M-76/1993 - Ny forskrift om Iandbruksvikarvirksomhet

(10.01.1994)

Rundskriv
M-76/1993

Saksnr. 1993/13408

10.01.1994

Til

Fylkesmannens Landbruksavdeling, Landbruksforvaltningen i kommunen, Avløserlagene

Ny forskrift om Iandbruksvikarvirksomhet

Vedlagt følger ny forskrift om landbruksvikarvirksomhet. (Ikke elektronisk) (utgått)

Forskriften gjelder fra og med 01 .02.94, og erstatter tidligere regler for landbruksvikarvirksomhet fastsatt av Landbruksdepartementet i henhold til Jordbruksavtalen 1982 - 84 samt alle rundskriv om landbruksvikarvirksomhet.

Grunntilskuddet for kommuner med landbruksvikarordning er for 1994 uendret på kr. 35.000,- (jfr. § 4).

Ved fastsetting av «direktetilskudd» jfr. § 4 punkt 2, andre stjernepunkt kan kommunen også ta med landbruksvikarens reisetid i arbeidsdagen.

Dersom det er tvil mht. fortolkning av forskriften, vises det til den til enhver tid gjeldende forskrift om refusjon av avløserutgifter ved sykdom m.v. samt tilhørende rundskriv (eks. rundskriv M-1/94 som gjelder for avløseråret 1994).

Med hilsen

Martin Holtung

   
   

Aase Storhaug

Saks behandler: Førstekonsulent Freddy Strømmen