M-39/1994 - Ringtest 1993/94 - resultater norske laboratorier

(06.05.1994)

Rundskriv
M-39/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/05397

06.05.1994

Til

alle forsøksringene, fylkesmennenes landbruksavdelinger, kommunene, Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag, deltakende norske laboratorier

Ringtest 1993/94 - resultater norske laboratorier

Institutt for jordfag, NLH, gjennomførte vinteren 1994 på oppdrag fra Landbruksdepartementet en ringtest blant de laboratorier som utfører jordanalyser for jordbruket og som var kjent pr. januar 1994. I tillegg deltok 6 skandinaviske laboratorier.

Av 14 norske som deltok var det 12 som analyserte tilfredsstillende.

Deltakelsen i ringtestene er frivillig. Navnene på de laboratorier som oppnår resultater innenfor angitte toleransegrenser, vil være offentlig tilgjengelige.

Resultatene av årets ringtest viser at det fortsatt er en god del sprik mellom laboratorier med hensyn på analyseresultater. Nivået på årets test er tilsvarende testen i 1992/93 og det er fortsatt fosfor (P-Al) av makronæringsstoffene som gir størst variasjon.

Til oversikten nedenfor bemerkes at de utenlandske laboratorier ikke er tatt med denne gangen, selv om flere av dem resultatmessig ville kommet med.

Lista nedenfor viser de laboratorier som kom best ut i testen og som tilfredsstiller de kriterier som er satt. Alle disse laboratoriene har mindre enn 25 % av analysene utenfor toleransegrensene.

 • ADH Vannlaboratoriet, 4604 Kristiansand
 • Gauldalsregionen kjøtt- og næringsmiddelkontroll, 7096 Kvål
 • JORDANALYSER, Kjemiing, Christina Wiik, 2600 Lillehammer
 • Jordlaboratoriet i Bø, 3800 Bø
 • Kjemisk analyselaboratorium Holt, 9002 Tromsø
 • Landbrukets Analysesenter, 1432 Ås
 • MILAB, 3256 Larvik
 • Miljøservice Trøndelag A/S Innherrad kjøtt- og næringsmiddelkontroll, 7700 Steinkjer
 • Rogaland Jordanalyse, 4001 Stavanger
 • Service Lab., Hydro Rjukan Næringspark, 3661 Rjukan
 • Skolmar Jordlaboratorium, 3205 Sandefjord
 • Ullensvang Forskningsstasjon, 5774 Loftshus

Departementet tar sikte på å gjennomføre ny ringtest høsten 1994.

Rundskrivet er sendt alle norske laboratorier som har deltatt i ringtesten.

Med hilsen

Martin Holtung e.f.

Ragnar Mjelde

Saksbehandler: Bent Gunnar NæssØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55