Meld. St. 19 (2023–2024)

Profesjonsnære utdanningar over heile landet

Til innhaldsliste

Litteraturliste

Aamodt, Per Olav, Kjersti Nesje og Bjørn Magne Olsen. Rekruttering til forskning i sykepleie. En kartlegging av rekrutteringsbehov, rekrutteringsgrunnlag og stipendiatenes karriereplaner. NIFU-rapport 2018:28.

Advisory Panel for Teacher Education, APT. Transforming Norwegian Teacher Education: The Final Report of the International Advisory Panel for Primary and Lower Secondary Teacher Education. NOKUT. 2020.

Alecu, Andreea Ioana, Ida Drange, og Anders Underthun. Evaluering av kompletterende utdanning for ingeniører, lærere og sykepleiere ved OsloMet. Arbeidsforskningsinstituttet AFI. 2022.

Alvestad, Vibeke, Solveig Uppsata, Kjersti Sortland, Sidsel Tveiten og Marita Nordhaug. «Fra helsefagarbeider til sykepleier. En kvalitativ studie av studenters og læreres erfaringer med et alternativt bachelorløp». Uniped 46, utg 3 (september 2023) https://www.idunn.no/doi/10.18261/uniped.46.3.2

Andresen, Sophia Mai Howard og Maj-Lisa Lervåg. Frafall og bytter i universitets- og høgskoleutdanning. Kartlegging av frafall og bytte av studieprogram eller institusjon blant de som startet på en gradsutdanning i 2012. SSB-rapport 2022:6.

Arbeidsgruppe i NFLP. Forslag til rammer for ansvardeling og samarbeid om praksisopplæring i lærerutdanningene. 2023.

Arnesen, Hanna Stangebye. «8 av 10 lærerutdannede jobber i skolen eller andre relevante næringer.» Artikler om ansatte i Barnehage og skole. SSB-artikkel 29.08.2022.

Askim, Jostein. «Student Financing for Social Equity in Norway, 1947–2020», i Successful Public Policy in the Nordic Countries, redigert av Caroline de la Porte mfl. Oxford University Press, 2022.

Aslesen, Sander, Kaja Haug, Maren Basso, og Jonas Erraia. Behov for ingeniørkompetanse i lys av den grønne omstillingen. Menon-publikasjon 2022:117. Menon Economics, 2022.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2022a) «Utdanning for personer med nedsatt funksjonsevne.» Frigitt 12.09.2022. https://www2.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/nedsatt_funksjonsevne/Utdanning/#heading36350

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (2022b) Turnover blant ansatte i barnevernet -hvorfor slutter så mange? Bufdir. 2022. https://www2.bufdir.no/globalassets/global/nbbf/barnevern/turnover_blant_ansatte_i_barnevernet_hvorfor_slutter_sa_mange_en_nasjonal_omfangsundersokelse.pdf

Berge, Christoffer, Leif Andreassen og Tonje Køber. Den grenseløse arbeidskraften, Analyse 2022/4. SSB https://www. ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/artikler/ den-grenselose-arbeidskraften

Blom, Kari. Hva karakteriserer profesjonsutdanninger og hvordan er de vokst frem? Skriftserie, Høgskolen i Bergen. 2007.

Caspersen, Joakim og Asbjørn Kårstein. Kvalitet i praksis, Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere. NIFU-rapport 2013:14.

Christensen, Johan og Ole T. Berg.: «Velferdsstat». Store norske leksikon, snl.no. Frigitt 12.08.2022. https://snl.no/velferdsstat

Corneil, Janne og Philip Parsons. The Contribution of Campus Planning to the Knowledge Society: An International Perspective. Sasaki Associates, Boston, 2007.

Database for statistikk om høyere utdanning (DBH). Tabelldokumentasjon – Tabell 666 – Skikkethetsvurdering.

Den Heijer, Alexandra. Managing the university campus: Exploring models for the future and supporting today’s decisions. OECD, 2012.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (2022). Framtidige kompetansebehov – et oppdatert kunnskapsgrunnlag. Rapport 2022:15.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (2023a). Tilstandsrapport for høyere utdanning 2023. Rapport 2023:2.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (2023b). Dimensjonering av høyere utdanning. Kartlegging av kunnskapsbehov og vurdering av tiltak. Rapport 2023:7.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (2023c). Fleksible profesjonsutdanninger. En undersøkelse av studietilbud og studenter. Rapport 2023:8.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (2023d) Godkjenning av emner tatt i utlandet for rammeplanstyrte utdanninger. Deloppfølging av Meld. St. 7 (2020–2021) En verden av muligheter. Upublisert arbeidsnotat, juni 2023.

Eika, Lasse og Lars J. Kirkebøe. Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper. SSB- rapport 2023:26.

Ekspertgruppa om lærerollen. Om lærerrollen – Et kunnskapsgrunnlag. Bergen: Fagbokforlaget, 2016.

Ekspertgruppen om Kvalitets- og akkrediteringskrav for norske universiteter. Kunnskapsdepartementet, 2023. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kvalitets-og-akkrediteringskrav-for-norske-universiteter/id2958085/?ch=3

Ekspertgruppen om styring av lærerutdanningen. Delrapport. Rammer for styring. Kunnskapsdepartementet, 2023. https://nettsteder.regjeringen.no/stylu/2023/12/14/delrapport-fase-2-rammer-for-styring/

European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Education and training monitor 2023 – Comparative report, Publications Office of the European Union, 2023EU.

Faglig råd for lærerutdanning 2025. «Innspill om utvidet praksisbegrep til Kunnskapsdepartementets arbeid med profesjonsmeldingen». 2023 https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/429/2024/01/FRLU-Innspill-til-profesjonsmeldingen-om-utvidet-praksisbegrep.pdf

Fidjeland, Andreas, Tora Knutsen og Magnus Eliasson Stubhaug. Betydningen av bosted for utdanningsvalg. NIFU-innsikt 2023:6.

Flobakk-Sitter, Fride, Jannike Gottschalk Ballo, Elisabeth Hovdhaugen, Lone Wanderås Fossum og Henrik Karlstrøm. Kvalitet i praksisperioden. En kunnskapsoppsummering om praksis i profesjonsutdanninger. NIFU-rapport 2023: 11.

Forskrift 7. februar 2017 nr. 137 om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften).

Forskrift 31. januar 2020 nr. 99 om nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning.

Fosse, Anette og Birgit Abelsen. Rekruttere og beholde sykepleiere i distriktskommuner. En kunnskapsoppsummering. Najonalt senter for distriktsmedisin. Mo i Rana , 2023.

Fredborg, Eirik. Lavere andel fra distriktet tar høyere utdanning. SSB-analyse 2023:4.

Furholt, Jon og Gerhard Y. Amundsen. «Kvalifikasjoner på ramme alvor. Evaluering av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring.» NOKUT-rapport 2023:4.

Grimstadutvalget. Studieplasser i medisin i Norge: Behov, modeller og muligheter. Kunnskapsdepartementet, 2019. https://www.regjeringen.no/contentassets/9b5b81d102384507b85150f2e0f1b089/11745900_rapport_utredning_fra_grimstadutvalget.pdf

Gunnes, Trude, Rachel Ekren og Hanna Stangebye Arnesen. LÆRERMOD 2020-2040. Tilbud og etterspørsel for fem grupper av lærerutdanninger. SSB- analyse 2023:13.

Heggen, Kåre Kvalifisering for profesjonsutøving: sjukepleiar – lærar – sosialarbeidar. Oslo: Abstrakt forlag, 2010.

Helland, Håvard, Lasse Holtar og Kristin Vikan Sjurgard. «Rekruttering til profesjonsutdanninger.» Oslomet skriftserie nr.16. Senter for profesjonsforskning. Oslomet- Storbyuniversitetet. 2023.

Helse- og omsorgsdepartementet. «Oppdragsdokument 2023: Helse Vest RHF.» (Oppdatert 17. 01.2023). https://www.regjeringen.no/contentassets/bd8a11644b744dec8a8dc452794000e4/oppdragsdokument-2023-helse-vest-rhf.pdf

Helse- og omsorgsdepartementet. «Tildelingsbrev til Helsedirektoratet for 2024.» (30.01.2024). https://www.regjeringen.no/contentassets/d8f63d7d01d64def982cb7c8ce1eeb64/tildelingsbrev-til-helsedirektoratet-for-2024.pdf

Holseter Anne Marie Rustad. «Foreldrenes utdanningsnivå betyr fremdeles mye for gjennomføring.» Artikler om gjennomføring ved universiteter og høgskoler. SSB (11. juni 2021). https://www.ssb.no/utdanning/hoyere-utdanning/statistikk/gjennomforing-ved-universiteter-og-hogskoler/artikler/foreldrenes-utdanningsniva-betyr-fremdeles-mye-for-gjennomforing

Hovdhaugen, Elisabeth. «Innvandrere og utdanning.» Indikatorrapporten. Frigitt 22.09.2020. https://www.forskningsradet.no/indikatorrapporten/fokusartikler-og-dypdykk/innvandrere-og-utdanning/

Hovdhaugen, Elisabeth, Kjersti Nesje og Kaja Reegård. Hvordan sikre at sykepleiestudentene oppnår læringsutbytter i praksisstudiene. Jakten på gode eksempler. NIFU-rapport 2021:1.

Hovdhaugen, Elisabeth, Rachel Sweetman og Liz Thomas. «Institutional scope to shape persistence and departure among nursing students: re-framing Tinto for professional degrees» i Tertiary Education and Management, 29, utg 1 (mars 2023) Springer. https://link.springer.com/journal/11233/volumes-and-issues/29-1

Høgskolen i Innlandet. Trener på å bli lærer med VR-teknologi. Frigitt 18.03.2022. https://www.inn.no/om-hogskolen/fakultet-for-lererutdanning-og-pedagogikk/aktuelt-fra-lup/trener-pa-a-bli-lerer-med-vr-teknologi/

Innst. 158 S (2022–2023) Representantforslag om å ta læreryrket framover. Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen.

Innst. 388 S (2020–2021) Strategier for bærekraftige offentlige finanser. Innstilling fra finanskomiteen om Perspektivmeldingen 2021. Kap. 8. Meld. St. 14 (2020–2021).

Institutt for samfunnsforskning (ISF). «Etterkommere av innvandrere i Norge.» Frigitt 12.11.2019. https://www.samfunnsforskning.no/aktuelt/19/etterkommere-av-innvandrere-i-norge.html

Isaksen, Torbjørn Røe (2014) Kvalitet først og fremst. Tale på Kontaktkonferansen 2014. Tilgjengelig fra: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/taler_ artikler/kunnskapsministerens-taler-og-artikler/2014/ kvalitet-forst-og-fremst.html?id=749237

Iversen, Jon Marius Vaag, Lana Krehic og Marianne Haraldsvik Rekruttering av lærere ved norske skoler. SØF-rapport 2023: 4. Senter for økonomisk forskning, Trondheim, 2023.

Jia, Zhiyang, Tom Kornstad, Nils Martin Stølen og Geir Hjemås. Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2040. SSB- rapport 2023:2.

Kalcic, Maja og Jiaying Ye «Utdanningsløp blant innvandrerne og norskfødte med innvandrerforeldre.» Innvandrere i Norge. SSB-artikkel 2023.

Kallerud, Egil. «Klarsignal fra Stortinget til stor strukturreform i høyere utdanning» Forskningspolitikk. Frigitt 15.06.2015. https://www.fpol.no/klarsignal-fra-stortinget-til-stor-strukturreform-i-hoyere-utdanning/

Keute, Anna-Lena. «Hver fjerde student har en funksjonsnedsettelse.» Den europeiske studentundersøkelsen. SSB-artikkel 2018.

Kompetansebehovsutvalget. Fremtidige kompetansebehov: Utfordringer for grønn omstilling i arbeidslivet. Temarapport 2023: 1.

Korseberg, Lene, Magnus Eliasson Stubhaug, Jannike Gottschalk Ballo, Christina Drange og Lone Wanderås Fossum. Høyere utdanning for alle? En kartlegging av representasjon, deltakelse og tilgjengelighet i norsk høyere utdanning. NIFU-rapport 2023:23.

Korseberg, Lene, Tea Dyred Pedersen, Aslaug Louise Slette og Christina Drange. Fleksible og desentraliserte profesjonsutdanninger – Kvalitet, organisering og en studentgruppe i endring. NIFU-arbeidsnotat 2024: 9.

KPMG og Samfunnsøkonomisk analyse. Evaluering av styringssystem for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS). Delrapport. 2023.

KS. Ny veileder: Slik får sykepleierstudenter et godt førsteinntrykk. 2022. https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/jobbvinner/ny-veileder-slik-far-sykepleierstudenter-et-godt-forsteinntrykk/

KS. Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2023 https://www.ks.no/contentassets/fab9b83db07a49dc8456efe845fe6d16/23088-KS-Arbeidsgivermonitor-2023-WEB.pdf

Kunnskapsdepartementet. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen. Strategi 2014.

Kunnskapsdepartementet. Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole. Veiledning (2018, oppdatert 2020). https://www.regjeringen.no/contentassets/0081e41fad994cfdbb4e0364a2eb8f65/veiledning-av-nyutdannede-nytilsatte-larere-i-barnehage-og-skole_oppdatert-2021_10.pdf

Kunnskapsdepartementet. Beslutningsgrunnlag: Muligheter og kostnader ved økning av utdanningskapasiteten i medisin. 2021. https://www.regjeringen.no/contentassets/72de0760fa1c422b954f6e3182749e54/beslutningsgrunnlag-dimensjonering-av-medisinutdanning.pdf

Kunnskapsdepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet. Frå ord til handling: Handlingsplan for norsk fagspråk i akademia. Handlingsplan. 2023.

Kunnskapssenter for utdanning. Praksisopplæring i lærerutdanninger i Norge; en forskningsoversikt. 2020.

Kunnskapssenter for utdanning. Å rekruttere og beholde lærere i barnehage og skole – et kunnskapsgrunnlag. 2022.

Lervåg, Maj-Lisa. Bosetting etter endt utdanning – Troms og Finnmark: Bosettingsmønstre blant uteksaminerte velferdskandidater fra Troms og Finnmark:. SSB-rapport 2023:35.

Lillejord, Sølvi og Kristin Børte. Partnerskap i lærerutdanningen – en forskningskartlegging. KSU nr. 3. Oslo: Kunnskapssenter for utdanning. 2014.

Lilleslåtten, Mari. Jordmoryrket i Norge: Fra hjelpekone til akademiker. Kildens nyhetsmagasin 2018. https://www.kvinnehistorie.no/artikkel/t-4016

Lov om helsepersonell – m.v. (helsepersonelloven) , Helse- og omsorgsdepartementet https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64

Lånekassen. Statistikk – Studenter i Norge. https://lanekassen.no/nb-NO/statistikk-og-analyse/statistikk/

Meld. St. 9 (2023–2024) Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024-2027. Helse- og omsorgsdepartementet.

Meld. St. 18 (2014–2015) Konsentrasjon for kvalitet – Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. 7 (2020–2021) En verden av muligheter – Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. 19 (2020–2021) Styring av statlige universiteter og høyskoler. Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. 13 (2022–2023) Samisk språk, kultur og samfunnsliv – Kompetanse og rekruttering i barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. 14 (2022–2023) Utsyn over kompetansebehovene i Norge. Kunnskapsdepartementet.

Messel, Jan. «Akademisering av yrkesutdanninger – fra frigjøring til tvang?» Arr – idéhistorisk tidsskrift, no. 3-4, 2021.

Messel, Jan. Profesjonsutdanninger i sentrum. Fra jordmorutdanning til OsloMet 1818-2018. Oslo: Pax Forlag, 2022.

Messel, Jan og Smeby, Jens-Christian. «Akademisering av høyskoleutdanningene?» I Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse, redigert av Sølvi Mausethagen og Jens-Christian Smeby, 45. Oslo: Universitetsforlaget, 2017.

Molden, Thomas Hugaas, Christian Wendelborg og Jan Tøssebro. Levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne. Analyse av levekårsundersøkelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne 2007. NTNU Samfunnsforskning AS, 2009.

Myklebust, Runa Brandal, Hilde Wagsås Afdal, Sølvi Mausethagen, Maiken Risan, Truls Nilsen Tangen og Ida Lyngstad Wernø. Rekruttering av menn til grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7. Skriftserien 2019 nr.8. OsloMet. 2019.

NAV (2023a) NAVs Bedriftsundersøking 2023 – Redusert mangel på arbeidskraft (Rapport 2023: 5). https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kunnskap/analyser-fra-nav/arbeid-og-velferd/arbeid-og-velferd/bedriftsundersokelsen

NAV (2023b) «NAVs omverdensanalyse 2023–2035 – 3 Demografi» Frigitt 25.04.2023. https://data.nav.no/fortelling/omverdensanalyse/kapitler/Demografi.html

Nedergåd, Oda og Bente Abrahamsen. Frafall fra profesjonsutdanningene ved OsloMet. OsloMet-rapport 2018:8.

Njå, Morten og Sanna Forsström. Eksempler på utvidet praksis i lærerutdanninger: en tematisk oversikt over studerte praksiser. Rapport 2023:3. Kunnskapssenter for utdanning: Universitetet i Stavanger, 2023.

NLS – Nordiska Lärarorganisationers Samråd 2023. Teacher shortage in the Nordic countries. Comparing the current situation. https://nls.info/verksamhet/styrelse/material/4389-teacher-shortage-in-the-nordic-countries-2/viewdocument/4389

NOKUT (2012). FoU-basert profesjonsutdanning: Erfaringer fra evaluering av allmennlærer-, ingeniør- og Førskolelærer-utdanningen. Rapport 2012:1.

NOKUT (2017) Nasjonal deleksamen – et pilotprosjekt og en mulighetsstudie. https://kudos.dfo.no/documents/30475/files/26899.pdf

NOKUT (2019a). Fagmiljø og utdanningskvalitet. Rapport 2019: 7.

NOKUT (2019b). Kvalitet i praksis – utfordringer og muligheter. Rapport 2019: 16.

NOKUT (2019c). Studentenes tilfredshet med praksis. Analyse av data fra Studiebarometeret 2018. Rapport 2019: 8.

NOKUT (2020). Utredning av regelverket knyttet til kvalitet i praksis. Rapport 2020:7.

NOKUT (2021a). Evaluering av lektorutdanningene: Spørreundersøkelse blant ferdigutdannede lektorer. Rapport 2021:8.

NOKUT (2021b). Resultater på nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi. Gode studenter eller gode studieprogrammer? Rapport 2021:4.

NOKUT (2022a). Evaluering av implementeringen av RETHOS. 2022. https://www.nokut.no/utdanningskvalitet/prosjekter-i-nokut/evaluering-av-implementeringen-av-rethos/

NOKUT (2022b). Sluttrapport fra evalueringen av lektorutdanning for trinn 8-13. Rapport 2022:15.

NOKUT (2022c). Spørreundersøkelse blant PPU-kandidater. Hvordan opplever de overgangen fra utdanning til yrke? Rapport 2022:17.

NOKUT (2022d) Kartlegging av praktisk-pedagogisk utdanning (PPU): Spørreundersøkelse blant PPU-studenter. Hvordan opplever de utdanningen sin?. Rapport 2022:19.

NOKUT (2023a). Evaluering av grunnskolelærerutdanningene: Spørreundersøkelse blant kandidater. Rapport 2023: 9.

NOKUT (2023b). Evaluering av grunnskolelærarutdanningane: Spørreundersøkelse blant praksislærere. Rapport 2023:11.

NOKUT (2023c). Kartlegging av praktisk-pedagogisk utdanning i Norge: Hovedrapport. Rapport 2023: 8.

NOKUT (2023d). Studiebarometeret 2022 – Hovedtendenser. Rapport 2023:2.

NOKUT (2023e). Sammenstilling av et utvalg foreløpige resultater fra evaluering av grunnskolelærerutdanningene. Notat til Kunnskapsdepartementet. 27.09.2023.

NOKUT (2024). Studiebarometeret 2023 – Hovedtendenser. Rapport 2024:4.

Noregs Forskingsråd. Ut av blindsonene. Strategi for et samlet kunnskapsløft for utsatte barn og unge. Utarbeidet av en strategigruppe. BarnUnge21. 2021.

NOU 1988: 28 Med viten og vilje. Kulturdepartementet.

NOU 2008: 3 Sett under ett: Ny struktur i høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet.

NOU 2016: 7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn. Kunnskapsdepartementet.

NOU 2020: 15 Det handler om Norge. Bærekraft i hele landet: Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

NOU 2022: 17 Veier inn: ny modell for opptak til universiteter og høyskoler. Kunnskapsdepartementet.

NOU 2023: 4 Tid for handling: Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste, Helse- og omsorgsdepartementet.

NOU 2023: 7 Trygg barndom, sikker fremtid: Gjennomgang av rettssikkerheten for barn og foreldre i barnevernet. arne- og familiedepartementet.

NOU 2023: 13 På høy tid – Realisering av funksjonshindredes rettigheter. Kultur- og likestillingsdepartementet.

NTNU. (Udatert a) «Universitetskommune». https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Universitetskommune

NTNU. (Udatert b) «Skolene i Universitetsskolesamarbeidet i Trondheim». https://www.ntnu.no/universitetsskole/skolene

Nyborg, Per (2017). Utviklingen av høyere utdanning i Norge. Femti år med høyskoler. Tidsskriftet Michael 2017: 14, Supplement 21.

OECD. Building a High-Quality Early Childhood Education and Care Workforce: Further Results from the Starting Strong Survey 2018. Paris, OECD Publishing, 2020.

OECD. «New Professionalism and the Future of Teaching «(Udatert, hentet 26.02.2023) https://www.oecd.org/education/ceri/new-professionalism-future-of-teaching.htm

OsloMet. «INTERACT – Tverrprofesjonelt samarbeid med barn, unge og familiene deres.» (udatert, lasta ned 23.02.2024). https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/interact

OsloMet «Universitetskommunar.» (udatert) https://www.oslomet.no/om/samarbeid/universitetskommunar

Proba samfunnsanalyse. Barrierer i høyere utdanning for personer med nedsatt funksjonsevne. Rapport 2018:02.

Prop. 126 L (2022–2023) Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven). Kunnskapdepartementet.

Regjeringa.no (2023) «Innspel til profesjonsmeldinga» https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innspel-til-profesjonsmeldinga/id2973720/

Regjeringa.no (10.01.2024) «Orientering om statsbudsjett for universiteter og høyskoler» https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/orientering-om-forslag-til-statsbudsjett-for-universiteter-og-hoyskoler/id619675/

Reisel, Liza, Øyvind Søraas Skorge og Stian Uvaag. Kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg: En kunnskapsoppsummering. Rapport 2019:6, Institutt for samfunnsforskning, 2019.

Respons analyse. «Tante Randi: Lærerundersøkelse.» På oppdrag frå Høgskulen på Vestlandet, upublisert 2022.

Riksrevisjonen. Riksrevisjonens undersøkelse om godkjenning av utdanning og yrkeskvalifikasjoner fra utlandet. Dokument 3:12 (2018–2019). 2019.

Riksrevisjonen Universiteta og høgskulane sitt arbeid med å vidareutvikle kvaliteten i studieprogramma. Dokument 3:14 (2022-23). 2023.

Samisk høgskole. «Om Samisk høgskole». https://samas.no/nb/om-hogskolen

Samordna opptak (2023a). «Foreløpige møttall fordelt på studier. Høsten 2023» . https://rapport-dv.uhad.no/t/SO-datavarehus/views/ForelpigemttallUHGhst2023/Forelpigemttall?%3Aembed=y&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y

Samordna opptak (2023b). Datauttrekk til profesjonsmeldinga uten arkfane 4 og 6 (Per 23.november 2023). https://rapport-dv.uhad.no/t/SO-datavarehus/views/Datauttrekktilprofesjonsmeldingautenarkfane4og6/Ubenyttetutdanningskapasitetledigestudieplasser?%3Aembed=y&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y

Skjelbred, Siv-Elisabeth, Ragnar Hjellset Alne, Rune Borgan Reiling, Marte E.S. Ulvestad, Jon Furholt og Asgeir Skålholt. Arbeidsgiverundersøkelsen 2022: utdanning i et kunnskapsintensivt samfunn. Virksomheters vurderinger knyttet til fagskole-, bachelor- og masterutdannede. NIFU-rapport 2024:1.

Slagstad, Rune og Jan Messel (red.). 2014. Profesjonshistorier. Oslo: Pax Forlag A/S.

Smeby, Jens-Christian. Profesjon og utdanning, i Anders Molander og Lars Inge Terum (red.) Profesjonsstudier (s. 87-102). Oslo, Universitetsforlaget. 2008.

SSB, «12696: Ansatte lærere og avtalte årsverk i grunnskolen, etter kjønn, alder og kompetanse.» https://www.ssb.no/statbank/table/12696

SSB, «13523: Avlagte doktorgrader, etter alder, fagområde og kjønn 1990-2022.» https://www.ssb.no/statbank/table/13523

SSB, «09504: Studenter på utvalgte utdanninger i universitets- og høgskoleutdanning i Norge. Utdanningens lengde, innvandringskategori og kjønn 2011 – 2022.» https://www.ssb.no/statbank/table/09504

Staberg, Marie og Kristin Thrane. «Dobling i antall studenter som får ekstra stipend for nedsatt funksjonsevne.» NRK Nordland. Publisert 12. aug. 2022. https://www.nrk.no/nordland/dobling-i-antall-studenter-som-far-ekstra-stipend-for-nedsatt-funksjonsevne-1.15914424

Stambøl, Lasse Sigbjørn. Studentvandringer. Rekruttering til studier og tilførsel av nye høyt utdannede i et geografisk perspektiv. SSB-rapport 2013:6.

Stensaker, Bjørn. «Kvalitet i høyere utdanning: behov for en mer nyansert debatt.» i Forskningspolitikk 25.03.2014. https://www.fpol.no/kronikk-kvalitet-i-hoyere-utdanning-behov-for-en-mer-nyansert-debatt/

St.meld. nr. 40 (1990–91). Fra visjon til virke. Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet.

Terum, Lars Inge og Smeby og Jens-Christian. «Akademisering, kvalitet og relevans». I Kvalitet, kapasitet og relevans, redigert av Nicoline Frølich, Elisabeth Hovdhaugen og Lars Inge Terum, s. 114-143. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2014.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (19.06.2023). «Datagrundlag for genberegning af ledighedsbaseret dimensionering 2023/2024.» https://ufm.dk/uddannelse/institutioner-og-drift/styring-af-uddannelsesudbud/dimensionering/ledighedsbaseret-dimensionering/Datagrundlag_Genberegning2021_2022.pdf

Universitetet i Bergen. «TVEPS – Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring.» (Oppdatert: 27.11.2023) https://www.uib.no/tveps

Universitetet i Oslo, Innpassingsopptak for farmasøyter med mastergrad fra land utenfor EU/EØS. https://www.uio.no/studier/program/farmasi/opptak/innpassingsopptak-7-semestei/

Universitetet i Sørøst-Norge. «Vernepleierutdanning tilrettelagt for tegnspråk» (2022) https://www.usn.no/studier/finn-studier/vernepleierutdanning-tilrettelagt-for-tegnsprak/

Utdanningsdirektoratet. «Grunnskolens Informasjonssystem (GSI)» (udatert) https://gsi.udir.no/informasjon/

Varhaugutvalet. Utredning etter Kunnskapsdepartementets oppdragsbrev 06-18 til Utdanningsdirektoratet: Videreutdanning som kvalifiserer andre lærere til å undervise i grunnskolens trinn 1-4. UHR. 2019. https://www.uhr.no/_f/p1/if20cf10c-c012-48f2-8257-415726c21bf9/rapport-fra-varhaugutvalget-010519.pdf

Vennemo, Haakon, Eivind Bjørkås, Mina Skille Mariussen, Martin Ørbeck, Andreas Skulstad, Orvika Rosnes, Gaute Torsvik, Thor Olav Thoresen og Ragnhild Schreiner. Evaluering av personrettede virkemidler i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms. VistaAnalyse, Rapport 2022:42. Oppdragsgiver Kommunal- og distriktsdepartementet. 2022.

Østbakken, Kjersti Misje, Liza Reisel, Pål Schøne og Erling Barth. Kjønnssegregering og mobilitet i det norske arbeidsmarkedet. Institutt for samfunnsforskning, 2017. https://samfunnsforskning.brage.unit.no/samfunnsforskning-xmlui/handle/11250/2467872

Til forsida