M-29/1994 - Avløserordningen, ny versjon av skjema M-0328

(05.04.1994)

Rundskriv
M-29/1994

Saksnr. 1994/03449

05.04.1994

Til

Fylkesmannens landbruksavdeling, Landbruksforvaltningen i kommunen, Avløserlaget

Avløserordningen, ny versjon av skjema M-0328

Vedlagt følger ny versjon av skjema M-0328 (søknad om refusjon av avløserutgifter ved sykdom m.v.).(Ikke elektronisk)

Vi ber om at gammel utgave av M-0328 blir makulert.

I arbeidet med å finne fram til en ny og bedre utgave av skjemaet har en hatt kontakt med flere kommuner, diskutert og gjennomgått skjemaet på landssamling for fylkesagronomer tilskuddsforvaltning, osv.. En håper derfor at skjemaet er blitt tilfredsstillende og at det bidrar til grei saksbehandling.

Ved behov for flere eksemplarer av skjemaet, kan bestilling sendes:
Trykksakekspedisjonen
Postboks 8169 Dep.
0032 Oslo

Med hilsen

Aase Storhaug

 

Freddy Strømmen

   

[Underskrift 2]