M-25/1994 - Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket - foreløpige kvoter for 1994.

(16.02.1994)

Rundskriv
M-25/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/02902

16.02.1994

Til

Fylkesmennene og kommunene, Statens Landbruksbank m.fl.

Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket - foreløpige kvoter for 1994.

Ny forskrift

Vi viser til rundskriv M-78/93 av 12.01.94 med orientering om investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket som i hovedsak innebærer en sammenslåing av tilskott til leplanting og tilskott til tekniske miljøtiltak. Det vil også være noen mindre endringer i forhold til dagens regelverk. Det utarbeides nå ny forskrift for ordningen, nye søknadskjemaer og det skjer tilrettelegging av forholdene for EDB-behandling. Det vil derfor ta noe tid før den nye ordningen er klar. Som nevnt i rundskriv M-78/93 vil den nye ordningen ta opp i seg dagens ordning med tilskott til tekniske miljøtiltak med få endringer, med unntak for vegetasjonssoner og fangdammer.

Foreløpige løyvinger

Vi finner det praktisk å fordele noe av årets midler på nåværende tidspunkt, slik at landbruksavdelingene kan begynne å løyve tilskott og investeringslån til nye søknader på de deltiltak som vil videreføres uforandret, for at arbeider som ønskes igangsatt i vår ikke skal bli unødvendig sent avklart. Mer av midlene vil bli fordelt etter at ny ordning er avklart og ferdig utarbeidet.

De deltiltak som kan løyves tilskott og investeringslån på nåværende tidspunkt er gjødsellager, mjølkeromsavløp, silo- og pressaftanlegg og hydrotekniske anlegg.

For låvetørkeanlegg er det forslag om mindre endringer, men dette er ikke til hinder for at ferdig utarbeidete søknader kan løyves tilskott etter dagens regler.

Eventuelle søknader om tilskott til oppsamlingsanlegg for gjødselvann fra veksthus bør vente fordi det er foreslått endringer på dette området.

Søknader om vegetasjonssoner, fangdammer og leplantinger kan ikke løyves før de nye reglene er klare, men for at planlagte arbeider skal ha mulighet for å igangsettes i vår kan det gis tilsagn om støtte til slike tiltak forutsatt at planene kan godkjennes av landbruksavdelingen. Planene vurderes etter de gamle forskriftene. Størrelsen på støtten avgjøres når den nye forskriften foreligger (Omfatter tiltak som vil høre inn under del III - om miljøplantinger og økologiske rensetiltak).

Kvoter for 1994

Ved behandlingen av jordbruksoppgjøret 1993 ble det lagt til grunn at aktiviteten på området tekniske miljøtiltak skal opprettholdes på samme nivå i 1994 som foregående år. Det er bevilget 90 mill kr til tekniske miljøtiltak for 1994 i tillegg til at ubenyttede midler fra 1993 overføres. Midlene til investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket skal dekke tilskott og investeringslån. Disse midlene skal også dekke tilskott til erosjonsforebyggende tiltak (NVE).

I denne omgang fordeles 50 mill kroner som kan brukes til å løyve tilskott og investeringslån til tekniske miljøtiltak etter gjeldende regelverk.

Vi vil foreta en ny fordeling av tilskottsmidler etter at ny forskrift er ferdig utarbeidet. Det er ønskelig at hvert enkelt fylke gir melding om forventet behov for midler i 1994 innen 1. mai d.å. (gjerne fordelt på tiltak under del II og del III - tekniske miljøtiltak og miljøplantinger - jfr rundskriv M-78/93).

Foreløpige kvoter for 1994:

Fylke

Kvote

Fylke

Kvote

Østfold

3,0

Rogaland

4,0

Akershus og Oslo

3,0

Hordaland

3,0

Hedmark

4,0

Sogn og Fjordane

5,0

Oppland

4,0

Møre og Romsdal

5,0

Buskerud

2,0

Sør-Trøndelag

4,0

Vestfold

1,0

Nord-Trøndelag

5,0

Telemark

1,0

Nordland

2,0

Aust-Agder

1,0

Troms

1,0

Vest-Agder

1,0

Finnmark

1,0

Sum

50,0

Løyving - utbetaling av tilskott og investeringslån.

Løyving av tilskott og investeringslån må inntil ny forskrift foreligger skje med grunnlag i eksisterende forskrift for tekniske miljøtiltak.

For ordningen med tekniske miljøtiltak investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket skal Fylkesmannen heretter løyve både tilskott og investeringslån av tildelt kvote. Dette for å få en praksis som er samordnet med praksis for BU-midler, jfr rundskriv M-24/94. Utbetaling vil skje som tidligere. Fylkesmannen skal fortsatt postere utbetalt tilskott på Landbrukets utviklingsfond (LUF), kontonr 8 10340-03-04 Tekniske miljøtiltak.

For investeringslån skal kommunen sende anmodning om utbetaling til Fylkesmannen som iverksetter utbetaling gjennom Statens Landbruksbank. Statens Landbruksbank skal fortsatt postere utbetalt investeringslån på LUF, kontonr 8 10340-14-01.

Investeringslånet forvaltes av Statens Landbruksbank etter utbetaling.

Statens Landbruksbank kan som tidligere gi rentelån til miljøtiltak.

Vi viser forøvrig til “Forskrift om midler til bygdeutvikling - tildeling på fylkesnivå” av 7. mars 1994 som bl.a. erstatter “Forskrift for tilskott og investeringslån til bruksutbygging - generelle bestemmelser”.

Vi viser også til utkast til ny forskrift for investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket som er sendt til høring. Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon om bl.a. ny forskrift og tildeling av kvoter i et senere rundskriv.

Med hilsen

Martin Holtung e.f.

Ragnar Mjelde

Saksbehandler: Johan KollerudØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55

NB: Til orientering gis en oversikt over løyvinger til tekniske miljøtiltak i 1993.

Løyving 1993 ; Tilskott, investeringslån og rentelån:

Fylke

Tilskott i 1000 kr

Investeringslån i 1000 kr

Rentelån i 1000 kr

Østfold

4.119

474

237

Akershus og Oslo

6.963

1.394

360

Hedmark

7.772

1.052

1.960

Oppland

6.631

1.057

718

Buskerud

3.376

418

75

Vestfold

306

77

125

Telemark

1.776

469

161

Aust-Agder

1.031

31

Vest-Agder

2.723

494

511

Rogaland

6.815

1.899

1.794

Hordaland

5.285

1.160

1.567

Sogn og Fjordane

12.707

2.031

2.564

Møre og Romsdal

10.759

2.399

2.403

Sør-Trøndelag

6.781

1.426

1.624

Nord-Trøndelag

22.922

5.487

4.875

Nordland

8.435

1.485

5.577

Troms

1.329

258

350

Finnmark

798

165

391

Sum

110.537

21.776

25.292