M-76/1994 - Erstatning for avlingsskade 1994 - kontaktpersoner, saksbehandlingsrutiner og skjemaoversikt

(31.10.1994)

Rundskriv
M-76/1994

Saksnr. 1994/09923

31.10.1994

Til

Fylkesmennene, Landbruksavdelingen, jordbruksetaten, Kommunene, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Medlemmene og varamedlemmene i Styret for fondet for katastrofeordningen i planteproduksjon, m.m., Nu-Landbruk A/S, Statkorn

Erstatning for avlingsskade 1994 - kontaktpersoner, saksbehandlingsrutiner og skjemaoversikt

Vedlagt følger ett eksemplar av håndboka «Erstatning for avlingsskade 1994 -Kontaktpersoner, Saksbehandlingsrutiner og Skjemaoversikt».

Håndboka inneholder oversikt over kontaktpersoner, søknadsbehandling, dokumentasjon av avling, registrering av søkere med korn og tidsfrister for kornsystemet. I tillegg er det satt opp en oversikt over skjemaer, rapporter og skjermbilde. Sistnevnte er tatt med som vedlegg bakerst i håndboka.

Dersom Dere ønsker flere eksemplarer av håndboka, må Dere selv kopiere opp aktuelt antall eksemplarer.

Med hilsen

Med hilsen

Martin Holtung e.f.

   
   

Carl Erik Semb

Saksbehandler: Nanna Bergan