M-6/2000 - Forskrift om skogavgift for 2000

R-806 (09.02. 2000)

Rundskriv
M-6/2000
R-806

Saksnr. 1999/03558

9. februar 2000

Til

Fylkesmannens Landbruksavdelingen
Kommunene, Norges Skogeierforbund, Norskog
Norsk Almenningsforbund, Statskog SF
Øst-Norges Tømmermåling, Tømmermåling Sør
Agder og Rogaland Tømmermåling
Nordenfjelske Tømmermåling, Skog-Data AS
Foreningen Norsk Lauvtrebruk, Norsk Pyntegrønt

Forskrift om skogavgift for 2000

Vedlagt følger Forskrift om skogavgift for 2000.
Forslag til forskrift har vært til høring hos Norges skogeierforbund og Norskog. Fristen med å komme med kommentarer var satt til 24. januar, og det har ikke kommet innvendinger til forslaget.
Forskrift om skogavgift for 2000 viderefører de samme reglene og satsene som gjaldt for 1999.

Med hilsen

Ivar Ekanger

   
   

Rune Nordrum