M-32/1994 - Ny forskrift om bruk m.v. av skogavgift

(21.04.1994)

Rundskriv
M-32/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/12767

21.04.1994

Til

Fylkesmennene, Landbruksavdelingen, Fylkes landbruksstyrene, Norges Skogeierforbund, Norsk Skogbruksforening, Statskog SF, Skogdata A/S, Statistisk Sentralbyrå, Norsk Institutt for Skogforskning

Ny forskrift om bruk m.v. av skogavgift

Det vises til brev herfra datert 7. desember 1993, vedlagt høringsutkast til ny forskrift som nevnt ovenfor.

Landbruksdepartementet har den 20. april 1994 fastsatt ny “Forskrift om bruk m.v. av skogavgift”. Vedlagt følger noen eksemplarer av forskriften, som trer i kraft 1. mai 1994. ( Utgått)

I forhold til høringsutkastet er det på bakgrunn av innspill fra høringsinstansene foretatt enkelte endringer og presiseringer i SS 3-1, 3-2 og 3-5. For øvrig er det bare gjort noen mindre tilpasninger i tekstene i §§ 1 og 8.

Flere eksemplarer av forskriften kan bestilles direkte fra I Skogavdelingen (tlf. 22349185).

En skal be om at forskriften blir videresendt til underliggende instanser o.l. Bygdeallmenningene vil bli tilskrevet direkte fra departementet.

Med hilsen

Oluf Aalde

Henrik Valeur
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55