Meld. St. 13 (2012–2013)

Ta heile Noreg i bruk

Til innhaldsliste

2 Folketalet i Noreg i ulike regiontypar og landsdelar

Tabell 2.1 Folketalet i Noreg i ulike regiontypar1 og landsdelar2 per 1. oktober 2012

Storby-regionar

SMBy utanfor DPV

SMBy innanfor DPV

Småsenter-regionar

Spreidd- bygde område

Totalt

Aust-Viken3

1 391 226

127 761

1 518 987

Innlandet

225 735

49 475

70 071

4 665

349 946

Vest-Viken

289 738

297 402

24 235

32 011

11 292

654 678

Sørlandet

133 730

100 012

18 114

31 528

8 378

291 762

Vestlandet

712 094

303 445

137 579

128 417

29 538

1 311 073

Trøndelag

263 468

105 359

51 252

17 863

437 942

Nord-Noreg

72 382

217 415

140 464

43 488

473 749

Totalt

2 862 638

1 054 355

552 177

453 743

115 224

5 038 137

1 Sjå boks 2.1 for inndeling i regiontypar.

2 Sjå Regionale utviklingstrekk 2011 for omtale av inndeling i landsdelar. I hovudtrekk er inndelinga av fylke i landsdelar som følgjer:

3 Folketalet per 1. oktober 2012 i Osloregionen var 1 248 784.

Kjelde: Statistisk sentralbyrå. Utrekningar av departementet.

Til forsida av dokumentet