M-43/1994 - Ny forskrift om smittsomme sjukdommer og avlsfremmende tiltak på bier

(19.05.1994)

Rundskriv
M-43/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/04012

19.05.1994

Forskrift ( utgått)

Til

alle Fylkesmenn, Landbruksavdelingen alle kommuner, Norges Bondelag, Norsk Bonde-og Småbrukarlag, Norges Birøkterlag

Ny forskrift om smittsomme sjukdommer og avlsfremmende tiltak på bier

Forskrift om smittsomme sjukdommer og avlsfremmende tiltak på bier er endret ved Kongelig resolusjon av 13.05.94.

Endringen gjelder § 13 som er gitt et tillegg som utvider bisjukdomsnemndas mulighet til å opprette sperrelinjer for å forsinke spredning av varroamidd over store avstander.

Forskriften gjelder fra 13.05.94. Fra samme tid oppheves forskrift av 25.08.89.

Forskriften følger vedlagt.

Med hilsen

Martin Holtung

Kjell Nyhus

Saksbeh.: Per FinsetØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55

Forskrift om smittsomme sjukdommer og avlsfremmende tiltak på bier

Fastsatt ved Kgl.res av 13.05.94 med hjemmel i Lov om smittsomme sjukdommer på bier av 3. juni 1938 med tilleggslov av 19. juni 1947.

Kap. I. Virkeområde

§ 1 Denne forskrift retter seg mot birøkt og omfatter bier og sæd og egg fra disse samt brukt bimateriell og bivoks til bruk i bikuber (blokkvoks, byggevoks og utbygde tavler).

Kap. II. Importforbud

§ 2 Det er forbudt å innføre fra utlandet levende bier og sæd og egg fra disse, brukt bimateriell og bivoks (blokkvoks, byggevoks, utbygde tavler 0.1.) til bruk i bikuber, uten tillatelse fra Landbruksdepartementet eller den det bemyndiger. Ved ulovlig import kan en kreve av bigården blir tilintetgjort for eierens egen regning. Det er forbudt å drive vandrebirøkt over riksgrensene mot Sverige og Finland.

Kap. III. Behandling av bivoks

§ 3 Utbygde tavler, skrellevoks og blokkvoks på lager eller under transport fra birøkteren til vokspresseriet skal oppbevares slik at det ikke kan komme i kontakt med levende bier eller nytt bimateriell.

§ 4 Pressing av voks til bruk i bikuber kan bare utføres av de som har tillatelse fra Bisjukdomsnemnda (Bipestnemnda). Bisjukdomsnemnda eller den de bemyndiger kan føre kontroll med arbeidet med pressing av voks til bruk i bikuber.

§ 5 All voks som skal presses til bruk i bikuber skal først autoklaveres. Det vil si at voksen skal oppvarmes i hermetisk dampkoker til minimum 120 gr i 30 minutter.

§ 6 Hvert vokspresseri skal føre bok over alt voks som det tar imot pressing med oppgaver over enkeltleverandør og kilotall.

Emballasjen med fredigpresset voks som leveres ut fra presseriet skal merkes med navn og adresse til presseriet.

Kap. IV Tiltak for å stanse angrep og hindre spredning av smittsomme sjukdommer

§ 7 Dette kap. gjelder for lukket yngelråte ( Bacillus larvae), åpen yngelråte ( streptococcus pluton), kalkyngel ( Aacosphaera apis), steinyngel Aspercrillus flavus, nosemasjuke ( Nosema avis), trakémidd ( Acarapis woodil) og yngelmidd ( Varroa iacobsoni).

§ 8 Alle som har bikuber har plikt til etter nærmere regler å oppgi hvor kubene til en hver tid befinner seg samt synlig merke minst en av kubene i hver bigård med navn og adresse eller tildelt registreringsnummer. Oppgaveplikten og merkingen gjelder ved dette stasjonær birøkt, vandring og kjøp og salg.

§ 9 Ved all varig midlertidig flytting av bier, brukt bimateriell og utbygde vokstavler skal det foreligge en sunnhetsattest utferdighet i henhold til § 10.

Med flytting menes all kjøp og salg, all vandring for poliniering og/eller utnytting av trekk samt flytting mellom utebigårder som ligger mer enn 50 km fra hverandre. Bitilsynsmannen i fylket kan kreve sunnhetsattest ved flytting mellom utebigårder som ligger nærmere enn 50 km fra hverandre. Flytting må ikke komme i konflikt med parestasjoner, reinsavlsområder eller smittede områder. Sunnhetsattesten skal festes lett synlig til en av kubene og stå der i minst 2 måneder etter flytting.

§ 10 Sunnhetsattest skrives ut av Bisjukdomsnemnda v/tilsynsmannen i det fylket hvor bigården er stasjonær.

Sunnhetsattest skrives ut med bakgrunn i de regler Bisjuksdomsnemnda fastsetter.

§ 11 Etter nærmere regler kan bikuber for innfanging av svermer settes ut.

§ 12 Det er forbudt å fore bier med importert honning eller honning fra fremmed bigård.

§ 13 Er det påvist sjukdom i en bigård kan Bisjukdomsnemnda eller den nemnda bemyndiger gi pålegg om tiltak for å bekjempe sjukdommen og hindre smitte. Bigårdene i et nærmere bestemt område rundt kan gis pålegg på samme måte som den bigården der smitte er påvist. En kan også legge restriksjoner på visse områder dersom det er påvist sjukdom i Sverige nær grensen til Norge.

Det kan videre i gitte sjukdomssituasjoner opprettes sperrelinjer for vandring og salg av bier og brukt bimateriell, for å begrense spredning av bisjukdommer fra landsdel til landsdel. Opprettelse av slike sperrelinjer skal godkjennes av Landbruksdepartementet eller den det bemyndiger.

Kap. V. Tiltak for å sikre kontrollert paring av bidronninger

§ 14 En parestasjon er et sted for kontrollert naturlig paring av bidronninger. Parestasjonene skal fortrinnsvis legges til bifrie områder. Der dette ikke er mulig, kan alle birøktere innenfor området pålegges å holde dronninger av bestemt avlsmateriale. Der det opprettes parestasjoner i bifrie områder kan det gis adgang til å forby oppstarting av birøkt innenfor området.

De som benytter parestasjonen kan pålegges å levere gratis dronninger til de birøktere som har sin stasjonære bigård i området til ny rase er etablert hos vedkommende birøkter.

Opprettelser av parestasjoner skal godkjennes av Landbruksdepartementet eller den det bemyndiger.

§ 15 Et reinavslområde er et nærmere geografisk naturlig avgrenset område hvor birøkterne er blitt enige om å drive avslarbeide med bare en bestemt rase eller annen godkjent populasjon av bier som egner seg for videre avl. Landbruksdepartementet eller den det bemyndiger kan godkjenne et slikt reinavslområde når dronninger av andre raser er skiftet ut og det foreligger erklæring om at en viss del av kubetallet i området vil bli underkastet en årlig kontroll som grunnlag for kontinuerlig avslutvalg etter en oppsatt plan.

§ 16 Vandring ut og inn av områder rundt parestasjoner og reinsavlsområder må ikke skje uten tillatelse fra Bisjukdomsnemnda. Dispensasjon forutsetter at det ikke er fare for skade på pågående avlsarbeide.

Kap. VI. Dispensasjon og straffeansvar

§ 17 Dispensasjon fra disse forskrifter kan gis av Landbruksdepartementet eller den det bemyndiger.

§ 18 Brudd på denne forskrift medfører straffeansvar.

Kap. VII. Ikraftreden

§ 19 Denne forskrift trer i kraft 13. mai 1994. Samtidig oppheves tidligere forskrift av 25. august 1989.