resolusjon av 13. desember 1974, kongeleg resolusjon av 19. desember 1975 og kongeleg resolusjon av 12. mai 1995. Jf. Konsesjonslova § 21 og odelslova § 29.)

§ 2-2 (om når fylkesmannen kan ta avgjerd) nr. 4 skal lyde:

4) vedtak om å trekkje konsesjonen tilbake og setje frist for sal, jf konsesjonlova § 23 andre og tredje ledd, § 25 og odelslova § 29, tredje ledd.

Denne føresegna vert satt i kraft straks.
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55