Meld. St. 17 (2014-2015)

Evaluering av forvaltningen av kongekrabbe

Meldingen omhandler en gjennomgang av forvaltningen av kongekrabbe, og erfaringene med det todelte forvaltningsregimet siden 2008. Det er et mål å begrense videre spredning av kongekrabbe i norske havområder vest for 26°Ø, og samtidig legge til rette for næringsutvikling i et kvoteregulert område i Øst-Finnmark. Meldingen foreslår tiltak for å øke lønnsomheten i det kvoteregulerte kongekrabbefisket. Forvaltningen av kongekrabbe baseres på kunnskapsgrunnlaget om kongekrabbens påvirkning på økosystemet og realistiske muligheter for å begrense spredning.

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no