M-27/1994 - Rammer for tilskudd til drivstoffanlegg med beredskapslager på gårdsbruk i 1994.

(12.04.1994)

Rundskriv
M-27/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/03113

12.04.1994

(erstatter M-22/93)

Til

Fylkesmennene, Landbruksavdelingene, Kommunene

Rammer for tilskudd til drivstoffanlegg med beredskapslager på gårdsbruk i 1994.

Årsoppgave 1993:

11993 var det for landet som helhet større etterspørsel etter tilskudd til drivstoffanlegg med beredskap slager enn hva innvilgningsrammen på 2,3 mill kr kunne dekke. Det var likevel fylkesvise variasjoner slik at departementet fant det nødvendig å gjøre enkelte omfordelinger på fylkeskvotene ved slutten av året.

I tillegg til innvilgningsrammen for 1993 var det gitt anledning for fylkene å omdisponere tilskuddsmidler som ble inndratt vedkommende år. På denne bakgrunn ble det for 1993 innvilget kr 2,963.677 i tilskudd til 291 anlegg. Beredskapsvolumet er i disse anleggene på 777.661 liter. Det vises forøvrig til vedlagte oversikt.

Innvilgningsramme

Ved jordbruksoppgjøret i 1993 ble det avsatt 2,0 mill kr for tilskott til drivstoffanlegg med beredskapslager gjeldende for 1994. I tillegg har det grunnet en positiv differanse mellom disponible midler og innvilget tilskudd i 1993 oppstått et beløp på kr. 370.000, som departementet finner å overføre til bruk for 1994. Dette betyr at samlet for 1994 kan det gis nye tilsagn for tilskudd til drivstoffanlegg med beredskapslager på kr 2,37 mill kr. Fordelingen av midlene mellom fylkene er foretatt som følger (i 1000 kr):

Østfold

70

Rogaland

20

Akershus

80

Hordaland

70

Hedmark

200

Sogn og Fjordane

200

Oppland

330

Møre og Romsdal

150

Buskerud

300

Sør-Trøndelag

240

Vestfold

20

Nord-Trøndelag

210

Telemark

80

Nordland

150

Aust-Agder

30

Troms

180

Vest-Agder

20

Finmark

20

Det gis mulighet for at fylkesmennene i tillegg til tildelt kvote som ovenfor, kan gi tilsagn til tilskudd tilsvarende inndratte beløp inneværende år.

Rapportering:

Rapportering skal følge samme praksis som tidligere år. Dette innebærer at det skal utarbeides både kommune- og fylkesvis oversikt over; antall søknader, jordbruksareal, totalt drivstoffvolum, beredskapsvolum, kostnadsoverslag, innvilget tilskudd, utbetalt tilskudd (inkl, antall anlegg det gjelder), inndratt tilskudd, samt statens ansvar pr. 1.1.94 og 31.12.94.

Slik rapportering bes sendt til Landbruksdepartementet innen 15.1.95.

For framtidig forvaltning av ordningen og fordeling av tilskuddsmidler er det ønskelig at fylkesmennene samtidig forsøker å anslå behovet for midler for 1995. Det vil være nyttig at en i den forbindelse søker å avdekke det samlede behovet for drivstoffanlegg uavhengig av tilskuddsordningen slik den framstår i dag.

Rapportering til Nærings- og energidepartementet skal foregå på samme måte som tidligere. Det skal således i eget skjema gis oversikt over søknader om refusjon av utgifter til drivstoff til Nærings- og energidepartementet. Slik rapportering skal gjøres pr. 1.4.94 og pr. 1.10.94. Kopi bes sendt til Landbruksdepartementet.

Med hilsen

Martin Holtung e.f.

Ragnar Mjelde

Saksbehandler: Morten HaugerudØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55