M-7/2000 - Tilskott til rydding, planting og kvalitetstiltak i frukttrefelt - fordeling av fylkeskvoter for 2000

R-807 (24.02.2000)

Rundskriv
M-7/2000
R-807

Saksnr. 2000/00608

24. februar 2000

 

Fylkesmennene, landbruksavdelingen
Kommunene
Statens nærings- og distriktsutviklingsfond

Tilskott til rydding, planting og kvalitetstiltak i frukttrefelt - fordeling av fylkeskvoter for 2000

Ved jordbruksoppgjøret 1999 ble det satt av 4 mill. kroner til ordningen for 2000, jfr. St.prp. nr. 75 (1998-99). For disponering av midlene skal "forskrift for tilskott til rydding, planting og kvalitetstiltak i frukttrefelt", fastsatt 26.02.97 legges til grunn. For utfyllende kommentarer til enkelte av bestemmelsene i forskriften vises til rundskriv M-8/97 datert 03.03.97.

Innenfor ordningen kan det gis tilskott til to hovedformål:

  • støtte rydding av eldre/urasjonelle frukttrefelt med eple, pære, plomme og søt- og surkirsebær
  • fremme kvaliteten i søtkirsebærproduksjonen gjennom støtte til planting/dekking av søtkirsebærfelt

Fylkesvis kvotefordeling

Tilskuddsrammen på 4 mill.kroner for 1999 gis som en fellespott til fylkene, hvorpå fylkesmannen kan avgjøre hvor mye av midlene som skal gå til henholdsvis rydding av eldre/urasjonelle frukttrefelt og planting/dekking av søtkirsebærfelt.

Det er foretatt følgende fylkesvise fordeling:

Fylke

kroner

Buskerud

460 000

Vestfold

320 000

Telemark

1 000 000

Vest-Agder

50 000

Rogaland

230 000

Hordaland

1 200 000

Sogn og Fjordane

700 000

Møre og Romsdal

40 000

Hele landet

4 000 000

Fylkenes rapporter om bruk av midler i 1999 viser at behovet for midler langt oversteg de tildelte kvoter i alle fylker. Fylker med stor søkermasse i forhold til tidligere tildelinger er prioritert. Ved stor søknadspågang til rydding bør områder som er lite egnet for fruktdyrking prioriteres. For øvrig må fylkesmannen prioritere ut fra behov og effekt.

Et vilkår for å få utbetalt tilskott til rydding er at trærne blir hogd innen 1. juli. Fylkesmannen må fastsette en frist for innsending av søknad slik at ryddinga av felt som innvilges tilskott kan utføres innen 1. juli.

Fylkesmannen er ansvarlige for å kunngjøre tilskottsordningen.

Rapportering

Fylkesmannen, landbruksavdelingen skal innen 15. januar 2001 sende inn en rapport som viser henholdsvis

  • innkomne søknader i 2000: registrert behov i antall dekar når det gjelder rydding
  • innkomne søknader i 2000: registrert behov i antall dekar når det gjelder dekking og planting/dekking
  • innvilget og utbetalt tilskott til rydding av eldre og urasjonelle frukttrefelt fordelt på de forskjellige fruktslaga samt antall dekar som har blitt ryddet i 2000
  • innvilget og utbetalt tilskott til planting og dekking av søtkirsebærfelt. Dette må fordeles på planting/dekking av nye felt og dekking av eksisterende felt. Vennligst spesifiser også hvor mange dekar som har fått støtte til dette.
  • totalt ansvar for 2000 og tidligere år for tiltak som er innvilget tilskudd som ikke er utbetalt

Vi ber om at alle fylkene som mottar tilskudd er nøye med rapporteringen for 2000.

Utbetalt tilskott skal posteres på Landbrukets utviklingsfond, fondsnr. 810 340 05, og tas med i kassarapporten til departementet på vanlig måte.

Med hilsen

Almar Sagelvmo
landbruksdirektør

   
   

Anne Kathrine Fossum
avdelingsdirektør

Saksbehandler: Rådgiver Karstein Brøndbo
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55