Meld. St. 19 (2018–2019)

Folkehelsemeldinga — Gode liv i eit trygt samfunn

Til innhaldsliste

1 Oversikt over relevante vedtatte meldinger, strategiar og planar frå regjeringa

Meld. St. 19 (2014–2015) Folkehelsemeldingen Mestring og muligheter

Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Meldt. St. 31 (2014–2015) Garden som ressurs – marknaden som mål

Meld. St. 7 (2015–2016) Likestilling i praksis

Meld. St.16 (2015–2016) Fra utenforskap til ny sjanse Samordnet innsats for voksnes læring

Meld. St. 18 (2015–2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet

Meld. St. 19 (2015–2016) Tid for lek og læring

Meld. St. 24 (2015–2016) Familien – ansvar, frihet og valgmuligheter

Meld. St. 28 (2015–2016) Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet

Meld. St. 30 (2015–2016) Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk

Meld. St. 18 (2016–2017) Berekraftige byar og sterke distrikt

Meld. St. 29 (2016–2017) Perspektivmeldingen

Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal transportplan 2018–2029

Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre

Meld. St. 10 (2018–2019) Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig — Den statlege frivilligheitspolitikken

Prop. 15 S (2015–2016) Opptrappingsplan for rusfeltet 2016–2020

Prop. 12 S (2016–2017) Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017–2021)

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017–2019)

Strategi for å redusere radoneksponeringen i Norge (2009–2020)

NCD-strategi (2013–2017 ) For forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av fire ikke-smittsomme folkesykdommer; hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft

Bolig for velferd – nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014–2020)

Barn som lever i fattigdom – regjeringens strategi mot barnefattigdom (2015–2017)

Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens (2015–2020)

#Ungdomshelse – regjeringens strategi for ungdomshelse (2016–2021)

Redusert tilbakefall til ny kriminalitet. Nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff (2017–2021)

Flere år – flere muligheter. Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn (2016).

Mestre hele livet – regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022)

Trygge foreldre – trygge barn. Regjeringens strategi for foreldrestøtte (2018–2021)

Leve med kreft. Nasjonal kreftstrategi (2018–2022)

Nasjonal strategi mot hepatitter (2018–2023)

Mer kunnskap – bedre barnevern – kompetansestrategi for det kommunale barnevernet (2018–2024)

Kompetanse for fremtidens barnehage – kompetansestrategi for barnehagene (2018–2022)

Integrering gjennom kunnskap – regjeringens integreringsstrategi (2019–2022)

Et samfunn for alle. Strategiplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser (2020–2030)

Strategi for forvaltning av radioaktivitet i fôr og næringsmidler. Utarbeidet av Statens strålevern og Mattilsynet 2013

Retten til å bestemme over eget liv – Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017–2020)

Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017–2021) Sunt kosthold, måltidsglede og god helse for alle

Handlingsplan for universell utforming (2015–2019)

Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014–2017

Handlingsplan mot antisemittisme (2016–2020)

Handlingsplan for å bedre tillit mellom etniske minoritetsmiljøer og barnevern 2016–2021 (Bufdir)

Handlingsplan mot voldtekt (2019-2022)

Handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 2017–2020. Trygghet, mangfold og åpenhet.

Handlingsplan mot spilleproblemer (2019–2021)

Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten (2016)

Handlingsplan for friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet (2018)

Omsorg 2020 regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015–2020

Nasjonal diabetesplan (2018–2021)

Demensplan 2020 Et mer demensvennlig samfunn

Kompetanseløft 2020 – regjeringens plan for rekruttering, kompetanseheving og fagutvikling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Program for folkehelsearbeid i kommunene (2017–2027)

Nasjonale mål for vann og helse – vedtatt av regjeringen den 22. mai 2014

Partnerskap mot mobbing. Sammen for et inkluderende lærings- og oppvekstmiljø 2016–2020

Regjeringens inkluderingsdugnad (https://www.regjeringen.no/no/sub/ inkluderingsdugnad/id2596993/ )

0–24-samarbeidet (https://0-24-samarbeidet.no/ )

Til forsida