M-47/1993 - Ringtest 1992/93 - resultater norske laboratorier - supplerende test

(19.08.1993)

Rundskriv
M-47/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1992/12747

19.08.1993

Til

alle forsøksringene, fylkesmennenes landbruksavdelinger, landbrukskontorene, i jordbruksetaten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, deltakende norske laboratorier

Ringtest 1992/93 - resultater norske laboratorier - supplerende test

Etter supplerende ringtest i sommer kan 3 nye laboratorier tilføyes lista over laboratorier som tilfredsstil­ler de kriterier som er satt. Lista består nå av 10 laboratorier.

Institutt for jordfag, NLH, gjennomførte vinteren 1992/93 på oppdrag fra Landbruksdepartementet en ringtest blant de laboratorier som utfører jordanalyser for jordbruket og som var kjent pr. november 1992. I tillegg deltok 6 skandinaviske laboratorier.

Av 13 norske som deltok var det kun 7 som analyserte tilfredsstillende. 3 av de laboratoriene som ikke tilfredsstilte kravene i testen har nå deltatt i en supplerende ringtest og bestått denne. De er derfor føyd til lista nedenfor.

Deltakelsen i ringtestene er frivillig. Navnene på de laboratorier som oppnår resultater innenfor angitte toleransegrenser, vil være offentlig tilgjengelige.

På bakgrunn av de svært ujevne resultatene i 1992 som man antok i stor grad skyldtes ulike behandling av prøvene på laboratoriene, er det utarbeidet en egen metodebeskrivelse for jordanalyser. Ved ringtesten 1992/93 ble det ikke stilt krav om at metodebeskrivelsen skulle nyttes, men de fleste laboratoriene fant det likevel tjenlig.

Årets ringtest viser en klar bedring i forhold til forrige test. Men fortsatt er spredningen mellom enkelte laboratorier så stor at resultatene ville gitt ulike gjødslings- og kalkingsanbefalinger. Det er også slik at enkelte laboratorier er gode på enkelte elementer, men dårlige på andre.

Til oversikten nedenfor bemerkes at de utenlandske laboratorier ikke er tatt med denne gangen, selv om flere av dem resultatmessig ville kommet med. Et av de norske laboratoriene har ikke levert svar på grunn av skader etter stormen siste høst.

Lista nedenfor viser de laboratorier som kom best ut i testen og som tilfredstiller de kriterier som er satt. Alle disse laboratoriene har mindre enn 25 % av analysene utenfor toleransegrensene.

  • Gauldalsregionen kjøtt- og næringsmiddelkontroll, 7096 KVÅL
  • Hydro Rjukan Næringspark, 3661 RJUKAN
  • Innherred kjøtt- og næringsmiddelkontroll, 7700 STEINKJER
  • Jordanalyser, Kjemiingeniør Christina Wiik, 2600 LILLEHAMMER
  • Jordlaboratoriet i Bø, 3800 BØ
  • Kjemisk analyselaboratorium, Holt, 9002 TROMSØ
  • Landbrukets Analysesenter, 1432 Ås
  • MILAB, 3250 LARVIK
  • Rogaland Jordanalyse, 4001 STAVANGER
  • Skolmar Jordlaboratorium, 3205 SANDEFJORD

Departementet tar sikte på å gjennomføre ny ringtest høsten 1993.

Avslutningsvis bemerkes at det i forbindelse med Norsk Mat-strategien arbeides med kvalitetskriterier for primærproduksjonen. Krav om gjødslingsplan er et av kriteriene som vurderes. Det vil i tilfelle bli lagt opp til at gjødslingsplaner må være basert på jordanalyser og at disse må være utført ved :Laboratorier som har bestått ringtesten.

Rundskrivet er til orientering sendt alle norske laboratorier som har deltatt i ringtesten.

Med hilsen

Martin Holtung e.f.

Anders Leine
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55