M-46/1994 - Ny forskrift for investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket

(30.05.1994)

Rundskriv
M-46/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/02094

30.05.1994

Til

alle fylkesmenn, kommuner, Statens landbruksbank m.fl.

Ny forskrift for investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket

Landbruksdepartementet har 13.05.94 fastsatt forskrift for investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket. Forskriften trer i kraft umiddelbart. Forskriften for tilskott og investeringslån til tekniske miljøtiltak fastsatt 21.08.92 og forskrift for tilskott til leplanting fastsatt 15.04.88, opphørte 01.01.94.

Ved jordbruksavtalen 1993 ble det bestemt at ordningen med tilskott til leplanting skulle overføres fra statsbudsjettets kap 1140-77 til LUF og finansieres innenfor avsetningen til miljøtiltak. Ordningen med tilskott til leplanting skulle samordnes med ordningen med støtte til tekniske miljøtiltak. Det ble samtidig lagt til grunn at kommunale leplantinger i regulerte områder utenom jordbruket ikke lenger skulle være tilskottsberettiget. Vi viser til rundskriv M-78/93 vedrørende sammenslåing av Forskrift for tilskott og investeringslån til tekniske miljøtiltak og Forskrift for tilskott til leplanting og overgangsordninger for tidligere igangsatte leplantinger.

Forskriften har vært på høring hos fylkesmennene, Norges Bondelag, Norsk bonde- og Småbrukarlag, Statens Landbruksbank, NLH-fagtjenesten og Miljøverndepartementet.

De viktigste endringene i forhold til tidligere regelverk er omtalt nedenfor. Utover dette er det foretatt en del mindre endringer i teksten.

Forskriften er delt i en generell del, en del om tekniske miljøtiltak og en del om miljøplantinger og økologiske rensetiltak.

Del I Generelle bestemmelser

Formålet

Formålet med ordningen er å verne jordbruksområder og hindre erosjon, arealavrenning og utslipp fra punktkilder fra jordbruksområder. Hensynet til kulturlandskapet skal vektlegges. En tenker da særlig på biologisk mangfold og opplevelseskvalitet. Sistnevnte er spesielt relevant for tiltaka i del III; leplanting, vegetasjonssoner og fangdammer/våtmarker. Ordningen omfatter direkte forurensningsbegrensende tiltak og tiltak som i tillegg kan ha som formål å verne jordbruksområder fra ytre påkjenninger.

Særlig leplanting har betydning for bedring av vekstvilkår og kan også omfatte vern av gårdsbebyggelse og tun.

Søknad og saksbehandling

Fylkesmannen skal avgjøre søknader om tilskott og investeringslån. For rentelån skal Statens landbruksbanks saksbehandlingsprosedyrer følges.

Frist for gjennomføring av tiltak er inntil 3 år regnet fra utgangen av det kvartal søknaden innvilges. For tiltaka i del III, miljøplantinger og økologiske rensetiltak, kan det innen utgangen av arbeidsfristen søkes om støtte til nødvendige suppleringsarbeider i 2 år.

Tilbakebetaling

Tilskott til leplanting kan kreves tilbakebetalt inntil 20 år etter det er utbetalt. Krav om tinglysing ved leplanting har falt bort.

Del II Tekniske miljøtiltak

Tiltak og tilskottsgrunnlag

Tidligere ble det gitt tilskott til oppsamlingsanlegg for gjødselvann fra veksthus for spredning på jordbruksområder. Nå er ordningen utvidet til også å gjelde oppsamlingsanlegg av gjødselvann for rensing og resirkulering. Maksimalt tilskottsgrunnlag for oppsamlingsanlegg i veksthus er 200 000 kroner. Det er en forutsetning at det planlegges oppsamling/resirkulering for alle veksthus på bruket/driftsenheten. Det gis imidlertid kun ett tilskott pr. bruk/driftsenhet. Ordningen omfatter alle veksthusanlegg, også de som ikke er knyttet til jordbruk som f.eks. karplanteplasser i planteskoler osv.

Dersom forutsetningene for tilskott til høytørkeanlegg er oppfylt, kan dette bygges som reint høytørkeanlegg, som del av kombinert anlegg eller som universaltørke. For kombinerte anlegg skal fellesutgifter fordeles i forhold til nødvendig luftmengde for de to tørkene. For universaltørker skal merkostnadene ved å bygge ei tørke som er egnet for tørking av andre produkter enn høy, ikke tas med i kostnadsgrunnlaget.

Del III Miljøplantinger og økologiske rensetiltak

Tiltaka i del III omfatter leplanting, vegetasjonssoner og fangdammer/våtmarker. Ved vurdering av tiltaka skal det foretas en samlet vurdering av tiltakets verdi med hensyn til vern av jordbruksområde, forurensningsbegrensende effekt og kulturlandskap. Det kan gis 60% tilskott til enkelttiltak og 70% tilskott til fellestiltak når tilskottsgrunnlaget er minst 10 000 kroner. Det skal utarbeides en samla plan for alle miljøplantinger og økologiske rensetiltak på bruket. Hovedplanene vil derfor inneholde delplaner for de ulike tiltaka.

Fylkeskvoter 1994

I rundskriv M-25/94 fordelte departementet forløpige kvoter til fylkene. Departementet har nå fordelt totalt 133 mill kroner av tilskottsrammen på fylkeskvoter. Kvote (inkludert tidligere fordelte kvote) i 1994 for det enkelte fylke, er som følger (mill. kroner):

Østfold

6,0

Rogaland

12,0

Akershus

9.0

Hordaland

8,0

Hedmark

9.0

Sogn og Fjordane

14,0

Oppland

8,0

Møre og Romsdal

14,0

Buskerud

5,0

Sør-Trøndelag

10,0

Vestfold

1,5

Nord-Trøndelag

14,0

Telemark

3,0

Nordland

10,0

Aust-Agder

1,5

Troms

2,0

Vest-Agder

4,0

Finnmark

2,0

Minimum 5-10 % av kvoten bør søkes nyttet til miljøplantinger og økologiske rensetiltak.

Dersom behovet for midler blir større eller mindre enn tildelt rammer, er det mulig å omfordele midler mellom fylkene seinere på året. Departementet vil se dette i sammenheng med resterende; ufordelte midler. Vi ber om å få melding fra fylker som har behov for økt kvote eller fylker som ser at de ikke vil komme til å nytte sin kvote.

Innen 31. september skal fylkesmannen sende inn rapport TR08 med foreløpig innvilging, utbetaling og inndraging av tilskott i 1994. Fylkesmannen skal innen 15. januar 1995 sende inn årsrapporter for innvilging, utbetaling og inndragning av tilskott fordelt kommunevis (TRO8) og på deltiltak (TR082).

Nytt skjermbilde for registrering av nye søknader er under utarbeidelse. Dette gjelder også nytt søknadsskjema.

Med hilsen

Martin Holtung e.f.

Ragnar Mjelde

Saksbehandlere: Torgun M. Johnsen, Johan KollerudØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55