Matematikk for alle

Med bakgrunn i St.meld. 44 (2008 – 2009) Utdanningslinja - nedsatte Kunnskapsdepartementet høsten 2009 en arbeidsgruppe til å lage en utredning om fremtidens matematikkfag.

Arbeidsgruppen leverte stt idédokument ”Matematikk for alle, … men alle behøver ikke å kunne alt”, den 1. juni 2010 til Kunnskapsdepartementet.

Gruppen har valgt å trekke fram en hovedkonklusjon som i sin natur bryter en god del med den gjeldende modellen for matematikkfaget i norsk skole i dag. Dette er gjort både for å gi elever som sliter med matematikkfaget bedre mulighet til å føle mestring og la elever som har behov for faglige utfordringer få det. Tankegangen er å forsøke å bryte med det gruppen oppfatter er den mest vanlige praksisen i skole i dag: Å gi en undervisning som bare treffer de elevene som tilhører et slags midtsjikt når det gjelder interesse og evner innenfor faget.

For at flere elever skal lykkes og føle at de mestrer matematikkfaget, mener arbeidsgruppen at ikke alle elever skal behøve å lære alle deler av faget i grunnskolen. For å få fram det vi ønsker har vi laget noen figurer som illustrerer en måte å strukturere faget på.

 

Fordelene med den foreslåtte løsningen er:

1. Flere elever oppnår å mestre matematikkfaget.

2. Elevene får mulighet til å dokumentere kunnskap innenfor (deler av) faget.

3. Flinke elever får større muligheter til fordypning.

Lenke til : ”Matematikk for alle, … men alle behøver ikke å kunne alt”