M-7/1999 - Tilskudd til miljørettet omlegging i kornområder - kvoter 1999

R-700 (11.03.1999)

Rundskriv
M-7/1999
R-700

Saksnr. 1999/00837

11. mars 1999

(Tidligere rundskriv om ordningen er M-44/96, M-14/97 og M-9/98.)

Til

fylkesmennene og kommunene

Tilskudd til miljørettet omlegging i kornområder - kvoter 1999

Vi viser til Forskrift for miljørettet omlegging i kornområder med kommentarer, av 04.12.96.

Midler til ordningen - kvoter for 1999.

For 1999 er det avsatt 5 mill kr. Ubrukte midler fra hvert enkelt fylke i 1998 er inndratt og inngår i grunnlaget for fordeling av nye kvoter i 1999. Løyving i hvert enkelt fylke må følgelig skje innenfor 99-kvoten. Det fordeles i denne omgang 6,1 mill kr.

Fylker som eventuelt ser at tildelt kvote ikke vil bli brukt opp bes om å gi beskjed snarest mulig slik at midlene kan omfordeles. Fylker som ser at behovet overstiger kvoten bes om å melde fra om dette. (Eventuell omfordeling forutsetter at et eller flere fylker ikke benytter kvoten fullt ut.)

Fylke

Kvote i mill kr for 1999

Østfold

1,7

Akershus

1,0

Hedmark

0,4

Oppland

0,4

Buskerud

0,6

Vestfold

o,4

Telemark

0,4

Sør-Trøndelag

0,8

Nord-Trøndelag

0,4

Sum

6,1

Tilskuddskvoten kan brukes til omstillingsstøtte, årlig arealtillegg og støtte til utviklingstiltak, herunder informasjonsvirksomhet.

Resultater for 1998

I1998 er det løyvd støtte til 257 tiltak med 6,8 mill kr, av disse er det 2 fellestiltak. Tiltakene har medført omlegging av ca 10 100 daa erosjonsutsatt jord. I tillegg har tiltaket hatt betydning for nesten 3 000 daa tilgrensende areal. Av rapportene fremgår det at de fleste har inngått 5-årige kontrakter Omleggingen innebærer ny produksjon på bruket i forhold til tidligere drift på 75 gardsbruk. For nærmere oversikt viser en til tabell nederst på siden, med fylkesvise oversiktstall for 1998.

Resultater fra prøveperioden 1996-1998 og om ordningen fremover

Miljørettet omlegging i kornområder ble iverksatt som en 3-årig prøveordning i perioden 1996-1998. Prøveordningen blir videreført også i 1999 mens den er under evaluering.

I perioden 1996-98 har det blitt løyvd 552 søknader om miljørettet omlegging. 9 av søknadene omfatter fellestiltak. Av de som har fatt støtte er det ca 160 stk (nær 30 %) som har startet opp med ny produksjon på eiendommen. Løyvd støttebeløp er 15,1 mill kr. Dette fordeler seg med 28 % på omstillingsstøtte (investeringer), 67 % på årlig arealtillegg og 5 % til utviklingstiltak.

Omlagt areal utgjør 22 400 daa. I tillegg er 5 700 daa tilgrensende areal berørt av omleggingen, dvs gamle beiter som er tatt i bruk etc. (Gjennomsnittlig omlagt areal pr søknad er ca 40 daa og med tillegg av ca 10 daa tilgrensende areal.) Det er i hovedsak arealer med stor og svært stor erosjonsrisiko som er lagt om. Dette har følgelig stor betydning for erosjonsrisikoen og tap av jord og næringsstoffer.

Ordningen blir nå evaluert av Forskningsparken i Ås i samarbeid med NILF og Jordforsk. Resultatene av dette vil bli lagt frem for partene i jordbruksoppgjøret og ordningen vil bli drøftet i forbindelse med årets jordbruksoppgjør. Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon om resultatet av dette.

Om saksbehandling og forvaltning

Alle tilskudd løyves i sin helhet ved innvilgning av søknad.
For omstillingsstøtte og støtte til utviklingstiltak vil utbetaling skje etter hvert som arbeidet går fremover. Årlig arealtillegg utbetales en gang pr år (i siste kvartal) for omlagt areal. Arealtillegget løyves i sin helhet for alle årene ved innvilgning av søknaden, dvs hele tilskuddsbeløpet som kommer til utbetaling i kontraktperioden går til fradrag på fylkeskvoten med en gang. Løyvd beløp vil hvile på ordningen som et ansvar inntil det utbetales.

Fylkesmannen har ansvar for at fordeling av midlene er i samsvar med formålet med ordningen. Bruk av midler til utviklingstiltak må sees i forhold til den totale aktiviteten av ordningen i fylket, slik at det meste av midlene går til omleggingsstøtte og arealtillegg.

For å få god tilslutning til miljørettet omlegging er det nødvendig at tiltaket og ordningen blir gjort kjent for aktuelle søkere. Fylkesmannen må sørge for at ordningen blir bekjentgjort i lokalpressen og foreta den nødvendige oppfølging ovenfor kommunene. Fylkesmannen kan bruke inntil 5 % av kvoten for 1999 til informasjonstiltak.

Søknadsskjemaet som er utarbeidet gjelder for omstillingsstøtte og årlig arealtillegg. For utviklingstiltak forventer en at det utarbeides prosjektbeskrivelse som grunnlag for søknad om støtte og tildeling av midler. Prosjektbeskrivelsen bør inneholde formål/mål, beskrivelse av tiltaket, økonomisk ramme og finansiering, fremdriftsplan og milepeler, rapportering mm.

Postering og rapportering

Fylkesmannen løyver tilskudd. Utbetalte tilskudd og utgifter til informasjon etc skal posteres på LUF, konto nr 810 340 02 03, Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap.

Rutiner og frister for rapportering er under omlegging. Statens Landbruksbank vil sende brev til fylkesmennene med nærmere orientering om rapportering og nye rapporteringsfrister for flere ordninger og poster. For ordningen med miljørettet omlegging vil det være aktuelt å hente inn de samme opplysningene som tidligere av hensyn til statistikk.

Tilskudd til miljørettet omlegging i kornområder 1998

Fylke

Antall søknader

 

I alt stk.

Løyvd stk.

Fellestiltak stk.

Østfold

74

71

0

Akershus

57

46

0

Hedmark

26

22

0

Oppland

25

21

0

Buskerud

22

19

1

Vestfold

13

12

0

Telemark

16

14

1

Sør-Trøndelag

42

38

0

Nord-Trøndelag

14

14

0

Sum

289

257

2

 

Løyvd beløp

Fylke

I alt kr.

Omstillingsstøtte kr.

Arealtillegg kr.

Utviklingstiltak (adm., info) kr.

Østfold

1867100

475100

1332000

6000

         

Akershus

1349000

282699

782800

283501

Hedmark

499423

117593

374300

7530

Oppland

447900

11900

336000

0

Buskerud

637327

188627

511227

0

Vestfold

415262

142800

268000

4462

Telemark

306920

103820

203100

0

Sør-Trøndelag

916370

165270

751100

0

Nord-Trøndelag

396555

93590

273200

29765

Sum

6835857

1681399

4831727

385258

         

Fylke

Vanlig kontrakttid

Areal

 

Bruk med ny produksjon

 

År

Omlagt daa

Tilgrensende daa

Stk.

Østfold

5

2700

1450

17

Akershus

5

1757

327

6-8

Hedmark

3-4-5

804

143

8

Oppland

5

631

126

3

Buskerud

5

926

276

4

Vestfold

5

567

118

5

Telemark

3

623

73

11

Sør-Trøndelag

5

1538

337

21

Nord-Trøndelag

5

564

0

1

   

10110

2850

76-78

               

Med hilsen

Ragnar Mjelde
Underdirektør

   
   

Johan Kollerud
Rådgiver
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55