M-37/1994 - Endring av forskrift om erstatning for katastrofetap i husdyrhald

(04.05.1994)

Rundskriv
M-37/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/04585

04.05.1994

Forskrift ( utgått)

Til

fylkesmenn i alle fylker, alle kommuner, Norsk sau- og geitalslag, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Endring av forskrift om erstatning for katastrofetap i husdyrhald

Landbruksdepartementet har med verknad frå 20.05.94 endra forskrift om erstatning for katastrofetap i husdyrhald som følgie av St.meld.nr. 40 (1991-92) med omsyn på navnsetting på fylkes- og kommunenivået i landbruksforvaltninga.

I innleiinga er jordlovens § 3 tatt med som heimelsgrunnlag i tillegg til § 75 i Grunnlova og Jordbruksavtalen. Det er ikkje gjort andre endringar i forskrifta.

Forskrifta gjeld frå 20.05.94.

Frå same tid blir forskrift frå 10.01 .92 oppheva.

Forskrifta følgjer vedlagt.

Med hilsen

Kjell Nyhus

Per Finset
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55