M-59/1994 - Budsjett for bruk av rentemidler i 1995

(26.07.1994)

Rundskriv
M-59/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/07275

26.07.1994

Til

Fylkesmennene, Landbruksavdelingene

Budsjett for bruk av rentemidler i 1995

Departementet ber med dette om at budsjetteringen for bruk av rentemidler i 1995 blir iverksatt i samsvar med bestemmelsene

I § 3 i “Forskrift om forvaltning og bruk av rentene av skogavgiften (rentemidlene>”, fastsatt den 15. februar 1994. Ved budsjetteringen skal som tidligere brukes skjema 0080 både på kommune- og fylkesnivå. En minner om at fristen for oversendelse av kommunenes budsjetter til fylkesmannen er 1. oktober. Budsjettet for bruk av fylkesinntrukne rentemidler skal være departementet i hende senest 1. desember.

Den sentrale inntrekking av rentemidler fastsettes til 20 % av brutto innvunne renter i 1994. Som i tidligere år skal det også budsjetteres med en overføring av 23 % av brutto innvunne renter for utbetaling til den stedlige skogeierforening tilknyttet Norges Skogeierforbund.

Vedrørende de nærmere regler for budsjettrutinene, tidsfrister og hvilke formål rentemidlene kan brukes til vises det til rentemiddelforskriften i sin helhet.

En del eksemplarer av dette rundskriv følger vedlagt, og en ber om at fylkesmennenes landbruksavdelinger orienterer videre til kommunene så snart som mulig.

Med hilsen

Ivar Ekanger

Henrik Valeur
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55