M-78/1993 - Sammenslåing av forskrift for tilskott til leplanting og forskrift for tilskott til tekniske miljøtiltak i landbruket

(12.01.1994)

Rundskriv
M-78/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/13433

12.01.1994

Til

alle fylkesmenn, landbruksavdelingen, kommuner
Kopi: Statens Landbruksbank, SFFL

Sammenslåing av forskrift for tilskott til leplanting og forskrift for tilskott til tekniske miljøtiltak i landbruket

Ved årets jordbruksavtale ble det bestemt at ordningen med tilskott til leplanting skulle overføres fra kap 1140, post 70 til LUF og finansieres innenfor avsetningen til miljøtiltak. Det ble lagt til grunn at kommunale leplantinger i regulerte områder utenom jordbruket ikke lenger skal være tilskottsberettiget. Videre ble det bestemt at leplanting skal samordnes med ordningen med tilskott til tekniske miljøtiltak.

Den nye forskriften vil få tittel “Forskrift for investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket”. Denne er ennå ikke ferdig, men i det følgende vil vi skissere hovedtrekkene i endringene og omtale overgangsordninger.

Den nye forskriften vil bli tredelt med en generell del innledningsvis, en del om tekniske miljøtiltak og en del om miljøplantinger. Under delen om tekniske miljøtiltak faller alle dagens tiltak med unntak av vegetasjonssoner og fangdammer. Det ligger ikke an til at det blir noen endringer for disse tiltaka.

Vegetasjonssoner, fangdammer og leplanting, vil inngå i delen om miljøplantinger. Dette er tiltak som i tillegg til å redusere forurensing eller gi leeffekt, også får betydning for kulturlandskapet og det biologiske mangfoldet. Til disse tiltaka vil det bli foreslått 60% tilskott til enkelttiltak og 70% tilskott til fellestiltak. Det forutsettes imidlertid ikke lån til miljøplantinger eller fangdammer. Tilskottet foreslås knyttet til investeringer og nødvendig vedlikehold de første 3-5 åra.

Til nå har søknader om tilskott il leplanting blitt behandlet av Statens Landbruksbank. Fra og med 1994 skal søknadene behandles og avgjøres av landbruksavdelingen hos fylkesmannen på lik linje som tekniske miljøtiltak.

Leplanting - overgangsordninger

For tidligere igangsatte leplantinger blir det overgangsordninger. Mindre tiltak som skal gjennomføres i løpet av en treårsperiode, sluttføres som tidligere planlagt. Større tiltak med godkjent tempoplan hvor tilskott har blitt innvilget for ett år omgangen prioriteres. Søknadene forutsettes behandlet i 1994 som om de var nye søknader og en vurderer hele det resterende tiltaket. Som en overgangsordning forutsettes også igangsatte kommunale tiltak i regulerte områder prioritert i 1994. Kommunale tiltak i regulerte områder skal normalt ikke gis tilskott utover 1994.

Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om forskriften og kvoter for 1994 i et seinere rund skriv.

Med hilsen

Martin Holtung e.f.

Ragnar Mjelde

Saksbehandler: Torgun M. JohnsenØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55