M-40/1994 - Høring - spørsmålet om eventuell opphevelse av “forskrifter om meldeplikt for hogst av juletrær”. Fastsatt av Landbruksdepartementet 2. desember 1966

(09.05.1994)

Rundskriv
M-40/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/04767

09.05.1994

Til:

Fylkesmennene, Landbruksavdelingen, Fylkes landbruksstyrene, Norges Skogeierforbund, Norsk skogbruksforening, Statskog SF, Norsk institutt for Skogforskning (NISK)

Høring - spørsmålet om eventuell opphevelse av “forskrifter om meldeplikt for hogst av juletrær”. Fastsatt av Landbruksdepartementet 2. desember 1966

Landbruksdepartementet fastsatte den 2. desember 1966 særskilte forskrifter om meldeplikt for hogst av juletrær. En kopi av forskriften følger vedlagt, slik den var inntatt i rundskriv A.nr.46/1966 5 datert 2. desember 1966.

I forbindelse med omorganiseringen av de ytre landbruksetater er det nødvendig å foreta endringer i forskriften, samtidig som den redaksjonelt må bygges opp på en mer moderne måte.

Departementet er imidlertid kjent med at praktiseringen av denne forskriften varierer fra fylke til fylke. En reiser derfor gjennom denne høring spørsmålet om skogbruket fortsatt har behov for en slik forskrift. Departementet mener det kan være en bedre ordning at det utarbeides et rundskriv med de nærmere betingelser som må være oppfylt for hogst av juletrær, som en enkel veiledning til de skogeiere som ønsker å ta ut juletrær for salg.

I et slikt rundskriv kan en f.eks. gi generell tillatelse etter skogbrukslovens § 16, 1. ledd til at ungskog avvirkes til juletreformål, under den forutsetning at juletrefeltet forynges på forsvarlig måte. I de tilfelle hvor juletrær tas ut i form av avstandsregulering, må tettheten og kvaliteten av de gjenstående trær være tilfredsstillende. En kan videre i rundskrivet gi en nærmere orientering om de nye regler som er gitt vedrørende innbetaling og bruk av skogavgift ved avvirkning av felt for salg av juletrær og pyntegrønt.

Departementet skal be om Deres uttalelse til ovenstående innen 1. juli 1994.

Noen eksemplarer av dette rundskriv følger vedlagt, og en skal be om at De vurderer innhentelse av bemerkninger fra underliggende instanser o.l.

Med hilsen

Oluf Aalde

Henrik Valeur
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55