M-31/1996 - Forskrift om handel med gjødsel og jordforbedringsmidler m.v. Ny. (Gjødselvareforskriften)

R-473 (23.09.1996)

Rundskriv
M-31/1996
R-473

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1996/01523

23. september 1996

Forskrift om handel med gjødsel og jordforbedringsmidler m.v., 23.09.96(utgått)
Utdraget i PDF

Adressater i henhold til vedlagte liste

Ny forskrift om handel med gjødsel og jordforbedringsmidler m.v.

Departementet har fastsatt ny «Forskrift om handel med gjødsel og jordforbedringsmidler m.v.» (Gjødselvareforskriften). Forskriften trer i kraft 01.10.96. Forskriften fastsatt 27.05.93 med endringer seinest 22.05.95 oppheves fra samme dato.

Utkast til ny forskrift har vært på høring. De vesentligste endringene i forhold tit tidligere knytter seg til forskriftens vedlegg 8. «Kvalitetskriterier for gjødselvarer basert på organisk avfall». Dette har sammenheng med målsettingen om harmonisering av bestemmelsene i Forskrift om avløpsslam og i gjødselvareforskriften og behovet for en klarere ansvarsdeling mellom de to regelverk.

Nedenfor er det redegjort nærmere for de viktigste endringene i forskriften.

§1 Formål og virkeområde

Paragrafens 2. ledd er endret noe for å få til en klarere avgrensning mot forskriften om avløpsslam. I det ligger at avløpsslam som kun er tilsatt strukturmateriale, jfr. 2 pkt. 17, regnes som avløpsslam. Men dersom slammet tilsettes andre avfallstyper, jfr. pkt. 5 i vedlegg 8, omfattes produktet av gjødselvareforskriften. I virkeområdet er det ellers presisert at forskriften ikke gjelder ubehandlet eller naturlig tørket husdyrgjødsel.

§2 Definisjoner

Definisjonslista er utvidet med noen begrep, jfr. pkt. 17 - 20 og det er lagt vekt på at definisjonene skal være identiske med tilsvarende definisjoner i forskriften om avløpsslam.

§ 4 Generelt om produktkvalitet

I henhold til § 3a i forskriften om avløpsslam skal kommunen på forhånd godkjenne avløpsslam som nyttes som ingrediens i et produkt som omfattes av gjødselvareforskriften.. Dette har sammenheng med at slik anvendelse av avløpsslam regnes som «bruk» i henhold til nevnte paragraf. Men gjødselvareforskriften krever nå ingen godkjenning av kommunen for videre bruk av slike produkter, slik tilfellet var tidligere og slik det er for bruk av produkter etter forskriften om avløpsslam. Med denne endringen unngår en krav som medforer dobbeltgodkjenning av produkter som inneholder avløpsslam.

§ 28 Kontroll

I denne paragrafen er det ikke gjort endringer i denne omgang, men til orientering nevnes at en egen forskrift om internkontroll for innsatsvarer i landbruket nå er ute på høring. Den vil også omfatte gjødselvarer og innebære at internkontroll innføres som tilsynsprinsipp.

§29 Prøvetaking og analysemetoder

Det kreves nå at laboratorier som skal utføre analyser av tungmetaller og hygieniske parametre for produkter basert på organisk avfall, skal være akkrediterte.

§ 30 Straffebestemmelser

Delegasjonsmyndigheten til Landbrukstilsynet er utvidet til også å omfatte paragrafens 2. ledd. Dette omfatter adgang til å nekte import av en vare for kortere eller lengre tid dersom bestemmelsene om registrering, rapportering, bokføring og avgiftsinnbetaling ikke følges.

VEDLEGG 8

Pkt. IKriterienes virkeområde
Listen over avfallstyper, jfr. pkt 5, er ikke uttømmende. Det vil derfor kunne komme produkter basert på andre avfallstyper som ønskes omsatt. For å sikre nødvendig fleksibilitet i regelverket, er det hjemlet adgang til å bestemme at også disse kan omfattes av forskriften.

Pkt 2. Kvalitetskriterier og bruksområder
Dette punktet er omstrukturert i forhold til tidligere. Det er nå skilt mellom kvalitetskriterier og krav til dokumentasjon ved søknad om godkjenning.

Pkt.2.2. Kvalitetskriterier
Det er fastsatt nye grenseverdier for tillatt tungmetallinnhold, jfr. 2.2.a. Kvalitetsklasse II og III er harmonisert med de to kvalitetsklassene i slamforskriften.

For kvalitetsklasse I er de grenseverdiene for innhold av tungmetaller som ble fastsatt 22.05.95 for kvalitetsklasse I ved unntak fra forskriftens § 14, 1. ledd. gjort permanente. I denne sammenheng vil departementet peke på at grenseverdiene fortsatt er strenge og at kravene til avvik og spillerom er skjerpet. Mens det tidligere var tilstrekkelig at 80 % av prøvene lå innenfor maksimalverdiene og ingen enkeltprøve la mer enn 150 % over maksimalverdiene, tillates nå intet avvik, jfr. forskriftens § 27, 3. og 4. ledd.

Kravet i 2.2.c vedrørende påvisning av salmonellabakterier i produktet er skjerpet.

Pkt. 2.2g gjaldt tidligere bare slamprodukter, men er nå utvidet til å gjelde alle avfallstyper. Bestemmelsen skal hindre at avfallstyper som ikke oppfyller kravene til tungmetallinnhold «tynnes ut» med andre produkter for å komme under kravet i forskriften. En slik uttynning er ikke ønskelig ut fra målsettingen om å redusere spredningen av tungmetaller på dyrka jord så mye som mulig.

Pkt. 2.3. Bruksområder
For produkter som tilfredsstiller kvalitetsklasse I er det etter innspill i høringsprosessen innført en mengdebegrensning på 4 torn tørrstoff pr. dekar pr. 10 år.

For at regelverket skal kunne fange opp framtidig produktutvikling og nye produkter, er det gitt adgang til å kunne frafalle de særskilte bruksrestriksjoner som er angitt i pkt. 5.

Forvaltning av forskriften/kriteriene

Gjødselvareforskriften forvaltes i dag av Statens landbrukstilsyn (Landbrukstilsynet). Landbruksdepartementet har ved brev datert 05.01.94 delegert avgjørelsesmyndighet til Landbrukstilsynet i de tilfellene forskriften angir «Departementet eller den det bemyndiger».

NB!
Til adresser merket * er det i stedet for den komplette forskrift på 80 sider lagt ved et utdrag av forskriften. Uttdraget omhandler de delene av forskriften som gjelder produkter basert på organisk avfall. Komplett forskrift kan bestilles fra Landbruksdepartementet.(ikke elektronisk utgave av utdraget).

Adresseliste:
* Miljøverndepartementet
Norges Bondelag
* Sosial- og helsedepartementet
Norsk Bonde- og småbrukarlag
* Kommunal- og arbeidsdepartementet
Jordforsk
Fylkesmennenes landbruksavdelinger
Landbrukets forsøksringer, Ås
* Fylkesmennenes miljøvernavdelinger
Planteforsk, Ås
* Statens forurensningstilsyn
Norges landbrukshøgskole
* Statens helsetilsyn
* Norges veterinærhøgskole
* Veterinærinstituttet
* NORVAR
* Folkehelsa
* NORSAS
* Kommunenes sentralforbund
* Norsk Renholdsverksforening
* Kommunene

Med hilsen

Carl. E. Semb e.f.

Anders Leine
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55