M-34/1993 - Tradisjonell bruksutbygging

(25.05.1993)

Rundskriv
M-34/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/05840

25.05.1993

Til

Fylkeslandbrukskontorene og landbrukskontorene, skog- og jordbruksetaten og jordskifteverket, Statens Landbruksbank, Styringsgruppa for toprisordningen for melk

Tradisjonell bruksutbygging

1. Kostnadstak ved utbygging for sauehold i 1993

I forskrift for tilskott og investeringslån til bruksutbygging - generelle bestemmelser § 3.4 er det bestemt at kostnadstaket for hvert byggeår skal fastsettes av departementet. Landbruksdepartementet har for 1993 forutsatt at kostnadstaket ved utbygging for sauehold skal være det samme som for 1992 ; kr. 5.200,- pr. vinterfora sau ved investering i driftsbygning inklusive innendørsmekanisering.

2. Utbygging for melkeproduksjon

Da det fra flere hold har kommet inn spørsmål i forbindelse med teksten angående kukvote i rundskriv M-100/92, synes det nødvendig å presisere dette punktet på nytt.

Som følge av en gradvis nedgang i produksjonsmålet på melk er det ikke fordelt kukvote i forbindelse med bruksutbygging for 1993.

I forskriften er det bestemt at eksisterende produksjonsomfang skal legges til grunn ved godkjenning av driftsplanen ved søknad om finansiering i Statens Landbruksbank. Ved utbygging for melkeproduksjon skal dette forstås slik at det ikke kan godkjennes driftsplaner som forutsetter økt melkekvote. Dette gjelder såvel for kumelk som for geitemelk.

Etter fullmakt

MartinHoltung

Sigurd Sandaaker

Med hilsen

MartinHoltung

Sigurd Sandaaker

Saksbehandler: Grethe H. EvjenØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55