M-54/1993 - Framtidige prinsipper for tilsyn med slakterier og slakterivirksomhet og utøvelse av offentlig kjøttkontroll

Rundskriv
M-54/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/09950

22.09.1993

Til

Det kommunale næringsmiddeltilsyn, fylkesveterinærene og distriktsveterinærene

Framtidige prinsipper for tilsyn med slakterier og slakterivirksomhet og utøvelse av offentlig kjøttkontroll

Landbruksdepartementet har nedsatt en gruppe som er bedt om å utarbeide forslag til ny kjøttkontrollov. De viktigste føringer i mandatet er referert nedenfor. Da den nye loven tidligst vil bli gjort gjeldende i 1995, vil en be om at fylkesveterinærene, Det kommunale kjøtt- og næringsmiddeltilsynet (KNT) og distriktsveterinærene allerede fra nå av og så langt det er praktisk og formelt mulig legger prinsippene nedenfor til grunn i tilsynet med slakterier, slakterivirksomhet og i utøvelsen av den offentlige kjøttkontrollen.

Den nye kjøttkontrolloven vil hjemle kontrollveterinærens plikt til å føre tilsyn og fatte vedtak i forhold til humanhelse -/kvalitet (HH), dyrehelse (DH) og dyrevern (DV).

Separate forskrifter om hhv HH, DR og DV vil bli gitt av Landbruksdepartementet.

Forvaltningsansvaret for HR vil ligge i Statens næringsmiddeltilsyn (SNT), mens fylkesveterinæren vil ha forvaltningsansvaret for DH og DV.

KNT skal forestå tilsyn og fatte vedtak både for HR, DH og DV. Konsekvensen av dette er at distriktsveterinæren ikke får forvaltningsansvar for DH og DV på slakteriene. Vedtak fattet av KNT og som blir påklaget skal behandles av fylkesveterinæren når det gjelder DR og DV mens det legges opp til at SNT skal bli klageinstans for HR.

Fylkesveterinærene og SNT skal samordne sine inspeksjoner og ellers opptre mest mulig samlet overfor slakteriene og KNT der begge forvaltningsområder er under vurdering. Rapporter som spesielt angår HR skal sendes i kopi til fylkesveterinæren mens kopi av rapporter som spesielt angår DH og DV på tilsvarende måte skal sendes SNT.

KNT skal forestå “fullført saksbehandling” ved godkjenning m.v. av anlegg for hele forvaltningsområdet. Når det gjelder DR og DV sender KNT saken til fylkesveterinæren for påtegning og videresending til SNT, mens saken sendes direkte til SNT når det gjelder HR. SNT forestår den formelle godkjenning/autorisasjon, evt. tilbaketrekking av godkjenning/autorisasjon etter fylkesveterinærens påtegning/evt. tilbaketrekking av påtegning.

Med hilsen

Gudbrand Bakken
veterinærdirektør

Atle Ørbeck Sørheim
direktør