M-35/1993 - Forskrift om skogbehandling og skogsdrift i marka - ikrafttredelse

(26.05.1993)

Rundskriv
M-35/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1992/04296

26.05.1993

Til

fylkeslandbrukskontorene. Skogbruksetaten i Akershus og Oslo, Buskerud og Oppland
Kopi: Miljøverndepartementet, Fylkesrådmannen. miljøvernavdelingen i Akershus, Fylkesmennenes miljøvernavdelinger i Buskerud, Oppland og Oslo, Fylkeskommunene, kulturetaten, i Akershus, Buskerud, Oppland Berørte kommuner

Forskrift om skogbehandling og skogsdrift i marka - ikrafttredelse

Ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift for skogområder i Oslo og nærliggende kommuner (Marka) trer i kraft 1. juni 1993. Forskriften er fastsatt med hjemmel i skogbrukslovens § 17 b, og skal sikre at utøvelse av skogbruk i Marka bidrar til å bevare og utvikle områdets kvaliteter knyttet til friluftsliv, naturmiljø, landskap, kulturminner og vannforsyning. Ved forskriftens ikrafttredelse oppheves forskrift med samme navn, fastsatt 23. september 1983.

I forbindelse med ikrafttredelsen har departementet følgende merknader:

1. Informasjon

Landbruksdepartementet, i samarbeid med Det norske skogselskap. har utarbeidet en brosjyre om skogbehandling og skogsdrift I Marka. Departementet anbefaler at alle berørte skogeiere får forskriften, brosjyren samt kopi av de 3 skjemaer som er utarbeidet i forbindelse med godkjenning av skogbruksplan, meldeplikt og skogsvegbygging.

2. Utfyllende retningslinjer for praktisering av forskiftens bestemmelser

Landbruksdepartementet har utarbeidet utfyllende retningslinjer for praktisering av forskriftens bestemmelser. Forskriftens bestemmelser og de utfyllende retningslinjene er satt sammen i et eget hefte som i første rekke har forvaltningsorganene som målgruppe. Dette kan imidlertid også ha interesse for skogeierne og deres organisasjoner. De utfyllende retningslinjene vil bli vurdert nærmere når forskriften har fungert en tid. og det er høstet erfaring med praktisering av forskriftens bestemmelser.

3. Virkeområdet

Forskriftens virkeområde er fastsatt ved Kgl. resolusjon av 3. juni 1977. Forskriftsgrensen avviker fra planvedtektsgrensen (Markagrensen) på flere strekninger. Ytterligere kopier av kartet kan fås ved henvendelse til Landbruksdepartementet.

4. Skogbruksplanlegging

Fylkesskogsjefene skal påse at takstopplegget og enkelttakster utformes slik at forskriftens bestemmelser kan nedfelles i behandlingsforslagene i de endelige skogbruksplanene. Det er fylkesskogsjefenes ansvar å sørge for at de nødvendige samarbeidsrutiner etableres. jf forskriftens § 2-1 og utfyllende retningslinjer til denne.

5. Godkjenning av skogbruksplaner

Det er utarbeidet et eget skjema for søknad om godkjenning av hogstplaner basert på opplysninger i skogbruksplanene. Godkjenning av slike planer skal kunne skje på basis av foreliggende skogbruksplaner. På sikt er det nødvendig å utvikle skogbruksplaner der hensyn til forskriftens bestemmelser er bedre innarbeidet, jf pkt. 4 ovenfor. Inntil slike skogbruksplaner er utviklet kan det være behov for at skogeierne supplerer og utdyper behandlingsforslagene for de bestand som inngår i søknaden.

Departementet vil peke på at skogbruksetaten ved godkjenning av hogstplaner på selvstendig grunnlag kan gi de pålegg som er nødvendige for å ivareta forskriftens Intensjoner, jf § 2-2 og utfyllende retningslinjer til denne.

6. Meldeplikt for foryngelsehogst

Foryngelseshogst i Marka er fra 1. juni 1993 underlagt meldeplikt. Det er utarbeidet et eget skjema for slik melding. Departementet antar at det vil ta noe tid å utvikle rutiner m. v. i forbindelse med meldeplikten, men regner med at meldeplikten fanger opp all foryngelseshogst i Marka fra 1. januar 1994.

Meldeplikten innebærer at skogeiere senest 3 uker før hogst skal gjennomføres må sende melding om dette til skogbrukssjefen. Skogbrukssjefen skal så snart som mulig gi skogeieren den nødvendige tilbakemelding. Normalt bør tilbakemelding kunne gis før det er gått 3 uker etter at meldingen er mottatt. Inntil de nødvendige rutiner for meldeplikten er utprøvd må det antas at saksbehandlingstida for godkjenning av foryngelseshogst kan ta noe lenger tid. Skogeierne må derfor motiveres til å gi melding om hogst I god tid. Det må gjøres klart at tilbakemelding skal foreligge før tiltaket kan iverksettes, og at skog­oppsynet kan bruke den tid som er nødvendig i forbindelse med godkjenning av hogsten.

7. Rydding av kvist og hogstavfall

Rydding av kvist og hogstavfall har vært grunnlag for konflikter mellom skogbruk og friluftsliv, i de utfyllende retningslinjene til § 3-5 er ryddeplikten konkretisert. Departementet vil imidlertid peke på at hovedregelen er at rydding skal være foretatt snarest mulig.

8. Bruk av plantevernmidier - overgangsordninger

Sprøyting med plantevernmidler (bladsprøyting og gifthogging) er ikke tillatt uten dispensasjon. Dispensasjonsadgangen er dessuten begrenset til gras- og urterik mark. Alle tiltak som omfattes av forskriftens § 5-2 skal behandles som dispensasjonssaker, jf § 5-2 og utfyllende retningslinjer til denne. Bruk av ryggtåkesprøyte samt tiltak som ellers i landet kun er meldepliktige behandles av skogbrukssjefen som dispensasjonssaker, og skogbrukssjefen treffer vedtak.

Planer om sprøyting i 1993, som er omsøkt og godkjent før 1. juni 1993 i henhold til reglene i Forskrift om spredning av plantevernmidler i skog, kan utføres i henhold til godkjenning uten forutgående dispensasjonssøknad. Tiltak som i henhold til Forskrift om spredning av plantevernmidler i skog kun er meldepliktige, samt tiltak basert på bruk av ryggtåkesprøyte, kan utføres uten forutgående dispensasjonssøknad inneværende år.

9. Skogsveger

Det er utarbeidet et eget skjema for melding om planer om bygging av skogsveger i Marka. For øvrig vises det til forskriftens § 6-1 og Forskrift om meldeplikt og godkjenning av skogsveger, fastsatt 1. november 1991.

Dersom det viser seg at saksbehandlingen i vegsaker ikke fungerer tilfredsstillende vil departementet vurdere å endre § 6-1 i Markaforskriften slik at aweiningene i forbindelse med alle vegsaker skjer på fylkesnivå.

10. Endring i forvaltntngsmessige rutiner

Forskriftens bestemmelser innebærer endringer i forvaltningsmessige rutiner knyttet til kontroll med skogbehandling og skogsdrift i Marka. Disse endringene har betydning både for ulike forvaltningsorganer og skogeierne. Det må antas at det vil ta noe tid før informasjon om de nye bestemmelsene er nådd alle skogeiere i Marka, og til de nødvendige administrative rutiner er utprøvd. Eventuelle overtredelser av forskriftens bestemmelser, og skogoppsynets reaksjon på overtredelser, må fram til 1. januar 1994 vurderes på bakgrunn av dette.

Departementet vil avslutningsvis gjøre oppmerksom på at det i forbindelse med omorganisering av landbruksetatene gjøres enkelte endringer i de lover og forskrifter Landbruksdepartementet forvalter. Som et ledd i dette arbeidet vil det også bli gjort mindre endringer i Markaforskriften og de utfyllende retningslinjene for praktisering av denne rundt årsskiftet 1993/94.

Med hilsen

Nils Bøhn e.f.

Steinar Bø
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55