Meld. St. 17 (2013–2014)

Tilbaketrekning av Prop. 195 L (2012–2013) Endringer i tinglysingsloven mv. (registrering av gjeld)

Tilbaketrekning av Prop. 195 L (2012–2013) Endringer i tinglysingsloven mv. (registrering av gjeld)

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no