M-41/1994 - Nye anbuds- og normalkontraktformular for utførelse av skogsveianlegg

(19.05.1994)

Rundskriv
M-41/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/01831

19.05.1994

Til

Fylkesmennene, Landbruksavdelingen, Norges skogeierforbund (inkl. skogeierforeningene), Norsk skogbruksforening (NORSKOG), Statskog SF, Maskinentreprenørenes forbund (MEF)

Nye anbuds- og normalkontraktformular for utførelse av skogsveianlegg

Opplaget av de tidligere anbuds- og normalkontraktformular for utførelse av skogsveianlegg er brukt opp. Landbruksdepartementet har derfor benyttet anledningen til å oppdatere og forbedre formularene. De nye formularene følger vedlagt. (ikke elektronisk)

Departementets primære målsetting har vært å forbedre formularene på områder de ikke har vært presise nok. Et høringsutkast ble sendt fylkesmennenes landbruksavdelinger, Norges skogeierforbund, Norsk skogbruksforening (NORSKOG) og Maskinentreprenørenes forbund (MEF). Mange har avgitt verdifulle uttalelser som er forsøkt innarbeidet.

Departementet vil oppfordre alle som er involvert i skogsveibygging om å bruke formularene når det skal bygges skogsveier. En mest mulig lik praksis hvor en tilstreber å bruke standardformularene mest mulig vil gjøre arbeidet lettere for byggherrer, entreprenører, skogbruksmyndigheter og andre som er involvert i veibygging.

Departementet vil fremheve følgende sentrale endringer i forhold til de tidligere formularene:

1.
De nye formularene er avhengige av hverandre. Med dette menes at akseptert anbud skal inngå som en del av endelig kontrakt Utfyllende beskrivelser av arbeidets omfang, spesifisering av arbeidsutførelsen, etc. som tidligere fantes i normalkontrakten, finnes nå i anbudsformularet. På denne måten har en fått et mer spesifisert anbudsdokument med detaljerte beskrivelser av arbeidet, som gjør det lettere for entreprenøren å forstå hva det skal gis anbud på.

I praksis vil dette si at en bør benytte begge formularer selv om en ikke utlyser noe ordinært anbud, men bare tegner kontrakt med en entreprenør.

2.
Kapitlene om sikkerhetstillelse og forsikring i normalkontrakten er endret. Årsaken til endringene skyldes erfaringer fra bruken av nåværende kontrakt og ønsker om å stramme inn disse bestemmelsene slik at de resulterer i klarere forpliktelser. Formuleringene er hentet fra Norsk Standard (NS 3408), men er noe tilpasset.

Vi ber om at fylkesmennenes landbruksavdeling videresender formularene til kommunene.

Med hilsen

Tor Inderberg e.f.

Chr. Delphin
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55