Meld. St. 6 (2013–2014)

Tilbaketrekning av Prop. 193 L (2012–2013) Lov om arbeidsskadeforsikring

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

I Prop. 193 L (2012–2013) ble det lagt fram forslag til ny lov om arbeidsskadeforsikring. Det foreslås materielle regler for rett til erstatning ved arbeidsskade og det gis en omtale av hvordan området er ment organisert. Proposisjonen skulle etter planen følges opp med ytterligere lovforslag om de gjenstående elementene i en reform av dagens regler ved yrkesskader, bl.a. om organiseringen av området. Proposisjonen ble fremmet i statsråd 20. september 2013 og formelt overbrakt det nye Stortinget.

Regjeringen vil foreta en samlet vurdering av forslagene i proposisjonen og de gjenstående elementene i en ny reform, og tar deretter sikte på å fremme forslag til reform på yrkesskadeområdet.

Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å trekke Prop. 193 L (2012–2013).

Til forsiden