M-33/1993 - Rundskriv om radioaktive stoffer i kjøtt. Kjøttkontrollens bedømmelse av kontrollpliktige slakt m.v.

(04.06.1993)

Rundskriv
M-33/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/05736

04.06.1993

Til

fylkesveterinærene og de offentlige kjøttkontrollene

Rundskriv om radioaktive stoffer i kjøtt. Kjøttkontrollens bedømmelse av kontrollpliktige slakt m.v.

Regjeringen har bestemt at tiltaksgrensen for rein- og viltkjøtt for 1993 er 6000 Bq/kg av Os 137 + Os 134. Tiltaksgrensen for småfe-, hest- og storfekjøtt er 600 Bq/kg av Os 137 + Os 134.

Med hjemmel i § 16 i lov av 12. april 1957 nr. 2 om slakterier, kjøttindustri og offentlig kjøttkontroll m.v. bestemmer veterinærdirektøren følgende ved bedømmelse av slakt med innhold av radioaktive stoffer i jordbruksavtaleperioden 93/94 <til 30. juni 1994)

1. Bedømmelse ut fra soneinndeling

1.1. Som generell regel gjelder at fylkesveterinærens soneinndeling er det eneste gyldige kriterium for den offentlige kjøttkontrollens bedømmelse av kjøtt m.h.t. radioaktivitet. Dette gjelder kjøtt av sau, geit, storfe og hest.

1.2. Utgangspunktet for fylkesveterinærens soneinndeling er departementets opprinnelige angivelse av fri soner og observasjonssoner.

Observasjonssoner er de områdene der en foreløpig regner med at det vil være behov for ekstra tiltak for storfe/småfe kommende sesong.

Observasjonssoner med tanke på slaktesesongen høsten 1993 er de områdene som var tiltakssoner for småfe ved soneinndelingen 1988 (dvs. "soppåret"). Områdene som ikke er observasjonssoner er frisoner.

Fylkesveterinæren inndeler observasjonssoner i tiltakssoner og ev. sikringssoner (se nedenfor) etter nærmere vurdering av lokale målinger.

I frisonene regner en ikke med problemer. I frisoner vil slakting og kjøttkontrollens bedømmelse gå sum normalt.

I observasjonssoner gjelder om nødvendig slakteforbud etter fylkesveterinærens anvisning fram til endelig soneinndeling er foretatt av fylkesveterinæren.

For jordbruksavtaleperioden 93/94 brukes følgende sonetyper: Frisone, sikringssone og tiltakssone.

1.2.1.Frisone:
Slaktene bedømmes og eventuelt godkjennes som normalt på grunnlag av veterinærdirektørens instruks for den offentlige kjøttkontroll.

1.2.2. Sikringssone:
Fylkesveterinæren kan bestemme at slaktingen skal gå som normalt. Slaktene skal bedømmes i.h.t. veterinærdirektørens instruks.

1.2.3.Tiltakssone:
Fylkesveterinæren bestemmer nedf6ringstider og avgjør dermed når dyr kan frigjøres for slakting. Fylkesveterinæren avgjør i hvilken grad det må gjøres måling på levende dyr/eventuelt måling på kjøttprøver etter at tiltak er gjennomført.

Når dyr i tiltakssone frigis for slakting, skal slaktene bedømmes og eventuelt godkjennes i.h.t. veterinærdirektørens instruks.

2. Bedømmelse i observasjonssoner (dvs før soneinndelingen foreligger)

2.1. Fylkesveterinæren avgjør i hvilken grad det skal gjøres målinger på kjøtt fra nødslakt, fallvilt o.l.

I særskilte tilfelle hvor det vurderes å ikke godkjenne enkeltdyr/flere dyr til humant konsum p.g.a. innhold av radioaktivitet (gjelder sau, geit, storfe og hest) må fylkesveterinæren underrettes. Fylkesveterinæren vil på denne måten få viktig informasjon og grunnlag for eventuelt tiltak i det aktuelle området (sone/besetning).

3. Tamrein og vilt

3.1. For tamrein og vilt skal kjøtt som inneholder over 6000 Bq/kg av Os 137 + Os 134 ikke godkjennes til humant konsum.

For måling på levende rein skal tiltaksgrensen være absolutt. Ved måling av kjøttprøver av samme slakt godkjennes slaktet til humant konsum dersom måleresultatet viser lavere verdi enn tiltaksgrensen pluss 10 %.

4. Håndtering av slakt som ikke kan godkjennes til humant konsum pga innhold av radioaktive stoffer

4.1. Slike slakt skal merkes med blå stripe(r) med metylfiolett eller annet fargestoff godkjent til stempling av slakt i h.h.t. kjøttkontrolloven.

Slaktene skal holdes adskilt fra slakt som ikke kan godkjennes av andre grunner enn innhold av radioaktive stoffer.

Slaktene skal behandles hygienisk betryggende - bl.a. nedkjøles på vanlig måte slik at slaktene evt. kan brukes til pelsdyrf6r senere. Slakt som ikke er god­kjent til humant konsum p.g.a. innhold av radioaktive stoffer vil bli overtatt fysisk av Norsk Kjøttsamvirke i samsvar med tidligere avtale. Kontrollveterinæren har ansvar for at slike slakt ikke kommer på avveie inntil Norsk Kjøttsamvirke transporterer slaktene fra slakteriet/kontrollstasjonen.

5. Kontrollerklæring m.v.

5.1. Det skal utstedes vanlig kontrollerklæring til eier når slakt ikke kan godkjennes til humant konsum p.g.a. innhold av radioaktive stoffer. Dette kan gjerne væra en samleattest for en hel besetning e.l. dersom dette er formålstjenlig.

Forøvrig skal kjøttkontrollen fylle ut andre attester 0.1. vedrørende radioaktivitet som måtte bli bestemt for jordbruksavtaleperioden 93/94.

6. Utfyllende bestemmelser

6.1. Det vil eventuelt bli gitt utfyllende bestemmelser i samsvar med bl.a. de avtaler som inngås mellom Landbruksdepartementet og landbruksorganisasjonene vedrørende radioaktive stoffer i kjøtt for avatale­perioden 93/94.

Dette rundskriv er satt opp i samråd med Statens næringsmiddeltilsyn og Statens strålevern.

Med hilsen

Marit Halleraker e.f.
underdirektør

Lisbeth Brynildsen
veterinærinspektør
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55