Høring - Meddelelse fra Europakommisjonen om utsiktene for et indre gass- og elektrisitetsmarked - "Prospects for the internal gas and electricity markets" (COM(2006)841final)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.04.2007

Europakommisjonen la 10. januar 2007 frem en større ”energipakke” med mål om å etablere en ny energipolitikk for Europa.  Meddelelsen om utsiktene for det indre gass og elektrisitetsmarkedet (COM(2006)841final) inngår i denne pakken.

Energipakken diskuteres nå i både Ministerrådet og Europaparlamentet.
Den ble behandlet under energirådsmøtet (EUs energiministre) 15. februar. Spørsmålene vil videre drøftes i Det Europeiske Råd 8.-9. mars (EUs vårtoppmøte) og ved neste energiministermøte i EU den 6. juni.

Vår ref.:

Høring - Meddelelse fra Europakommisjonen om utsiktene for et indre gass- og elektrisitetsmarkedet - "Prospects for the internal gas and electricity markets" (COM(2006)841final)


Europakommisjonen la 10. januar 2007 frem en større ”energipakke” med mål om å etablere en ny energipolitikk for Europa.  Meddelelsen om utsiktene for det indre gass og elektrisitetsmarkedet (COM(2006)841final) inngår i denne pakken.

Energipakken diskuteres nå i både Ministerrådet og Europaparlamentet.
Den ble behandlet under energirådsmøtet (EUs energiministre) 15. februar. Spørsmålene vil videre drøftes i Det Europeiske Råd 8.-9. mars (EUs vårtoppmøte) og ved neste energiministermøte i EU den 6. juni.

Det er ventet at Europakommisjonen vil komme med ny lovgivning allerede i annen halvdel av 2007. Ifølge Kommisjonen bør denne lovgivningen bygge på og styrke det eksisterende rettslige rammeverket. Den pågående debatten om rammene for det indre energimarked vedrører spesielt fremtidig innretning av ny lovgivning når det gjelder følgende spørsmål;

a) Hva er opsjoner i fremtidig regelverk når det gjelder spørsmålet om videre utskilling av overføring, systemansvar og distribusjon fra andre virksomheter i elektrisitets- og gass-selskaper (såkalt ”unbundling”).
b) Hvordan kan man på europeisk nivå bidra til effektiv nettverksadgang i gass- og elektrisitetsmarkedene, herunder organisere reguleringen?

Ny lovgivning på dette feltet vil ha relevans for EØS-avtalen siden den vil være basert på artikkel 95 i EF-traktaten. Det er Olje- og energidepartementets oppfatning at det derfor vil være formålstjenlig med foreløpige reaksjoner på meddelelsen og spesielt de ovennevnte punktene.

Når nye formelle forslag til lovgivning etter planen blir fremlagt senere i 2007 vil departementet komme tilbake med en ny henvendelse. Det bes om at eventuelle synspunkter på Kommisjonens meddelelse er departementet i hende innen 2. april 2007.

Europakommisjonens meddelelse følger vedlagt. Meddelelsen er også tilgjengelig på EUs hjemmesider; http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/index_en.htm. Her finnes også de resterende dokumentene som inngår i EUs energipakke.

 

Med hilsen


Johan Vetlesen (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                      Tone Wroldsen
                                                                                      førstekonsulent


Vedlegg

Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund

Prosessindustriens Landsforening

Teknologibedriftenes Landsforening

Nordpool

Framtiden i våre hender

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Statoil ASA

Statnett SF

Statkraft SF

Samarbeidsrådet for Naturvernsaker - SRN

Oljeindustriens Landsforening

Oljedirektoratet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Norsk Petroleumsinstitutt

Norsk Hydro ASA

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges Naturvernforbund

Norges Miljøvernforbund

Miljøverndepartementet

Miljøstiftelsen Bellona

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landsorganisasjonen i Norge

Kommunenes Sentralforbund

Forum for Strategisk Nettutvikling

Enova SFEnergibedriftenes Landsforening

Til toppen