Meld. St. 26 (2014-2015)

Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Til innholdsfortegnelse

Litteratur

Agenda Kaupang (2012): En naturlig avslutning på livet. Mer helhetlig pasientforløp i samhandlingsreformen. Palliativ omsorg, trygghet og valgfrihet. Agenda Kaupang, rapport 7543.

Amundsen, E. J. (red.) (2010): Hva er misbruk og avhengighet? Betegnelser, begreper og omfang. Statens institutt for rusmiddelforskning, rapport nr. 4/2010.

Arsenault-Lapierre, G., Kim, C., Turecki, G. (2004): Psychiatric diagnoses in 3275 suicides: a meta-analysis. BMC Psychiatry, 4: 37.

Askim, T., Rohweder, G., Lydersen, S. m.fl. (2004): Evaluation of an extended stroke unit service with early supported discharge for patients living in a rural community. A randomized controlled trial. Clinical rehabilitation, 18(3): 238–48.

Austevoll-Dahlgren, A., Johansen, M. (2013): Pasienten som medvirker og kunnskapshåndterer. Norsk Epidemiologi, 23(2): 225–30.

Bakerjian, D. (2008) Care of nursing home residents by advanced practice nurses: A review of the litterature. Research in Gerontological Nursing, 1 (3): 177–85.

Bang Nes, R., Clench-Aas, J. (2011): Psykisk helse i Norge. Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger. Nasjonalt folkehelseinstitutt, rapport 2011:2.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2013): Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (2013–2016).

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2014): En god barndom varer livet ut. Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014–2017).

Barneombudet (2014): Helse på barns premisser. Barneombudet, fagrapport 2013.

Barnett, K., Mercer, S. W., Norbury, M. m.fl. (2012): Epidemiology of multimorbidity and implications for health care, research, and medical education: a cross-sectional study. The Lancet, 380(9836): 37–43.

Beaulieu, M.-D., Haggerty, J., Tousignant, P. m.fl. (2013): Characteristics of primary care practices associated with high quality of care. Canadian Medical Association Journal, 185(12): E590-E6.

Behm, L., Wilhelmson, K., Falk, K. m.fl. (2014): Positive health outcomes following health-promoting and disease-preventive interventions for independent very old persons: Long-term results of the three-armed RCT Elderly Persons in the Risk Zone. Archives of Gerontology and Geriatrics, 58(3): 376–83.

Berg, B (2014): Dobbelt sårbar – minoritetsfamilier med funksjonshemmete barn. I Tøssebro, J. og Wendelborg, C. (red.). Oppvekst med funksjonshemming. Familie, livsløp og overganger. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Bing-Jonsson, P. C. (2014): Nursing Older People – Competence Evaluation Tool. Development and psychometric evaluation of an instrument measuring community-based nursing staff competence. Doktoravhandling. Oslo: Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Bodenheimer, T. (2008): Coordinating Care – A Perilous Journey through the Health Care System. The New England Journal of Medicine, 358(10): 1064–71.

Bondevik, G. T., Hofoss, D., Hansen, E. H. m. fl. (2014): Patient safety culture in Norwegian primary care: a study in out-of-hours casualty clinics and GP practices. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 32(3): 132–8.

Braut, G. S. (2005): Utviklinga av eldreomsorga – velferd i brytinga mellom sjukepleie og forvalting. I Nord, R., Eilertsen, G.E., Bjerkreim, T. (red.). Eldre i en brytningstid. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Brevik, I. (2014): Herre i eget hus. Muligheter til å etablere seg i egen bolig for unge funksjonshemmede med tjenester. Brelanta Analyse, rapport 2014:1.

Bye, E. K., Rossow, I. (2010): The impact of drinking pattern on alcohol related violence among adolescents: an international comparative analysis. Drug and Alcohol Review, 29(2): 131–7.

Baaske, M., Bringedal, K. H., Halvorsen, H. E. m.fl. (2013): Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud: kartlegging av status og erfaringer ved etablering i norske kommuner som et ledd i samhandlingsreformen. Deloitte.

Campbell, S. M., Hann, M., Hacker, J. m.fl. (2001): Identifying predictors of high quality care in English general practice: observational study. BMJ, 323(7316): 784–7.

Casas, A., Troosters, T., Garcia-Aymerich, J., m.fl. (2006): Integrated care prevents hospitalisations for exacerbations in COPD patients. European Respiratory Journal, 28(1): 123–30.

Cavanagh, J. T., Carson, A. J., Sharpe, M. m.fl. (2003): Psychological Autopsy Studies of Suicide: A Systematic Review. Psychological Medicine, 33(3): 395–405.

Coleman, K., Austin, B. T., Brach, C. m.fl. (2009): Evidence on the Chronic Care Model in the new millennium. Health Affairs, 28(1): 75–85.

Cramer, V. (2014): Forekomst av psykiske lidelser hos domfelte i norske fengsler. Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettpsykiatri, Helseregion Sør-Øst, prosjektrapport 2014–1.

De Maeseneer, J., van Weel, C., Egilman, D. m.fl. (2008): Strengthening primary care: addressing the disparity between vertical and horizontal investment. British Journal of General Practice, 58(546): 3–4.

Declaration of Alma-Ata. Alma-Ata: International Conference on Primary Health Care, 1978.

Delamaire, M., Lafortune, G. (2010): Nurses in Advanced Roles: A Description and Evaluation of Experiences in 12 Developed Countries, OECD Health Working Papers, No. 54. Paris: OECD Publishing.

Diaz, E., Calderón-Larrañaga, A., Prado-Torres A. m.fl. (2015): How do immigrants use primary healthcare services? A register-based study in Norway. European Journal Public Health, 25(1): 72–8.

Diez, E., Morrison, J., Pons-Vigués, M. m.fl. (2014): Municipal interventions against inequalities in health: The view of their managers. Scandinavian Journal of Public Health, 42(6): 476–87.

Daatland, S. O. (red.) (2014): Boliggjøring av eldreomsorgen. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Høgskolen i Oslo og Akershus, rapport 16/2014.

Ebrahimi, Z., Dahlin-Ivanoff, S., Eklund, K. m.fl. (2015): Self-rated health and health-strengthening factors in community-living frail older people. Journal of Advanced Nursing, 71(4): 825–36.

Effing, T., Monninkhof, E. M., van der Valk, P. m.fl. (2007): Self-management education for patients with chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database of Systematic Reviews, (4): CD002990.

Elkan, R., Kendrick, D., Dewey, M. m.fl. (2001): Effectiveness of home based support for older people: systematic review and meta-analysis. BMJ, 323(7315): 719–25.

European commission (2014): Expert panel on effective ways of investinging in health. Definition of a frame of reference in relation to primary care with a special emphasis on financing systems and referral systems.

Fossestøl, K., Skarpaas I. (2013): Modellutprøving av psykologer i kommunehelsetjenesten. En evaluering. Arbeidsforskningsinstituttet, rapport 2013:8.

Gabriel, S. E., Normand, S. L. (2012): Getting the methods right – the foundation of patient-centered outcomes research. The New England Journal of Medicine, 367(9): 787–90.

Gabrielsen, E., Lundetræ K. (2014): Hvor godt forstår voksne nordmenn skriftlig helseinformasjon? Sykepleien Forskning, 2014;9(1): 26–34.

Gartner (2014): Engagement for the Norwegian Directorate of Health – Commissioned by the Ministry of Health and Care Services. Rapport for Helsedirektoratet.

Garåsen, H., Windspoll, R., Johnsen R. (2008): Long-term patients’ outcomes after intermediate care at a community hospital for elderly patients: 12-month follow-up of a randomized controlled trial. Scandinavian Journal of Public, 36(2): 197–204.

Gaski, M., Abelsen, B. (2013): Forsterket legetjeneste i kommunene. Virkninger for kommunene av ny fastlegeforskrift. Northern research institute Alta, rapport 2013:8.

Gjelsvik, R. (2004): Utredning av de samfunnsmessige kostnadene relatert til alkohol. Program for helseøkonomi i Bergen, notatserie i helseøkonomi nr. 07/04.

Grimsmo, A. (2013): Hvordan har kommunene løst utfordringen med utskrivningsklare pasienter? Sykepleien Forskning, 2013;8: 148–55.

Grøvdal, Y. (2013): Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming – en kunnskapsoversikt. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, rapport 2/2013.

Gråwe R. W., Hatling T., Ruud T. (2008): Bidrar utbyggingen av distriktspsykiatriske sentre til bedre tjenestetilbud og høyere brukertilfredshet? Resultater fra undersøkelser gjennomført i 2002, 2005 og 2007. SINTEF, rapport A6169.

Guthrie, B., Payne, K., Alderson, P. m.fl. (2012): Adapting clinical guidelines to take account of multimorbidity. BMJ, 4;345:e 6341.

Haugland, S., Misvær, N. (red.) (2014): Håndbok for skolehelsetjenesten. Oslo: Kommuneforlaget.

Haugum, M., Bjertnæs, Ø. A., Iversen, H. H. m.fl. (2013): Commonwealth Funds undersøkelse av helsetjenestesystemet i 11 land: norske resultater i 2013 og utvikling siden 2010. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, rapport nr. 16−2013.

Haugum, M., Bjertnæs, Ø. A., Lindahl, A. K. (2014): Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2014 og endringer over tid: undersøkelser med basis i GallupPanelet. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, notat.

Haugum, M., Iversen H. H. (2014): Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling – resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2014. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, PasOpp-rapport nr. 6−2014.

Helgesen, M. K. (2007): Mange vil ha alt de får, andre vil ikke ha noe. Om brukermedvirkning i psykisk helsetjeneste i kommunene. Norsk institutt for by- og regionforskning, rapport 2006:21.

Helse- og omsorgsdepartementet (2007): Demensplan 2015 – Den gode dagen. Delplan til Omsorgsplan 2015.

Helse- og omsorgsdepartementet (2013): Likeverdige helse- og omsorgstjenester – god helse for alle. Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013–2017.

Helse- og omsorgsdepartementet (2013): NCD-strategi 2013–2017. For forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av fire ikke-smittsomme folkesykdommer; hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft.

Helsedirektoratet (2012): Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommune og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet Rapport IS-1947.

Helsedirektoratet (2013): Treårige satsinger innen samiske helse- og omsorgstjenester (2010–2012). Rapport IS-2052.

Helsedirektoratet (2014): Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014–2016). IS-2179.

Helsedirektoratet (2014): Nasjonalt personellbilde – personell- og kompetansesituasjonen i helse- og omsorgstjenestene. Rapport IS-2248.

Helsedirektoratet (2015): Nøkkeltall for helse- og omsorgssektoren. Rapport IS-2302.

Helsedirektoratet (2015): Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt – å skape liv til dagene. Rapport IS-2278.

Helsedirektoratet (2015): Samhandlingsstatistikk 2013–14. Rapport IS-2245.

HelseOmsorg21 (2014): Et kunnskapsløft for bedre folkehelse. Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse- og omsorg, rapport 2014.

Helsetilsynet (2005): Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2004 med kommunale sosialtjenester til rusmiddelmisbrukere. Helsetilsynet, rapport 4/2005.

Helsetilsynet (2014): Årsrapport 2013 fra Statens helsetilsyn.

Helsetilsynet (2014): Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet. Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Statens helsetilsyn, rapport 2/2014.

Helsetilsynet (2014): Tilsynsmelding 2013.

Helsetilsynet (2015): Tilsynsmelding 2014.

Heløe, L. Arne (2013): Fra fagstyre til kommunestyre. Michael 2013;10:137–48.

Holen, S., Waagene, E. (2014): Psykisk helse i skolen. Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant lærere, skoleledere og skoleeiere. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, rapport 9/2014.

Høyskolen i Oslo og Akershus: Satser på kostholdsapp for innvandrerkvinner. http://www.hioa.no/News/Satser-paa-kostholdsapp-for-innvandrerkvinner (lesedato 19.3.2015).

Isdal, P. (2000): Meningen med volden. Oslo: Kommuneforlaget.

Johansen, I., Lindbæk, M., Stanghelle, J. K. m. fl. (2012): Structured community – based inpatient rehabilitation of older patients is better than standard primary health care rehabilitation-an open comparative study. Disability and Rehabilitation, 34(24): 2039–46.

Jonassen W., Sandmoe, A. (2012): Overgrep mot eldre i Norge – erfaringer og løsningsstrategier. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, rapport 3/2012.

Justis- og beredskapsdepartementet (2013): Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014–2017).

Justis- og beredskapsdepartementet (2014): Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Kallehauge, J. G., Andersen, M. S., Jensen, L. (2012): Rehabilitering ved demenssygdom. Sundhetsmæssige, sociale og omgivelsesmæssige indsatser. København: Munksgaard.

Kalseth, J., Pettersen, I., Kalseth, B. (2008): Psykisk helse i kommunene tiltak og tjenester. Status 2007/2008 og utvikling i Opptrappingsplanperioden. SINTEF, rapport A8823.

Kjøllesdal, J. G., Iversen, H. H. (2014): Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater etter en landsdekkende undersøkelse i 2014. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, rapport nr. 9–2014.

Kloppen, K., Rønneberg, A., Espelid, I. m.fl. (2010): Tannhelsetjenesten – en viktig samarbeidspartner og informant for barnevernet når barn utsettes for omsorgssvikt og mishandling. Norges barnevern, 87(4): 224–30.

Kruse, A. E., Bergman, S. (2014): «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold…» En forskningsoversikt og en intervjustudie om mødres vold mot barn. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, rapport 4/2014.

Lappegard, O., Hjortdahl, P. (2013): The choice of alternatives to acute hospitalization: a descriptive study from Hallingdal, Norway. BMC family practice 14:87.

Le, C. (2013): Når er «litt norsk» for lite? En kvalitativ undersøkelse av tolkebruk i helsetjenesten. Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse, rapport 2/2013.

Leff, B., Burton, L., Guido, S. m.fl. (1999): Home Hospital Program: A Pilot Study. Journal of American Geriatrics Society, 47(6): 697–702.

Lyratzopoulus, G., Neal, R. D., Barbiere, J. M. m.fl. (2012): Variation in the number of general practitioner consultations before hospital referral for cancer: findings from the 2010 National Cancer Patient Experience Survey in England. The Lancet Oncology, 13(4): 353–65.

Mair, F. S., May, C. R. (2014): Thinking about the burden of treatment. BMJ, 349: g6680.

Major, E. F., Dalgard, O. S., Mathisen, K. S. m.fl. (2011): Bedre føre var – Psykisk helse: helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger. Nasjonalt folkehelseinstitutt, rapport 2011:1.

Matiz, L. A., Peretz, P. J., Jacotin, P.G. m.fl. (2014): The Impact of Integrating Community Health Workers Into the Patient-Centered Medical Home. Journal of Primary Care & Community Health, 5(4): 271–4.

Meld. St. 13 (2011–2012). Utdanning for velferd. Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. 30 (2011–2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. Alkohol – narkotika – doping. Helse- og omsorgsdepartementet.

Meld. St. 9 (2012–2013). Én innbygger – én journal. Helse- og omsorgsdepartementet.

Meld. St. 10 (2012–2013) God kvalitet – trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Helse- og omsorgsdepartementet.

Meld. St. 15 (2012–2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det handler om å leve. Justis- og beredskapsdepartementet.

Meld. St. 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg. Helse- og omsorgsdepartementet.

Meld. St. 34 (2012–2013) Folkehelsemeldingen. God helse – felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet.

Meld. St. 7 (2014–2015) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. 11 (2014–2015) Kvalitet og pasientsikkerhet 2013. Helse- og omsorgsdepartementet.

Meld. St. 12 (2014–2015) Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen. Justis- og beredskapsdepartementet.

Meld. St. 14 (2014–2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Meld. St. 19 (2014–2015) Folkehelsemeldingen. Mestring og muligheter 2015. Helse- og omsorgsdepartementet.

Miller-Matero, L. R., Dubaybo, F., Ziadni, M. S. m.fl. (2014): Embedding a Psychologist Into Primary Care Increases Access to Behavioral Health Services. Journal of Primary Care & Community Health, 6 (2): 100–4.

Ministeriet for sundhed og forebyggelse (2014): Jo før – jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle.

Mykland, L. (2010): Håndbok for brukere av statsarkivene. Riksarkivarens skriftserie 19. Oslo: Universitetsforlaget.

Mykletun, A., Knudsen, A. K., Mathiesen, K. S. (2009): Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv. Nasjonalt folkehelseinstitutt, rapport 2009:8.

Myrvold T. M., Helgesen, M. K. (2009): Kommunalt psykisk helsearbeid. Organisering, samarbeid og samordning. Norsk institutt for by- og regionforskning, rapport 2009:4.

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse og Akershus universitetssykehus (2014): Utprøving av ACT-team i Norge. Hva viser resultatene?

National Voices (2014): The Narrative for Person centred Coordinated Care. London: National Voices.

Nielsen, K. B., Langberg, H., Rasmussen, S. R. (2013): Evidens for effekten af rehabilitering for ældre med nedsat funktionsevne. Litteraturgennemgang. København: Socialstyrelsen.

Nome, S. (2014): The Burden of mental health in a period with profound organizational and ideological changes during two decades. A prospective longitudinal clinical study of the utility of beds, mortality, and causes of death in a psychiatric hospital with sector responsibility. Doktoravhandling. Klinisk institutt 1. Universitetet i Bergen.

Nordin, L. J., Willoch E. (2013): Nettverksarbeid på sykehjem: En erfaringsbasert veileder fra Ammerudhjemmet bo- og kultursenter. Ammerudhjemmet bo- og kultursenter/Kirkens Bymisjon Oslo.

Norges forskningsråd (2014): Forskningsbasert evaluering av Samhandlingsreformen (EVASAM). Oslo: Forskningsrådet.

Norsk Ergoterapeutforbund (2015): Temanummer om demens. Ergoterapeuten 1–2015.

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (2014): Ungdata. Nasjonale resultater 2013, rapport 10/14.

NOU 1979: 28 Helse- og sosialtjenesten i lokalsamfunnet. Oppgave- og ansvarsfordeling. Finansieringsordning.

NOU 1985: 34 Levekår for psykisk utviklingshemmede.

NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus.

NOU 2004: 18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene. Samordning og samhandling i kommunale sosial- og helsetjenester.

NOU 2011: 11 Innovasjon i omsorg.

NOU 2011: 17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg. Fra usynlig til verdsatt og inkludert.

NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor – et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd.

Nystad, T., Melhus, M., Lund, E. (2008): Sami speakers are less satisfied with general practitioners’ services. International Journal of Circumpolar Health, 67(1): 114–21.

OECD (2010): Nurses in advanced roles: a description and evaluation of practices in 13 developed countries. Health working paper no. 54. OECD Publishing.

OECD (2014): OECD Reviews of Health Care Quality: Norway 2014: Raising Standards. OECD Publishing.

Olsvik, V. M. (2010): Overgrep mot kvinner med nedsatt funksjonsevne – en kunnskapsoversikt. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Ormhaug, S. M., Jensen, T. K., Hukkelberg, S. S. m.fl. (2012): Traumer hos barn – blir de gjemt eller glemt? Kartlegging av traumatiske erfaringer hos barn og unge henvist til BUP. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 49(3): 234–9.

Ose, S. O., Slettebak, R. (2013): Unødvendige innleggelser, utskrivningsklare pasienter og samarbeid rundt enkeltpasienter – omfang og kjennetegn ved pasientene. SINTEF, rapport A25247.

Ose, S. O., Kaspersen, S. L. (2015): Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2013. Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon. SINTEF, rapport 26582.

Ot.prp. nr. 36 (1967 – 68). Om lov om sykehus m.v.

Ottenvall Hammar, I., Dahlin-Ivanoff, S., Wilhelmson, K. m.fl. (2014): Shifting between self-governing and being governed: a qualitative study of older persons’ self-determination. BMC Geriatrics, 14(1): 126.

Pallesen, S., Hanss, D., Mentzoni, R. A. m.fl. (2014): Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2013. Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen.

Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24–7 (2014): Sluttrapport for pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender 24–7, 2011–2013.

Prestmo, A., Hagen, G., Sletvold, O. m.fl. (2015): Comprehensive geriatric care for patients with hip fractures: a prospective, randomised, controlled trial. The Lancet. publisert online 4.2.2015.

Raknes, G., Hunskår, S. (2013): Geografisk avstand gir ulik bruk av legevakt. Utposten, 6:6–9.

Rambøll (2012): Helsetilbud til ungdom og unge voksne. Helsedirektoratet, rapport IS-2044.

Rambøll (2014): Rapportering på kommunalt rusarbeid 2013.

Rambøll (2014): Undersøkelse om behov og tilbud innen habilitering og rehabilitering. Helsedirektoratet, rapport IS-0429.

Ramm, J. (red.)(2013): Eldres bruk av helse- og omsorgstjenester. Statistiske analyser 137. Statistisk sentralbyrå.

Rasmussen, I. Strøm, S., Sverdrup, S. m.fl. (2012): Samfunnsøkonomiske kostnader av vold i nære relasjoner. VISTA Analyse, rapport 2012/41.

Rehm, J., Baliunas, D., Guilherme, L. G. m.fl. (2010): The relation between different dimensions of alcohol consumption and burden of disease: an overview. Addiction, 105: 817–43.

Reuben, D. B., Tinetti, M. E. (2012): Goal-oriented patient care – an alternative health outcomes paradigm. The New England Journal of Medicine, 366(9): 777–9.

Riksrevisjonen (2013): Riksrevisjonens undersøking av kommunane si styring og kontroll med tenester med nasjonale mål. Dokument 3:7 (2012–2013).

Roland, M., Paddison, C. (2013): Better management of patients with multimorbidity. BMJ, 346: f2510.

Romøren, T. I. (2007): Kommunale hjemmetjenester – fra eldreomsorg til yngreomsorg? Aldring og Livsløp nr. 1/2007.

Rossow, I., Pape, H., Baklien, B. (2010): Tiltak for å begrense alkoholrelaterte skader og problemer. Statens institutt for rusmiddelforskning, rapport nr. 5/2010.

Rumball-Smith, J., Wodchis, W. P., Koné, A. m.fl. (2014): Under the same roof: co-location of practitioners within primary care is associated with specialized chronic care management. BMC Family Practice, 15: 149.

Rønneberg, A. (2011): -Kan tannhelsetjenesten være en viktig samarbeidspartner i forbindelse med omsorgssvikt og barnemishandling? Paidos, 29(2): 74–5.

Rønning, R., Knutagard, M. (2015): Innovation in Social Welfare and Human Services. Routledge.

Røsstad, T., Garåsen, H., Steinsbekk, A. m.fl. (2013): Development of a patient-centred care pathway across healthcare providers: a qualitative study. BMC Health Services Research, 13: 121.

Røsstad, T., Garåsen, H., Steinsbekk, A. m.fl. (2015): Implementing a care pathway for elderly patients, a comparative qualitative process evaluation in primary care. BMC Health Services Research, 15: 86.

Sandvik, H., Hunskaar, S., Diaz, E. (2012): Immigrants’ use of emergency primary health care in Norway: a registry-based observational study. BMC Health Services Research, 12:308.

Schober, M., Affara, F. (2006): Advanced nursing practice. London: Blackwell Publishing.

Schyve, P.M. (2007): Language Differences as a Barrier to Quality and Safety in Health Care: The Joint Commission Perspective. The Journal of General Internal Medicine, 22 Suppl 2: 360–1.

Shahly, V., Kessler, R. C., Duncan, I. (2014): Worksite primary care clinics: a systematic review. Population Health Management, 17(5): 306–15.

Shepperd, S., Doll H., Angus, R. M. m.fl. (2009): Avoiding hospital admission through provision of hospital care at home: a systematic review and meta-analysis of individual patient data. Cmaj, 180(2): 175–82.

Sjetne, I. S., Skudal, K. E., Haugum, M. m.fl. (2014): Commonwealth Funds undersøkelse i 2014 blant personer i aldersgruppe 55 år eller eldre: Resultater fra Norge og ti andre land. Kunnskapssenteret, rapport nr. 21–2014.

Skretting, A., Bye, E. K., Vedøy, T. F. m.fl. (red.) (2014): Rusmidler i Norge 2014. Alkohol, tobakk, vanedannende legemidler, narkotika, sniffing, doping og tjenestetilbudet. Statens institutt for rusmiddelforskning.

Skudal, K. E., Holmboe, O. (2012): Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2011. Institusjonsvise resultater. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, PasOpp-rapport nr. 5–2012.

Skår, Å., Juvet, L., Smedslund, G., m.fl. (2014): Livets sluttfase – om å finne passende behandlingsnivå og behandlingsintensitet for alvorlig syke og døende. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, systematisk oversikt nr. 19–2014.

St.meld. nr. 85 (1970–71). Om helsetjenesten utenfor sykehus. Sosialdepartementet.

St.meld. nr. 9 (1974–75). Sykehusutbygging m. v. i et regionalisert helsevesen. Sosialdepartementet.

St.meld. nr. 67 (1986–87). Ansvar for tiltak og tenester for psykisk utviklingshemma. Sosialdepartementet.

St.meld. nr. 25 (1996–97) Åpenhet og helhet. Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene. Sosial- og helsedepartementet.

St.meld. nr. 50 (1996–97). Handlingsplan for eldreomsorgen. Trygghet – respekt – kvalitet. Sosial- og helsedepartementet.

St.meld. nr. 21 (1998–99) Ansvar og meistring. Mot ein heilskapeleg rehabiliteringspolitikk. Sosial- og helsedepartementet.

St.meld. nr. 18 (2004–2005). Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk. Helse- og omsorgsdepartementet.

St.meld. nr. 25. (2005–2006) Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer. Helse- og omsorgsdepartementet.

St.meld. nr. 47 (2008–2009). Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid. Helse- og omsorgsdepartementet.

St.prp. nr. 1 (2007–2008), kap. 9 Nasjonal strategi forhabilitering og rehabilitering 2008–2011.

Stanik-Hutt, J., Newhouse, R.P., White, K.M. m.fl. The Quality and Effectiveness of Care Provided by Nurse Practitioners. The Journal for Nurse Practitioners, 9(8): 492–500.e13.

Starfield, B. (2011): Quality of care: Principles applicable to primary care. Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, undervisningsmateriell.

Stijnen, M. M. N., Jansen, M. W. J., Duimel-Peeters, I. G. P. m.fl. (2014): Nurse-led home visitation programme to improve health-related quality of life and reduce disability among potentially frail community-dwelling older people in general practice: a theory-based process evaluation. BMC Family Practice, 15: 173.

Storesund, A. (2005): Akutt sykelighet og forebyggende helsearbeid i Telemark 1860–1900. Michael 1/2005, kap.7.

Suurmond, J., Uiters E., de Bruijne M. C., m.fl. (2011): Negative health care experiences of immigrant patients: a qualitative study. BMC Health Services Research, 11: 10.

Thoresen, S., Hjemdal O. K. (red.) (2014): Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, rapport 1/2014.

Tinetti, M. E., Fried, T. R., Boyd, C. M. (2012): Designing Health Care for the Most Common Chronic Condition–Multimorbidity. The Journal of the American Medical Association, 307(23): 2493–4.

TNS politikk og samfunn (2013): Kartlegging av tolkebruk i kommunehelsetjenesten.

Torvik, F. A., Rognmo, K. (2011): Barn av foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmisbruk: omfang og konsekvenser. Nasjonalt folkehelseinstitutt, rapport 2011:4.

Tøssebro, J., Wendelborg, C. (red.) (2014): Oppvekst med funksjonshemming. Familie, livsløp og overganger. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Tuntland, H., Ness, N. E. (2014): Hva er hverdagsrehabilitering? I Tuntland H og Ness NE (red.). Hverdagsrehabilitering. Oslo: Gyldendal Akademisk.

U.S. Department of Health & Human Services (2012): Patient centered medical home. Agency for Healthcare Research and Quality 2012.

U.S. Department of Health and Human Services (2014): Agency for Healthcare Research and Quality. Patient centered medical home Washington.

Uldum, B., Christensen, H. N., Welbury, R. m.fl. (2010): Danish dentists’ and dental hygienists’ knowledge of and experience with suspicion of child abuse or neglect. International Journal of Paediatric Dentistry, 20(5): 361–5.

van Dijk, C. E., Verheij, R. A., Hansen, J. m.fl. (2010): Primary care nurses: effects on secondary care referrals for diabetes. BMC Health Services Research, 10: 230.

Voksne for barn (2014): Barn i Norge 2014. Når barn er pårørende. Rapport 2014.

Wahlbeck, K., Westman, J., Nordentoft, M. m.fl. (2011): Outcomes of Nordic mental health systems: life expectancy of patients with mental disorders. The British journal of psychiatry, 199(6): 453–8.

Wallace, E., Salisbury, C., Guthrie, B. m.fl. (2015): Managing patients with multimorbidity in primary care. BMJ, 350: h176.

WHO (a): WHO Definition of Palliative Care. World Health Organization. http://www.who.int/ cancer/palliative/definition/en/ (lesedato 21.4.2015).

WHO (b): Main terminology. WHO Regional Office for Europe. http://www.euro.who.int/en/ health-topics/Health-systems/primary-health- care/main-terminology (lesedato 19.3.2015).

Øverlien, C. (2010): Barn som opplever vold i hjemmet – Kunnskapsstatus. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Ådnanes, M., Kaspersen, S. L., Husum, T. L. m.fl. (2013): Vurdering av Helsedirektoratets modellutprøving og tilskudd til psykologer i kommunen. SINTEF, A23869.

Aarvold, T. (2008): Hvilke hindringer møter unge som vil søke hjelp hos sin fastlege? Masteroppgave. Det medisinske fakultet. Universitetet i Oslo.

Til forsiden