M-28/1995 - Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket Tak å dekke over gjødsellager

R-391 (05.04.1995)

Rundskriv
M-28/1995
R-391

Saksnr. 1995/00560

5. april 1995

 

Fylkesmennene og kommunene

Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket

Tak/dekke over gjødsellager og eventuell disponering av denne plassen til andre formål.

Vi viser til forskrift for investeringsstøtte til miljotiltak, § 11 pkt 2 om tilskottsgrunnlag. I avsnittet om gjødsellager heter det at «Betongdekke/tak kan bare tas med i tilskottsgrunnlaget dersom det ikke skal bygges husdyrrom eller andre rom over gjødsellageret.» Dette innebærer at det kan gis tilskudd til tak over gjødsellageret, men dersom dette taket forsterkes og utnyttes som golv er det ikke tilskuddsberettiget. Rundskrivet inneholder endringer til dette punktet.

Det har siden ordningen med tilskudd til tekniske miljøtiltak ble innført i 1988 alltid vært mulig å få tilskudd til tak over utvendig gjødsellager. I forskriften i 1988 het det «Betongdekke eller tak over utvendig lager kan tas med i kostnadsoverslaget. Derimot kan ikke kostnader til etasjeskille mot husdyrrom eller andre rom over gjødsellageret tas med». Dette ble noe utdypet i rundskriv M-137/90, hvor det ble presisert at det kunne gis tilskudd til tak/dekke, men at plassen over utvendig gjødsellager ikke måtte brukes til husdyrrom. Det var imidlertid anledning å bygge andre rom over gjødsellageret, men kostnader til forsterking av dekket kunne ikke gis tilskudd. Fra og med 1992 ble reglene endret slik at det også ble tillatt å bygge husdyrrom. Fortsatt var reglene slik at kostnader til tak kunne tas med, men ikke kostnader til etasjeskille. Det ble samtidig orientert om at det etter søknad kunne gis tillatelse til å bygge husdyrrom over gjødsellager bygget etter den gamle ordningen.

Det er reist spørsmål om de som har mottatt tilskudd til tak over gjødsellager etter den gamle ordningen, men som senere har søkt og fått tillatelse til å bygge husdyrrom over, må betale tilbake tilskuddet.

Landbruksdepartementet har tatt en gjennomgang av spørsmålet om tak/dekke over gjødsellager, og hvordan dette tilskuddsmessig best kan handteres. En har da kommet til følgende konklusjon;

Det vil heretter bli anledning for alle som ønsker det å ta med kostnader til tak over gjødsellager, uavhengig av eventuell senere bruk av plassen over gjødsellageret. I tilskottsgrunnlaget kan bare tas med kostnadene for tak over gjødsellageret bygd på rimeligste måte. Ekstra kostnader, feks til forsterking av dekke over lageret til golv, skal ikke inngå i tilskuddsgrunnlaget.

Tilskudd som tidligere er utbetalt til tak/ dekke over gjødsellager skal ikke kreves tilbakebetalt pga at brukeren ønsker å benytte plassen over lageret til andre formål. Brukere som har fått tilskudd til gjødsellager, og til tak/dekke over lageret, kan fritt disponere plassen over lageret. Det er ikke nødvendig å søke om tillatelse til slik ombygging.

Det er en klar forutsetning at dette ikke medfører at miljøstatus på bruket blir forverret. Det vises her til kommentarer til forskriftens § 11.2 og 15.2 hvor det presiseres at eventuell utvidelse av husdyrholdet som medfører økt gjødselmengde må følges opp med tilsvarende økt lagerkapasitet for gjødsel, slik at antall måneder lagerkapasitet ikke blir redusert.

Dette medfører behov for en endring i forskriftens §.11.2 om gjødsellager, side 7. Setningen, i andre avsnitt under gjødsellager, «Betongdekke/tak kan bare tas med i tilskottsgrunnlaget dersom det ikke skal bygges husdyrrom eller andre rom over lageret.» tas ut og ersattes med -« I tilskottsgrunnlaget kan tas med kostnader til tak over gjødsellageret, bygd på rimeligste måte. Ekstra kostnader til forsterking av tak/dekke for å ta dette i bruk til andre formål, f.eks. etasjeskille, skal ikke inngå i tilskottsgrunnlaget.»

Likeledes vil 1. setning i 4. avsnitt under gjødsellager tas ut. Denne heter «I tilfelle hvor det ikke er økonomisk forsvarlig å utnytte eksisterende bygning, kan det bygges husdyrrom, lagerrom, forlager o.l. over gjødsellageret.» Denne setningen er det ikke lenger nødvendig å ha med fordi plassen over gjødsellageret heretter kan disponeres fritt, uavhengig av eventuelt tilskudd til tak/dekke. Samme setning tas forøvrig ut av kommentardelen side 14, i kommentarene til § 11.2 om gjødsellager. Vi vil forøvrig minne om at eventuelle kostnader til etasjeskille og teknisk utstyr skal skilles ut som særskilte poster i kostnadsoverslaget.

Det er positivt med tak over utvendig gjødsellager av flere årsaker, bl.a. mht lagervolum (hindrer nedbør i lageret), gasstap, sikkerhetsmessige forhold etc. Dette er bakgrunnen for at en ønsker at kostnader til tak skal kunne inngå i tilskuddsgrunnlaget. Vi tror de foreslåtte endringer vil medføre en forenkling i forvaltning av ordningen på dette punktet og at det vil kunne bidra til bedre kostnadseffektivitet av investerte midler. Vi vil imidlertid påpeke at det er en forutsetning at de bruk som mottar tilskudd til utbedring/utvidelse av gjødsellager sørger for at miljøstatus, mht til lagringstid for husdyrgjødsel, opprettholdes ved eventuelle senere utvidelser av drifta.

De vedtatte endringer trer i kraft umiddelbart.

Med hilsen

Martin Holtung e.f.

   
   

Ragnar Mjelde

Saksbehandler Johan Kollerud