M-44/1994 - Reaksjoner på brudd på lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold med tilhørende forskrift

(27.05.1994)

Rundskriv
M-44/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/05154

27.05.1994

Til

fylkesmennene, landbruksavdelingen i alle fylker kommunene, landbruksforvaltningen

Reaksjoner på brudd på lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold med tilhørende forskrift

Dette rundskrivet fastlegger saksrutiner og reaksjonsformer når det gjelder brudd på lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold med tilhørende forskrift. Rundskrivet regulerer tilskottsmessige reaksjoner med hensyn på produksjonstillegg og avløserrefusjon, men det vil også kunne foretas reaksjoner ovenfor andre tilskott som administreres av Landbruksdepartementet.

Nytt innhold er merket med tegnet

Tidligere rundskriv M-41/93 om reaksjoner ved brudd på husdyrkonsesjonsbestemmelsene utgår.

Rundskriv M-44/94 erstatter også tidligere rundskriv M-40/93 om manuell utbetaling av produksjonstillegg til søkere med større dyretall enn de har rett til å ha etter husdyrkonsesjonsloven. Det vil derfor ikke bli sendt ut nye rundskriv om manuell utbetaling av produksjonstillegg mhp. husdyrkonsesjon.

De tilskottsmessige reaksjoner er hjemlet i generell forskrift om produksjonstillegg, jfr. § 3, 1 .ledd og § 8, 2. ledd.

De reaksjonsformer som kommer til anvendelse ved brudd på lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold med tilhørende forskrift er følgende:

  1. Trekk i produksjonstillegg/avløserrefusjon.
  2. Søknad om produksjonstillegg og avløserrefusjon avslås.
  3. Utbetalt produksjonstillegg og avløserrefusjon kreves tilbakebetalt.
  4. Pålegg om nedbygging av innredning i anlegg for husdyrproduksjon til lovlig dyretall
  5. Politianmeldelse.

Merknader til de enkelte punkter:

Pkt. 1:
Fylkesmannen kan dispensere fra vilkåret i § 3 i generell forskrift om produksjonstillegg i jordbruket om lovlig drift når overtredelsen gjelder for høyt dyretall i forhold til lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold. Ved slik dispensasjon skal det foretas et trekk i produksjonstillegg og avløserrefusjon. Beløpet som trekkes skal i prinsippet minst tilsvare dekningsbidraget for den delen av produksjonen som overstiger grensen for konsesjonsfri drift eller dyretall fastsatt ved konsesjonsbehandling.

Trekkgrunnlag:
Satsene for trekk inkluderer ikke utbetalt produksjonstillegg for husdyrholdet. Ved den manuelle behandlingen må en derfor beregne produksjonstillegg for kun det lovlige dyreholdet. Fra dette beløpet skal en trekke satsene nedenfor. (Det understrekes at det også kan trekkes fra avløserrefusjon.)

Maksimalt beløp som kan trekkes .er summen av beregnet produksjonstillegg og avløserrefusjon. Trekket er ikke begrenset av beregnet produksjonstillegg og avløserrefusjon for den/de produksjoner hvor det er brudd på husdyrkonsesjonsloven. Dersom det beregnede trekk ut fra satsene nedenfor, tilsvarer eller overstiger produksjonstillegget og avløserrefusjonen, skal søknaden om produksjonstillegg og avløserrefusjon avslås, jfr. merknadene til pkt. 2 nedenfor.

For hver søknadsomgang det er påvist ulovlig dyretall skal en benytte følgende satser for trekk i produksjonstillegget pr. dyr/slaktegrisenhet ut over lovlig dyretall:

Verpehøner

kr.

55,-

pr. dyr

Slaktekyll.

4,-

Kalkuner

15,-

Avlspurker/ Slaktegriser

200,-

Slaktegrisenhet

Sum produksjon m/flere dyreslag

200,-

For brukere som driver kun en konsesjonsregulert produksjon og som ikke har rett til produksjon ut over grense for konsesjonsfri drift, skal trekket ved brudd på lovlig dyretall beregnes etter satsen for den aktuelle produksjon.

For brukere som driver flere konsesjonsregulerte produksjoner og som bryter grense for konsesjonsfri drift, skal trekket beregnes etter satsen kr. 250,- pr. slaktegrisenhet.

For slaktedyr (slaktegriser, slaktekyllinger og kalkuner) vil som regel lovlig dyretall først bli overskredet siste del av året.

Det kan i slike tilfeller bli aktuelt å trekke alt produksjonstillegg som er beregnet for vedkommende søknadsomgang (januaromgangen), uten at en dermed får dekning for hele trekket. Det skal da fremmes krav om tilbakebetaling av produksjonstillegg utbetalt etter foregående søknadsomgang (augustomgangen) tilsvarende gjenstående trekk begrenset til det samlede produksjonstillegg og avløserrefusjon som er beregnet i vedkommende år. Dersom kravet ikke blir innfridd, skal beløpet føres opp til trekk i senere utbetalinger. Det er ikke aktuelt å beregne trekk ut over det som utbetales i produksjonstillegg og avløserrefusjon, selv om den merinntekt brukeren har oppnådd ved å drive ulovlig skulle tilsi høyere trekk.

Unntak:
Ved mindre overskridelser (5 eller færre slaktegrisenheter) vurderer fylkesmannen hvorvidt det er nødvendig å foreta trekk. Søkeren skal imidlertid gjøres oppmerksom på hvorfor søknaden er stoppet.

For produsenter med både svine- og fjørfehold: Dersom en søknad om produksjonstillegg er tatt ut for manuell behandling pga. fjørfehold ut over tillatt dyretall, kan fylkesmannen dispensere fra kravet om trekk i produksjonstillegget når følgende betingelser er oppfylt:

  • overskridelsen i fjørfeholdet tilsvarer mindre enn 30 slaktegrisenheter
  • det er kun adgang til å dispensere første gang produsenten overtrer husdyrkonsesjonsbestemmelsene

Dersom overtredelsen er større enn 30 slaktegrisenheter, må hele fjørfeholdet medregnes ved fastsetting av trekket. Grunnlaget for dispensasjonsadgangen er at et lite antall fjørfe kan medføre uforholdsmessig stort trekk for svineprodusenter.

Pkt. 2:
Søknad om produksjonstillegg og avløserrefusjon skal avslås dersom noen del av produksjonen eller virksomheten på bruket, - også produksjoner eller virksomheter som det ikke beregnes produksjonstillegg og avløserrefusjon for, er i strid med lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold med tilhørende forskrift, jamfør generell forskrift om produksjonstillegg § 3. Fylkeslandbrukskontret kan dispensere fra ovennevnte i samsvar med merknadene gitt til pkt. 1.

Ved gjentak av ulovlig dyrehold etter lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold med tilhørende forskrift, skal søknad om produksjonstillegg og avløserrefusjon også avslås.

Ulovlig anlegg
Dersom det uten tillatelse er foretatt konsesjonspliktige disposisjoner i anlegget skal søknad om produksjonstillegg avslås.

Pkt. 3:
Dersom produksjonen på et bruk tidligere har vært i strid med lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold med tilhørende forskrift, skal det fremmes krav om tilbakebetaling av produksjonstillegg og avløserrefusjon for den perioden produksjonen har vært ulovlig. Tilbakebetalingskravet skal beregnes etter bestemmelsene nevnt under pkt. 1.

Tilbakebetalingskrav skal ikke fremmes for produksjonstillegg som er utbetalt for mer enn 3 år siden. Dersom det ulovlige forholdet er brakt i orden, kan fylkesmannen etter skjønn, ettergi hele eller deler av tilbakebetalingskravet.

Pkt. 4:
Pålegg om nedbygging av innredning kan være aktuelt ved grove overtredelser. Fylkesmannen kan i slike tilfeller sette dette som vilkår for utbetaling av produksjonstillegg og avløserrefusjon.

Pkt. 5:
Tilfeller av særlig alvorlig karakter vil bli meldt til påtalemyndigheten. Det er departementet som foretar anmeldelsen på grunnlag av rapport og tilråding fra fylkesmannen.

Rapportering

Kommunen:
Når det ved kontrolltelling i forbindelse med søknad om produksjonstillegg er påvist ulovlig dyrehold, skal kommunen skrive en kort merknad (f.eks. “ulovlig dyrehold”) i kontrollskjemaet på linjen for vedkommende dyrekode: avlspurker (kode 150), slaktegris (kode 152), verpehøner (kode 160), slaktekyllinger (kode 162), kalkuner (kode 164).

Videre skal kommunen skrive en rapport til fylkesmannen. Skjema “RAPPORT OM HUSDYRHOLD” kan nyttes, men rapporten skal i det minste inneholde de opplysninger som er relevante for å vurdere forholdet og reaksjonen, slik som dyretallet på registreringstidspunktet og årsaken til at dyreholdet anses som ulovlig. Rapporten og kontrollskjemaet sendes fylkesmannen.

Fylkesmannen:
Departementet ber om å få rapport om samtlige saker som er behandlet i samband med ervervsmessig husdyrhold. Rapporten skal være en liste over søkere som det er reagert mot. Listen skal inneholde søkerens fødselsnr., navn, gnr. og bnr., overskridelsen det er reagert mot og trekk/tilbakebetalingskrav.

Frist for innsending av rapport til departementet er:

  • 30. april for søknadsomgang for produksjonstillegg 31.07. hvert år
  • 31. november for søknadsomgang for produksjonstillegg 31.12. hvert år.

Alle overtredelser som gjelder verpehøner skal fylkesmannen rapportere til Styringsgruppa for kontraktproduksjon, Boks 4335 Torshov, 0402 Oslo. I rapporten skal det også opplyses om hvilke reaksjoner fylkesmannen har bestemt å iverksette.

Ved manuell utbetaling av produksjonstillegget må fylkesmannen registrere trekket i ajourholdsrutinene. Fylkesmannen må informere kommunene om trekket, enten på søknadsskjemaet eller ved eget brev. Søknadsskjemaet skal arkiveres hos den kommunale landbruksforvaltningen.

Tilleggsmerknader:

1.
Saker som er plukket ut for vanlig kontroll, vil ikke komme til utbetaling med mindre kontrollen blir gjennomført og kontrollskjemaet innsendt. Er det ved kontrollen påvist for høyt dyretall blir saken returnert for manuell beregning og utbetaling. Fylkesmannen skal da avgjøre søknaden og eventuelt trekk i samsvar med retningslinjene ovenfor.

I alle andre saker må fylkesmannen selv sørge for at søknaden blir stoppet for avgjørelse i samsvar med det som er nevnt.

2.
Grense for konsesjonsfri drift for produksjon med verpehøner og avlspurker økes fra 1.08.94. Dette er 1 dag etter søknadsfristen for produksjonstillegg pr. 3 1.07.94, noe som er et bevisst valg og gir mulighet til å kontrollere at produsentene ikke øker dyreholdet for tidlig. Den nære sammenheng i tid mellom disse datoene gir derfor ikke fylkesmannen rett til å dispensere fra reglene for trekk i produksjonstillegget.

3.
Søknad om produksjonstillegg kontrolleres mot husdyrkonsesjonsregisteret. Produsenter/bruk med større svine- og fjørfehold enn tillatt kommer på lista PT-1004. I mange tilfeller er årsaken til at bruk kommer på denne lista, at det er en annen person enn konsesjonshaver som har søkt om produksjonstillegg. Ofte er det ektefelle I samboer I foreldre som har søkt. Fylkesmannen bør i disse tilfellene gi informasjon om at når annen person enn den som er registrert som konsesjonshaver søker om produksjonstillegg, vil søknaden bli tatt ut for manuell behandling. Dette medfører forsinket utbetaling av produksjonstillegg.

Spørsmål angående reaksjoner m.v. kan tas opp med departementet på vanlig måte.

Med hilsen

Magne Stubsjøen

Kjell Nyhus

Saksbehandler: Håkon GrotliØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55