Forsiden

Meld. St. 11 (2018–2019)

Kvalitet og pasientsikkerhet 2017

Til innholdsfortegnelse

1 Åpenhet om kvalitet og pasientsikkerhet

Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste. Pasienter og brukere skal få rask, trygg og god hjelp når de trenger det, og de skal oppleve å være en likeverdig part. Dette vil fortsatt være et av Regjeringen Solbergs viktigste innsatsområder framover. Skal vi greie å skape pasientens helsetjeneste, må vi også være åpne om utfordringer. Gjennom en bred og åpen diskusjon om forbedringspotensialet i helse- og omsorgstjenesten, øker vi oppmerksomheten og bevisstheten rundt kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet, både i helsepolitikken og på alle nivåer i tjenesten. En stor andel av Norges befolkning har hvert år kontakt med helse- og omsorgstjenesten. Det er stor risiko for svikt i helse- og omsorgstjenesten, og det kan ha store konsekvenser for både pasienter, pårørende og ansatte. Internasjonale studier anslår at halvparten av de uønskede hendelsene som fører til pasientskade kunne vært unngått. Pasientskader får også andre konsekvenser for den enkelte som er rammet, for eksempel for arbeid og velferd. Helse- og omsorgstjenesten bruker betydelige ressurser til å behandle slike skader. Kommuner og helseforetak har et lovpålagt ansvar for å arbeide systematisk med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Kvalitetsarbeidet bør også være forankret i våre politiske og demokratiske organer helt opp til Stortinget. Denne femte stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet som Regjeringen nå legger fram, er et bidrag til dette.

Utfordringer

Vi har en god helse- og omsorgstjeneste i Norge og oppnår gode resultater på mange områder. De fleste er fornøyd med de tjenestene de får. Å lære av de gode resultatene og erfaringene er grunnleggende. Helse- og omsorgstjenesten må også lære av egne og andres feil for hele tiden å bli bedre.

Denne meldingen retter oppmerksomheten mot områder der helse- og omsorgstjenesten har utfordringer og behov for bedring. Derfor gir ikke denne meldingen et helhetlig bilde av kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten. Når meldingen har oppmerksomhet på risikoområdene, blir de positive sidene ikke så godt synlige.

Denne meldingen omtaler utfordringer som krever innsats på alle nivå: Informasjonsflyt og kommunikasjon, trygge overganger innad i tjenestene og mellom tjenestenivå og etterlevelse av prosedyrer, retningslinjer og regelverk. Det er viktig å bruke kunnskap om kvalitet og pasientsikkerhet i planlegging, gjennomføring, evaluering og korrigering av virksomheten. I denne meldingen gir pasient- og brukerombudene, Helsetilsynet, Norsk pasientskadeerstatning og Helsedirektoratets meldeordning innsikt i risikoområder som krever oppmerksomhet og oppfølging.

Helse- og omsorgstjenesten må omstilles for å møte fremtidens utfordringer. Viktige utviklingstrekk er blant annet vekst i folketallet, en aldrende befolkning, økt omfang av personer som lever med kroniske og sammensatte lidelser og en rivende utvikling i ny teknologi, behandlingsmetoder og legemidler. Det er bred enighet om at det verken er bærekraftig eller mulig å løse utfordringene gjennom økte ressurser og flere ansatte. Derfor må helse- og omsorgstjenesten allerede nå utvikle nye og bedre måter å arbeide og samhandle på, også for å sikre kvalitet og pasientsikkerhet.

Regjeringens arbeid

De fire første meldingene til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet vektla at de viktigste innsatsområdene for å bedre kvalitet og trygge tjenester er å utvikle pasientens helsetjeneste, forbedre systemer, ledelse og kultur i tjenestene og redusere uberettiget variasjon. Dette videreføres i denne meldingen. Manglende kunnskap om kvalitet og pasientsikkerhet har i en årrekke vært trukket frem som en utfordring. Nå har vi mye data og økt kunnskap om kvalitet og pasientsikkerhet. Utfordringen er å bruke denne kunnskapen til å forbedre tjenestene. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten legger grunnlaget for en kvalitetsorientert ledelse og systemer for dette.

Regjeringen har gjennomført en rekke tiltak for å fremme kvalitet og pasientsikkerhet. Regjeringen la i forrige regjeringsperiode frem flere stortingsmeldinger, handlingsplaner og strategier på helse- og omsorgsområdet, som alle skal bidra til å fremme likeverdig tilgang til gode helse- og omsorgstjenester. Regjeringen har blant annet lagt frem stortingsmeldingene Framtidens primærhelsetjeneste, Legemiddelmeldingen. Prioriteringsmeldingen og Nasjonal helse- og sykehusplan.

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring er sentral. Forskriften ble innført 1. januar 2017 og gjelder all helse- og omsorgstjeneste i Norge. Etableringen av helsedataprogrammet har gitt bedre oversikt over og bedre utnyttelse av helse- og kvalitetsregistre. I tillegg kommer flere nasjonale kvalitetsindikatorer, rapporter og publiseringsverktøy som gir kunnskap om variasjon, kvalitet og pasientsikkerhet. Standardisering gjennom pakkeforløpene for kreft, hjerneslag og psykisk helsevern og rus bidrar også til å øke kvaliteten i behandlingen.

Regjeringen har etablert Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten for oppfølging av alvorlige hendelser. Varselordningen til Statens helsetilsyn er utvidet til å inkludere den kommunale helse- og omsorgstjenesten og private aktører. Arbeidet i pasientsikkerhetsprogrammet videreføres. Arbeidsmiljø og pasientsikkerhet må sees i sammenheng. I 2018 gjennomførte spesialisthelsetjenesten den første felles årlige kartleggingen av arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur. Undersøkelsen er utarbeidet i regi av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender». For å bedre kvaliteten i eldreomsorgen, er kvalitetsreformen for eldre – Leve hele livet – lagt fram og vedtatt av Stortinget i november 2018. Meldingen har fem hovedområder; et aldersvennlig Norge, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

1.1 Meldingens oppbygging og innhold

Denne meldingen omhandler kvalitet og pasientsikkerhet for 2017. Meldingens del 1 oppsummerer status for kvalitet og pasientsikkerhet i den samlede helse- og omsorgstjenesten, slik det kommer til uttrykk i årsmeldinger og rapporter fra pasient- og brukerombudene, Statens helsetilsyn, Norsk pasientskadeerstatning, Helsedirektoratets meldeordning samt nasjonale og internasjonale kvalitetsindikatorer. Meldingens del 2 oppsummerer hovedtrekkene som er identifisert i del 1. Denne delen er strukturert ut i fra regjeringens overordnede tilnærming til arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet; nemlig å videreutvikle pasientens helsetjeneste og videreutvikle ledelse, kultur og systemer. Meldingen peker på utfordringer som skal ligge til grunn for politikk og tiltak i hele helse- og omsorgssektoren.

Til dokumentets forside