M-6/1993 - Avløserutvalg i fylkene

(21.01.1993)

Rundskriv
M-6/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/00486

21.01.1993

Til

Fylkeslandbrukskontor og landbrukskontor, Jordbruksetaten, Avløserutvalg, Avløserlag

Avløserutvalg i fylkene

Funksjonstiden for tidligere oppnevnte avløserutvalg gikk ut 31.12.92. (jamfør rundskriv M-73/91).

Departementet bar bestemt at fylkeslandbrukskontorene kan oppnevne avløserutvalg for perioden 01.01.93 til 31.12.94.

Vedlagt dette rundskrivet følger nye retningslinjer for avløserutvalg. Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med Kontaktgruppa for velferdsordningene i landbruket.

Når det gjelder sammensetning av utvalget vises det til vedlagte retnings­linjer. Fylkeslandbrukskontorene bør legge vekt på å oppnevne medlemmer som er interessert i I har vist stor interesse for å gjøre en jobb for avløser­ordningene. Samme forhold gjelder ved valg av sekretær for utvalget.

Utvalgene får kr. 50.000 til disposisjon pr. år. Etter særskilt søknad med budsjett til Landbruksdepartementet (fra fylkeslandbrukskontoret), kan avløserutvalget få ytterligere inntil kr. 80.000.- pr. år.

Utgifter til sekretær dekkes innenfor ovennevnte rammer. Medlemmer i avløserutvalg kan ikke få godtgjørelse for sitt arbeid i utvalget, men de kan få dekket tapt arbeidsfortjeneste etter utvalgsregulativets bestemmelser.

Forskrift for tilskudd til kursvirksomhet for avløsere, landbruksvikarer og daglige ledere av avløserlag”. Dersom avløserutvalget stiller med kursleder på slike kurs, kan eventuelt utgifter til dekning av kursleders reise- og oppholdsutgifter dekkes innenfor avløserutvalgets tilskuddsrammer.

Fylkeslandbrukskontoret bør i henhold til retningslinjene oppnevne et avløserutvalg, men dersom fylkeslandbrukskontoret mener det ikke er behov for dette, kan midlene disponeres til møter og andre arrangementer der det orienteres om avløserordningene.

Alle fylker (avløserutvalg) skal innen 1. mars sende inn årsrapport med regnskap etc. (jamfør vedlagte retningslinjer og standard opplegg for årsrapport).

Fylkeslandbrukskontoret posterer utgifter innenfor ovennevnte rammer på Fond for ferie- og avløserordninger i jordbruket, fondsnummer 810112 P2.

Rundskrivet med vedlegg sendes foruten til fylkeslandbrukskontorene også til landbrukskontor og avløserlag som en orientering.

Vedlegg: (Ingen vedlegg elektronisk)

* Retningslinjer for avløserutvalg

* Standard opplegg for årlige rapporter fra avløserutvalg

Med hilsen

Martin Holtung

Aase Storhaug

Saksbehandler: konsulent Freddy StrømmenØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55