M-26/1996 - Ringtest 1996 - resultater norske laboratorier

R-468 (10.07.1996)

Rundskriv
M-26/1996
R-468

Saksnr. 1996/01280

10. juli 1996


(Erstatter M‑44/95)

Til

alle forsøksringene, Planteforsk, Norges Landbrukshøgskole, fylkesmennenes landbruksavdelinger, kommunene, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, deltakende norske laboratorier

Ringtest 1996 - resultater norske laboratorier

Institutt for jord- og vannfag, NLH, gjennomførte våren 1996 på oppdrag fra Landbruksdepartementet en ringtest blant de laboratorier som utfører jordanalyser for jordbruket og som var kjent pr. januar 1996. I tillegg deltok 5 skandinaviske laboratorier. En vil ettersende en liste senere som viser hvilke skandinaviske laboratorier som har bestått ringtesten.

Deltakelsen i ringtestene var frivillig. Det var forutsatt at navnene på de laboratoriene som oppnådde resultater innenfor angitte toleransegrenser, ville være offentlig tilgjengelige.

Av 15 norske laboratorier som deltok var det 11 som analyserte tilfredsstillende.

Resultatene fra årets ringtest ligger på samme nivå som testen i 1994 og 1995. Det vil si at det fortsatt er noe sprik mellom laboratoriene med hensyn på analyseresultater. Variasjonene synes i hovedsak å skyldes systematiske feil, men tilfeldige feil forekommer også. Årets test viser imidlertid vesentlig bedring i måling av volumvekt og fosfor (P-AL) enn tidligere.

Til oversikten nedenfor bemerkes at de utenlandske laboratorier ikke er tatt med denne gangen, selv om flere av dem resultatmessig ville kommet med.

Oversikten nedenfor viser således bare de norske laboratoriene som kom best ut i testen og som tilfredsstiller de kriterier som er satt. Ved utvelgelse av laboratorier som anbefales er det lagt spesielt vekt på at analyseresultatene ikke gir nevneverdige forskjeller når de skal anvendes i gjødslingssammenheng. Som en hovedregel skal ikke analyseresultatene avvike mer enn 25 % fra akseptable verdier. Oversikten er satt opp alfabetisk.

 • Analyseservice Hydro Agri, 8160 Glomfjord
 • Felleskjøpet Rogaland Agder, 4001 Stavanger
 • Gauldalsregionen kjøtt- og næringsmiddelkontroll, 7096 Kvål
 • JORDANALYSER, Kjemiing., Christina Wiik, 2600 Lillehammer
 • Jordlaboratoriet i Bø, 3800 Bø
 • Kjemisk analyselaboratorium Holt, 9002 Tromso
 • Landbrukets Analysesenter, 1430 Ås
 • MILAB, 3250 Larvik
 • Milab HINT, 7700 Steinkjer
 • Skolmar Jordlaboratorium, 3205 Sandefjord
 • West-LAB A/S, 4056 Tananger

Departementet tar sikte på å gjennomføre ny ringtest i 1997.

Med hilsen

Gabriella Dånmark e.f

   
   

Johan Kollerud

Saksbehandler: Bent Gunnar Næss