M-25/1993 - Ekstraordinær investeringsstøtte til skogbruket første halvår 1993 - endret støtte pr. M3 av virket tømmer fra 28. Mars 1993.

(26.03.1993)

Rundskriv
M-25/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1992/14362

26.03.1993

Til

Fylkeslandbrukskontorene, Skogbruksetaten

Ekstraordinær investeringsstøtte til skogbruket første halvår 1993 - endret støtte pr. M3 av virket tømmer fra 28. Mars 1993.

Det vises til "Forskrift om ekstraordinær investeringsstøtte til skogbruket første halvår 1993", fastsatt av Landbruksdepartementet 21. januar 1993.

Forskriften Innebærer at det skal gis en investeringsstøtte på kr. 27,- for hver fast m3 u.b. avvirket tømmer I første halvår 1993. Fastsettingen av støtten pr. m3 bygde på forutsetningen om at støtteberettiget kvantum Ikke ville overstige 5 mill. m3 tømmer i perioden. Denne forutsetningen var drøftet med partene I tømmerprisforhandlingene.

Materiale som Landbruksdepartementet har innhentet, tyder på at avvirkningen første halvår klart vil overstige det forutsatte maksimalkvantum. Den gitte bevilgningsramme på 135 mill, kr tillater derfor Ikke at støttebeløpet på kr. 27,- pr. m3 opprettholdes.

Etter § 2.4. ledd I forskriften om den ekstraordinære Investeringsstøtten, kan departementet avbryte ordningen I løpet av perioden dersom forutsetningene for den endres. Departementet har funnet å måtte ta denne bestemmelsen I bruk Ordningen avbrytes derfor for virke Innmålt etter 27. mars 1993.

Departementet bestemmer Imidlertid med dette at ordningen med avvirkningsavhengig investeringsstøtte videreføres med endret sats. For tømmer innmålt I perioden 28.mars til 20. juli 1993 gis det en Investeringstøtte på kr. 20,- for hver fast m3 u.b. avvirket tømmer.

Eventuell lavere avvirkning enn dagens prognose tyder på. vil føre til at støtten pr. m3 vil kunne bli økt. Dette vil eventuelt skje som en etterbetaling I løpet av høsten 1993.

Med unntak av støttebeløpets størrelse, gjøres 7orskrift om ekstraordinær Investerings­støtte til skogbruket første halvår 1993 også gjeldende for videreføringen av ordningen.

Med hilsen

Oluf Aalde

Nils Bøhn
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55