M-29/1997 - Investeringstøtte til miljøtiltak i jordbruket - orientering om endringer i forskriften fra og med 1998

R-567 (22.10.1997)

Rundskriv
M-29/1997
R-567

Saksnr. 1997/04291

22. oktober 1997

Til:

Fylkesmennene og kommunene, Statens Landbruksbank.

Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket Orientering om endringer i forskriften fra og med 1998.

Innhold

I forbindelse med jordbruksoppgjøret 1997 ble det vedtatt endringer i ordningen med investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket, gjeldende fra og med 1998. Støtte til utbedring av gjødsellager, silo- og pressaftanlegg og mjølkeromsavløp over denne ordningen (tekniske miljøtiltak) avsluttes ved årsskiftet 1997/1998. Prioriterte tiltak av denne type skal fortsatt kunne gis støtte, med midler avsatt for tradisjonelt jordbruk over BU-ordningen. Landbruksdepartementet arbeider med å innarbeide endringene i BU-forskriften.

Investeringsstøtte til miljøtiltak videreføres med vektlegging av tiltak for å redusere erosjon og arealavrenning samt gjennomføring av tiltakene miljøplantinger og økologiske rensetiltak med en økonomisk ramme på 30 mill kr i 1998.

Fylkesmennene inviteres til å komme med merknader og innspill i forbindelse med revidering av forskriftsteksten mht til investeringsstøtte til miljøtiltak for de gjenværende tiltak. Frist for merknader/innspill er 14. november 1997.

Overføring av enkelte miljøtiltak til BU:

Ordningen med investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket ble drøftet under jordbruksoppgjøret i 1997. Dette resulterte i en omlegging av tilskuddsordningen som vil bli gjort gjeldende fra og med 1998.1 St.prp nr 70 (1996-97) om Jordbruksoppgjøret i 1997 heter det bl.a; «Tiltakene for utbedring av gjødsellager og silo har iflg Resultatkontroll jordbruk 1996 oppnådd den effekten som var forventet for Nordsjøområdet i perioden 1985-95, og til dels effekt utover dette. Behovet for midler til utbedring av gjødsellager og silo- og pressaftanlegg har vært raskt synkende, ca 20 % pr år, og var i 1996 på 43 mill kr. Kostnadseffektivitet mht til miljøinvesteringer er synkende. Støtte til investeringer i tradisjonelt jordbruk over BU-ordningen stimulerer også til utbygging og nyanlegg med heving av miljøstandarden på gjødsellager.»

Videre heter det i St.prp nr 70, under avsnittet om investeringer i tradisjonelt jord- og hagebruk, bl.a ; «Ved investeringer i miljøtiltak i driftsbygninger slik som silo/pressaftanlegg, gjødsellager og mjølkeromsavløp er det viktig at tiltakene ses i en helhetlig sammenheng som gir muligheter til en mest mulig kostnadseffektiv utnyttelse av bygningskapasiteten. Det foreslås derfor at støtte til slike tiltak fra ordningen med investeringsstøtte til miljøtiltak overføres til BU-ordningen. Det stilles samme miljøkrav til prosjektene som tidligere, samtidig som slike tiltak må prioriteres utfra miljømessige behov.» Det er som en følge av dette vedtatt at deltiltakene gjødsellager, silo- og pressaftanlegg og mjølkeromsavløp fra og med 1998 ikke lenger skal støttes med midler fra ordningen med investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket. Det skal fortsatt kunne søkes om støtte til bygging/gjennomføring av slike tiltak, men da med midler avsatt til tradisjonelt jordbruk over BU-ordningen. Samtidig med denne endringen vil avsetningen til midler til tradisjonelt jordbruk over BU-ordningen bli styrket med 60 mill kr, for å imøtekomme forventet økning i søknadspågangen. For 1998 vil det bli avsatt 180 mill kr til investeringer i tradisjonelt jordbruk.

Endret ordning med investeringsstøtte til miljøtiltak.

Ordningen med investeringsstøtte til miljøtiltak vil bli videreført med vektlegging av tiltak for å redusere erosjon og arealavrenning og med tiltak av både forurensningsmessig og landskapsmessig betydning som miljøplantinger og økologiske rensetiltak. Tiltak som kan gis støtte fra ordningen med investeringsstøtte til miljøtiltak vil etter endringen, slik det nå ser ut, være ;

  • Hydrotekniske anlegg
  • Oppsamlingsanlegg for avløp fra veksthus
  • Bygging av låvetørke for høy på bruk som produserer høy for salg på erosjonsutsatt jord. (Høytørker forøvrig forutsettes finansiert innenfor BU-ordningen)
  • Miljøplantinger (Klimaplanting og fangplantinger)
  • Økologiske rensetiltak (vegetasjonssoner og fangdammer).

Det er avsatt 30 mill kr for 1998 til videreføring av ordningen med disse tiltakene, inkl midler til ordningen med tilskudd til erosjonsforebyggende tiltak (NVE).

Forskrift for investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket vil bli revidert i tråd med signalene i St.prp nr 70, samtidig som en også vil ha en gjennomgang av bla. dataprogrammet for ordningen. Statens Landbruksbank vil bli tillagt ansvar for administrasjon av ordningen.

Forskrift for investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket - spm om.merknader.

I forbindelse med gjennomgang av forskriften inviterer vi Fylkesmennene til å komme med merknader/innspill/forslag til endringer. Den erfaring som landbruksavdelingene har fått ved forvaltning av forskriften fra 1994 vil være viktig ved forskriftsgjennomgangen. Vi ber om slike innspill fra alle fylker innen 14. november 1997.

Med hilsen

Gabriella Dånmark e.f.

   
   

Ragnar Mjelde

Saksbehandler: Johan Kollerud