M-26/1993 - Statstilskudd til stammekvisting (kunstig kvisting). Dispensasjon

(26.03.1993)

Rundskriv
M-26/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/03950

26.03.1993

Til

Fylkeslandbrukskontora, skogbruksetaten

Statstilskudd til stammekvisting (kunstig kvisting). Dispensasjon

Det dispenseres med dette fra “Forskrift om statstilskudd til skogkultur og skogreising” av 15. mai 1991 slik at § 5 også omfatter tilskudd til stammekvisting (kunstig kvisting).

Statstilskudd skal bare innrømmes der tiltaket er utført på en faglig sett tilfredsstillende måte og for å bedre virkeskvaliteten. I en vurdering av om tilskudd skal gis, må det legges vekt på om bestandets treslag og dimensjon er egna for tiltaket.

Statstilskudd til stammekvisting omfattes av "Forskrift om statstilskudd til skogkultur og skogreising” av 15. mai 1991 og Rundskriv M-42/92 Nærmere retningslinjer om fastsetting av statstilskudd til skogkultur og skogreising i 1992” som er gjort gjeldende også for 1993.

Fylkesskogsjefen avgjør om tiltaket skal gis statstilskudd og størrelsen av dette. Tilskuddet skal ikke i noe tilfelle overstige 80% av kostnadene. Utbetalingene må skje innenfor det enkelte års bevilgning.

Dispensasjonen gjøres gjeldende fra 1. januar 1993.

Med hilsen

Oluf Aalde

Liv Aakre
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55