Forsida

Meld. St. 3 (2016–2017)

Statsrekneskapen 2016

Til innhaldsliste

3 Kapitalrekneskap for staten

Tabell 3.1 Kapitalrekneskap for staten

Statens balanse med kommentarar er omtalt i kapittel 4 i meldinga. Sjå òg tabell 1.11 i vedlegg 1.

Kontogruppe

Konto

31.12.2015

Endring

31.12.2016

6 Eiendeler

60 Kontantbeholdninger

6001

Norges Bank, Statens foliokonti

100 593 104 713,24

46 598 418 596,45

147 191 523 309,69

60 Kontantbeholdninger

100 593 104 713,24

46 598 418 596,45

147 191 523 309,69

61 Spesielle beholdninger, forsikringer mv.

611016

Statens pensjonsfond Norge (SPN)

198 440 419 685,26

13 827 466 211,42

212 267 885 896,68

612016

Statens pensjonsfond utland (SPU)

7 460 767 499 598,06

49 105 521 372,28

7 509 873 020 970,34

6100 Statens pensjonsfond1)

7 659 207 919 283,32

62 932 987 583,70

7 722 140 906 867,02

617001

NORFUND2)

12 070 579 111,68

1 638 173 221,42

13 708 752 333,10

61 Spesielle beholdninger, forsikringer mv.

7 671 278 498 395,00

64 571 160 805,12

7 735 849 659 200,12

1) Kapitalen er ført opp til marknadsverdi. Sjå omtale i kapittel 3 og kapittel 4.4.

2) Balansetalet for Norfund er basert på innrapportert, førebels rekneskap. Sjå tabell 5.9 i vedlegg 5 for nærare spesifikasjon.

62 Verdipapirer1)

6260

Aksjer under:2)

626002

Kunnskapsdepartementet

9 350 000,00

0,00

9 350 000,00

626003

Kulturdepartementet

1 014 514 000,00

0,00

1 014 514 000,00

626004

Justis- og beredskapsdepartementet

120,00

0,00

120,00

626005

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

3 144 625 000,00

0,00

3 144 625 000,00

626007

Helse- og omsorgsdepartementet

151 940,00

0,00

151 940,00

626009

Nærings- og fiskeridepartementet

48 676 128 622,28

511 348 762,00

49 187 477 384,28

626011

Landbruks- og matdepartementet

15 842 240,00

-2 550 000,00

13 292 240,00

626013

Samferdselsdepartementet

17 662 086 000,00

432 339 000,00

18 094 425 000,00

626014

Klima- og miljødepartementet

50 000,00

0,00

50 000,00

626017

Aksjer under Forsvarsdepartementet

0,00

353 000 000,00

353 000 000,00

626018

Olje- og energidepartementet

26 079 197 669,44

5 024 646 712,57

31 103 844 382,01

6260 Aksjer

96 601 945 591,72

6 318 784 474,57

102 920 730 066,29

1) Behaldninga av klimakvotar vert ikkje ført i kapitalrekneskapen. Per 31.12.2016 står det 12.301.761 klimakvotar på statens behaldningskonto i det norske klimakvoteregisteret. Av desse vart 2 988 174 kvotar overførde frå førre Kyotoperiode (2008–2012). Gjennomsnittprisen for kvotar kjøpt i inneverande Kyotoperiode (2013–2020) er om lag 28 kroner per kvote, medrekna meirverdiavgift.

2) Sjå vedlegg 3, tabell 3.6 for spesifikasjon av aksjar.

6270

Kapital i statsforetak/selskap med begrenset ansvar mv.

627007

Innskudd under Helse- og omsorgsdepartementet

5 200 000,00

0,00

5 200 000,00

627009

Innskudd under Nærings- og fiskeridepartementet

45 016 525 968,00

0,00

45 016 525 968,00

627011

Innskudd under Landbruks- og matdepartementet

1 335 000 000,00

0,00

1 335 000 000,00

627013

Innskudd under Samferdselsdepartementet

0,00

100 000,00

100 000,00

627016

Innskudd under Finansdepartementet

75 300 000,00

0,00

75 300 000,00

627017

Innskudd under Forsvarsdepartementet

353 000 000,00

-353 000 000,00

0,00

627018

Innskudd under Olje- og energidepartementet

5 965 000 000,00

0,00

5 965 000 000,00

6270 Kapital i statsforetak/ selskap med begrenset ansvar mv.

52 750 025 968,00

-352 900 000,00

52 397 125 968,00

6280

Leieboerinnskudd mv. under:

628002

Kunnskapsdepartementet

18 953 840,00

739 610,00

19 693 450,00

628003

Kulturdepartementet

113 871,00

0,00

113 871,00

628004

Justis- og beredskapsdepartementet

1 950 000,00

0,00

1 950 000,00

628006

Arbeids- og sosialdepartementet

500 000,00

0,00

500 000,00

628013

Samferdselsdepartementet

4 858 645,14

-865 918,86

3 992 726,28

628016

Finansdepartementet

244 700,00

0,00

244 700,00

6280 Leieboerinnskudd mv.

26 621 056,14

-126 308,86

26 494 747,28

6290

Innskudd i utenlandske banker under:

629001

Utenriksdepartementet

566 571 339,00

192 619 950,00

759 191 289,00

629009

Nærings- og fiskeridepartementet

531 923 763,39

0,00

531 923 763,39

629016

Finansdepartementet

362 202 639,11

0,00

362 202 639,11

6290 Innskudd i utenlandske banker

1 460 697 741,50

192 619 950,00

1 653 317 691,50

62 Verdipapirer

150 839 290 357,36

6 158 378 115,71

156 997 668 473,07

63 Utlån og utestående fordringer

6300

Utlån til statsbankene under:

630002

Kunnskapsdepartementet

155 265 578 149,85

8 694 433 323,36

163 960 011 473,21

630005

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

140 570 127 671,94

2 166 003 545,82

142 736 131 217,76

630009

Nærings- og fiskeridepartementet

17 701 689 129,19

280 909 985,00

17 982 599 114,19

6300 Utlån til statsbankene

313 537 394 950,98

11 141 346 854,18

324 678 741 805,16

6311

Utlån til statens selvstendige bedrifter

631113

Utlån til statens selvstendige bedrifter under Samferdselsdepartementet

3 995 953 410,10

-489 369 900,00

3 506 583 510,10

6311 Utlån til statens selvstendige bedrifter

3 995 953 410,10

-489 369 900,00

3 506 583 510,10

6330

Utlån til statsforetak

63300702

Helse Sør-Øst RHF

8 684 478 716,74

-143 531 150,89

8 540 947 565,85

63300703

Helse Vest RHF

2 374 578 978,07

160 377 563,69

2 534 956 541,76

63300704

Helse Midt-Norge RHF

3 274 554 761,27

-244 147 860,10

3 030 406 901,17

63300705

Helse Nord RHF

2 692 028 465,03

467 504 949,66

3 159 533 414,69

633011

Utlån til statsforetak under Landbruks- og matdepartementet

125 000 000,00

-25 000 000,00

100 000 000,00

6330 Utlån til statsforetak

17 150 640 921,11

215 203 502,36

17 365 844 423,47

6331

Driftskredittramme

63310702

Helse Sør-Øst RHF driftskreditt

3 339 000 000,00

-107 000 000,00

3 232 000 000,00

63310703

Helse Vest RHF driftskreditt

1 171 000 000,00

-38 000 000,00

1 133 000 000,00

63310704

Helse Midt-Norge RHF driftskreditt

887 000 000,00

-29 000 000,00

858 000 000,00

63310705

Helse Nord RHF driftskreditt

799 000 000,00

-26 000 000,00

773 000 000,00

6331 Driftskredittramme1)

6 196 000 000,00

-200 000 000,00

5 996 000 000,00

1) Frå 2010 er statleg driftskredittramme til dei regionale helseføretaka aktiverte i kapitalrekneskapen. Den delen av driftskredittramma som ikkje er nytta, står som kontolån i Noregs Bank, jf. tabell 3.4 i kontogruppe 8080 i vedlegg 3. Ved utgangen av året var samla driftskredittramme 6 mrd. kroner.

6351

Andre utlån under:

635101

Utenriksdepartementet

881 203,86

-39 366,06

841 837,80

635102

Kunnskapsdepartementet

37 115 000,00

0,00

37 115 000,00

635103

Kulturdepartementet

4 050 000,00

0,00

4 050 000,00

635104

Justis- og beredskapsdepartementet

915 552,00

-34 414,00

881 138,00

635106

Arbeids- og sosialdepartementet

74 849 740 019,62

-16 645 958 063,16

58 203 781 956,46

635109

Nærings- og fiskeridepartementet

64 042 511 685,81

12 568 841 676,11

76 611 353 361,92

635116

Finansdepartementet

5 519 301,30

-370 336,54

5 148 964,76

635117

Forsvarsdepartementet

52 976,35

482,05

53 458,40

635118

Olje- og energidepartementet

1 393 941 234,01

-1 090 371 987,23

303 569 246,78

6351 Andre utlån

140 334 726 972,95

-5 167 932 008,83

135 166 794 964,12

6370

Utestående fordringer for virksomheter med særskilte fullmakter under:

637018

Olje- og energidepartementet

59 159 035,07

-50 035 757,27

9 123 277,80

6370 Utestående fordringer for virksomheter med særskilte fullmakter

59 159 035,07

-50 035 757,27

9 123 277,80

63 Utlån og utestående fordringer

481 273 875 290,21

5 449 212 690,44

486 723 087 980,65

64 Ordinære fond (eiendeler)

6402

Ordinære fond under Kunnskapsdepartementet

640203

Lånekassens konverteringsfond

6 751 605 503,00

114 041 762,10

6 865 647 265,10

640205

Tøyenfondet1)

133 504 641,64

9 400 888,74

142 905 530,38

640206

Observatoriefondet1)

40 170 858,96

2 011 975,19

42 182 834,15

1) Midlane i Tøyenfondet og Observatoriefondet er ikkje plassert på konto i Noregs Bank, jf. kapittel 4, tabell 4.1, Kontogruppe 64 Ordinære fond.

640208

Investerings- og omstillingsfondet

29 084 943,67

-29 084 943,67

0,00

640209

Gaveforsterkningsordningen - Norges Handelshøyskole1)

3 936 196,57

-807 296,22

3 128 900,35

640210

Gaveforsterkningsordningen - Universitetet i Stavanger1)

43 220 908,10

-6 206 628,58

37 014 279,52

640211

Gaveforsterkningsordningen - Universitetet i Agder1)

15 312 411,23

-6 810 961,20

8 501 450,03

640213

Gaveforsterkningsordningen - Nord universitet1)

6 346 285,83

-4 201 079,91

2 145 205,92

640214

Gaveforsterkningsordningen - Universitetet i Bergen1)

112 874 269,14

-4 207 897,74

108 666 371,40

640215

Gaveforsterkningsordningen - NTNU1)

32 917 724,01

3 869 381,84

36 787 105,85

640216

Gaveforsterkningsordningen - Norges forskningsråd1)

3 876 878,43

2 532 939,09

6 409 817,52

640217

Gaveforsterkningsordningen - Universitetet i Oslo1)

100 240 878,85

24 221 877,82

124 462 756,67

640218

Gaveforsterkningsordningen - Universitetet i Tromsø1)

20 785 146,91

3 146 224,43

23 931 371,34

640219

Gaveforsterkningsordningen - Høgskolen i Gjøvik1)

10 088,43

-10 088,43

0,00

640220

Gaveforsterkningsordningen - Høgskolen i Lillehammer1)

2 111 319,46

-533 981,51

1 577 337,95

640221

Gaveforsterkningsordningen - Høgskolen i Hedmark1)

4,80

-4,80

0,00

640222

Gaveforsterkningsordningen - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet1)

1 687 982,19

-660 966,15

1 027 016,04

640233

Gaveforsterkningsordningen - Høgskolen i Sørøst-Norge

0,00

914 320,78

914 320,78

6402 Ordinære fond under Kunnskapsdepartementet

7 297 686 041,22

107 615 521,78

7 405 301 563,00

1) Gåveforsterkingsmidlar, sjå tabell 3.8 i vedlegg 3.

6403

Ordinære fond under Kulturdepartementet

640302

Norsk kulturfond

342 339 999,09

2 045 088,47

344 385 087,56

640303

Kunst i offentlige rom

32 120 463,45

9 237 742,55

41 358 206,00

640304

Fond for lyd og bilde

46 091 033,64

460 320,00

46 551 353,64

640305

Norsk filminstitutt

207 002 856,89

49 886 847,50

256 889 704,39

640306

Tilskudd egenkapital Kulturdepartementet

51 030 058,11

2 938,20

51 032 996,31

6403 Ordinære fond under Kulturdepartementet

678 584 411,18

61 632 936,72

740 217 347,90

6405

Ordinære fond under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

640510

Tapsfond for landsdekkende risikolån og garantier

795 083 194,53

60 382 184,76

855 465 379,29

640511

Fond for distriktsrettet utviklingstilskudd

366 849 745,27

-36 188 261,85

330 661 483,42

640515

Tilskuddsfond fylkeskommunene

865 325 102,14

-197 516 363,68

667 808 738,46

6405 Ordinære fond under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

2 027 258 041,94

-173 322 440,77

1 853 935 601,17

6406

Ordinære fond under Arbeids- og sosialdepartementet

640601

Statens pensjonskasses fond

15 691 484,51

7 820 719,74

23 512 204,25

6406 Ordinære fond under Arbeids- og sosialdepartementet

15 691 484,51

7 820 719,74

23 512 204,25

6407

Ordinære fond under Helse- og omsorgsdepartementet

640701

Norsk pasientskadeerstatnings reguleringsfond

145 511 107,19

0,00

145 511 107,19

6407 Ordinære fond under Helse- og omsorgsdepartementet

145 511 107,19

0,00

145 511 107,19

6409

Ordinære fond under Nærings- og fiskeridepartementet

64090701

Grunnfondet for GIEK

450 000 000,00

0,00

450 000 000,00

640910

Tilskuddsfond landsdekkende innovasjonsordning

331 776 822,05

-9 679 269,79

322 097 552,26

640911

Tapsfond landsdekkende innovasjonslån og garantier

958 438 329,09

218 255 977,28

1 176 694 306,37

640912

Investeringsfond såkornkapitalordningene

907 565 470,07

84 018 480,49

991 583 950,56

640913

Tapsfond såkornkapitalordningene

578 536 370,06

29 468 392,34

608 004 762,40

640914

Tapsfond distriktsrettet låneordning

49 834 879,02

-49 834 879,02

0,00

640915

Investeringsfond for Øst-Europa

71 389 511,52

-202 811,93

71 186 699,59

640916

Investeringsfond for Nordvest-Russland

175 641 564,48

-4 532 851,52

171 108 712,96

640917

Tilskuddssfond for Nordvest-Russland

6 644 171,85

-278 402,26

6 365 769,59

640918

Investeringsfond for Investinor AS

2 000 000 000,00

-500 000 000,00

1 500 000 000,00

640922

Tapsavsetning, egenkapitalinnskudd til SNSK

205 000 000,00

238 486 300,00

443 486 300,00

6409 Ordinære fond under Nærings- og fiskeridepartementet

5 734 827 118,14

5 700 935,59

5 740 528 053,73

6413

Ordinære fond under Samferdselsdepartementet

641301

Infrastrukturfondet

71 577 129 473,65

30 477 909 940,40

102 055 039 414,05

6413 Ordinære fond under Samferdselsdepartementet

71 577 129 473,65

30 477 909 940,40

102 055 039 414,05

6414

Ordinære fond under Klima- og miljødepartementet

641405

Svalbards miljøvernfond

44 041 554,20

5 419 898,56

49 461 452,76

6414 Ordinære fond under Klima- og miljødepartementet

44 041 554,20

5 419 898,56

49 461 452,76

6418

Ordinære fond under Olje- og energidepartementet

641801

Energifondet1)

8 265 154 760,23

146 636 704,03

8 411 791 464,26

641803

Fond for CLIMIT

471 121 395,98

-11 498 037,66

459 623 358,32

641804

Fondet for klima

55 136 489 768,33

14 479 161 380,81

69 615 651 149,14

6418 Ordinære fond under Olje- og energidepartementet

63 872 765 924,54

14 614 300 047,18

78 487 065 971,72

64 Ordinære fond (eiendeler)

151 393 495 156,57

45 107 077 559,20

196 500 572 715,77

1) Kr 2 921 390,75 er renteinntekter frå Enovas konto i Danske Bank. Sjå òg kontogruppe 81 Kontolån frå ordinære fond.

65 Forskudd

6500

Forskudd:

65000701

Oppgjørsordning H-resept

0,00

25 479 304,98

25 479 304,98

65000702

Oppgjørsordning fritt behandlingsvalg

0,00

-4 545 100,00

-4 545 100,00

650013

Samferdselsdepartementet

191 291 207,15

-28 008 179,62

163 283 027,53

6500 Forskudd

191 291 207,15

-7 073 974,64

184 217 232,51

65 Forskudd

191 291 207,15

-7 073 974,64

184 217 232,51

66 Kapital i statsbankene

6600

Grunnfond

660014

Tapsfond Statens miljøfond

38 870 275,22

0,00

38 870 275,22

6600 Grunnfond

38 870 275,22

0,00

38 870 275,22

6620

Innskuddskapital

66200101

Innovasjon Norge

620 025 839,85

0,00

620 025 839,85

6620 Innskuddskapital

620 025 839,85

0,00

620 025 839,85

66 Kapital i statsbankene

658 896 115,07

0,00

658 896 115,07

68 Fast kapital i forvaltningsbedrifter1)

6800

Fast kapital i forvaltningsbedrifter

680013

Statens pensjonskasse Forvaltningsbedrift

627 296 272,98

-78 711 398,83

548 584 874,15

680014

Statsbygg

38 409 883 054,76

2 427 301 347,57

40 837 184 402,33

680015

Statens kartverk

112 344 968,76

11 502 539,05

123 847 507,81

680030

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE)

193 474 342 511,43

-1 756 013 862,60

191 718 328 648,83

680031

NVE Anlegg

20 328 808,58

-2 923 157,91

17 405 650,67

6800 Fast kapital i forvaltningsbedrifter

232 644 195 616,51

601 155 467,28

233 245 351 083,79

68 Fast kapital i forvaltningsbedrifter

232 644 195 616,51

601 155 467,28

233 245 351 083,79

1) Sjå tabell 3.2 i vedlegg 3 for nærare spesifikasjon

69 Egenbeholdning statspapirer

6910

Egenbeholdning statsobligasjoner

691472

4,25% statslån 2006/2017 - egenbeholdning

6 010 000 000,00

1 600 000 000,00

7 610 000 000,00

691473

4,5% statslån 2008/2019 - egenbeholdning

7 955 000 000,00

42 000 000,00

7 997 000 000,00

691474

3,75% statslån 2010/2021 - egenbeholdning

8 000 000 000,00

-500 000 000,00

7 500 000 000,00

691475

2,00% statslån 2012/2023 - egenbeholdning

7 987 000 000,00

-297 000 000,00

7 690 000 000,00

691476

3,00% statslån 2014/2024 - egenbeholdning

8 000 000 000,00

-385 000 000,00

7 615 000 000,00

691477

1,75% statslån 2015/2025 - egenbeholdning

8 000 000 000,00

-260 000 000,00

7 740 000 000,00

691478

1,50% statslån 2016/2026 - egenbeholdning

0,00

7 980 000 000,00

7 980 000 000,00

6910 Egenbeholdning statsobligasjoner

45 952 000 000,00

8 180 000 000,00

54 132 000 000,00

6920

Egenbeholdning statskasseveksler

692502

Egenbeholdning statskasseveksler

21 955 000 000,00

6 063 000 000,00

28 018 000 000,00

6920 Egenbeholdning statskasseveksler

21 955 000 000,00

6 063 000 000,00

28 018 000 000,00

69 Egenbeholdning statspapirer

67 907 000 000,00

14 243 000 000,00

82 150 000 000,00

70/71 Statskassens mellomværende med ordinære regnskapsførere1)

700023

Statsministerens kontor

-7 190 471,96

-765 460,58

-7 955 932,54

700024

Regjeringsadvokaten

-2 244 787,00

-901 178,00

-3 145 965,00

700040

Stortinget

-20 784 464,43

-1 017 838,79

-21 802 303,22

700050

Riksrevisjonen

-12 995 341,16

-1 625 789,95

-14 621 131,11

700060

EOS-utvalget

-444 704,47

-20 683,64

-465 388,11

700070

Ombudsmannen for Forsvaret

-145 273,00

-40 172,00

-185 445,00

700080

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

-100 234,00

-270 729,45

-370 963,45

716107

Sivilombudsmannen

-2 261 789,13

-599 035,16

-2 860 824,29

Regnskapsførere under:

7010

Utenriksdepartementet

185 891 982,10

-2 624 143,81

183 267 838,29

7020

Kunnskapsdepartementet

-50 643 718,80

-27 973 398,38

-78 617 117,18

7030

Kulturdepartementet

-107 501 695,43

49 119 362,46

-58 382 332,97

7040

Justis- og beredskapsdepartementet

-220 996 620,43

-462 085 735,92

-683 082 356,35

7050

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

-129 528 408,60

-7 103 568,34

-136 631 976,94

7060

Arbeids- og sosialdepartementet

-9 110 159 141,71

-182 993 749,72

-9 293 152 891,43

7070

Helse- og omsorgsdepartementet

-271 804 028,94

106 107 220,48

-165 696 808,46

7080

Barne- og likestillingsdepartementet

-190 379 343,69

-24 376 326,78

-214 755 670,47

7090

Nærings- og fiskeridepartementet

-139 071 679,29

-26 715 783,34

-165 787 462,63

7110

Landbruks- og matdepartementet

52 231 562,66

-54 137 794,13

-1 906 231,47

7130

Samferdselsdepartementet

2 576 548 732,93

399 214 944,73

2 975 763 677,66

7140

Klima- og miljødepartementet

-62 117 868,84

11 901 206,48

-50 216 662,36

7160

Finansdepartementet

3 250 878 849,23

-1 063 435 362,22

2 187 443 487,01

7170

Forsvarsdepartementet

-599 644 979,48

-62 368 165,82

-662 013 145,30

7180

Olje- og energidepartementet

-99 689 872,52

20 174 389,81

-79 515 482,71

70/71 Statskassens mellomværende med ordinære regnskapsførere

-4 962 153 295,96

-1 332 537 792,07

-6 294 691 088,03

1) Sjå tabell 3.9 i vedlegg 3 for nærare spesifikasjon.

72 Statskassens mellomværende med forvaltningsbedriftene

718002

Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE)1)

2 669 186 144,10

558 142 390,05

3 227 328 534,15

724060

Statsbygg2)

-217 414 258,97

-212 271 284,60

-429 685 543,57

724070

Garantiinstituttet for eksportkreditt

-6 027 180,80

-4 797 418,34

-10 824 599,14

724080

Statens kartverk3)

-304 373 028,71

52 128 867,76

-252 244 160,95

724220

Statens pensjonskasse Forvaltningsbedrift

-53 474 543,85

-30 235 012,31

-83 709 556,16

72 Statskassens mellomværende med forvaltningsbedriftene

2 087 897 131,77

362 967 542,56

2 450 864 674,33

1) Endring i mellomvære er knytt til drifta av SDØE, der endring av arbeidskapital i interesseselskapa inkl. over-/undercall og endring i mellomvære med Statoil vil vere i rørsle. Sjå òg tabell 5.7 i vedlegg 5.

2) Endringa gjeld i hovudsak avsetjing til reguleringsfondet.

3) Endringa gjeld i hovudsak reguleringsfondet.

77 Overkurs/underkurs statspapirer

7704

Overkurs/underkurs statsobligasjoner

770472

4,25% statslån 2006/2017. Overkurs/underkurs

-1 421 546 241,00

706 651 513,27

-714 894 727,73

770473

4,5% statslån 2008/2019. Overkurs/underkurs

-4 101 244 066,61

-148 260 582,90

-4 249 504 649,51

770474

3,75% statslån 2010/2021. Overkurs/underkurs

-4 952 529 990,73

431 182 710,91

-4 521 347 279,82

770475

2,00% statslån 2012/2023. Overkurs/underkurs

1 286 707 891,10

-255 630 592,14

1 031 077 298,96

770476

3,00% statslån 2014/2024. Overkurs/underkurs

-1 081 483 197,37

120 384 078,55

-961 099 118,82

770477

1,75% statslån 2015/2025. Overkurs/underkurs

-597 000 000,00

-138 871 222,94

-735 871 222,94

770478

1,50% statslån 2016/2026. Overkurs/underkurs

0,00

-432 600 000,00

-432 600 000,00

7704 Overkurs/underkurs statsobligasjoner

-10 867 095 604,61

282 855 904,75

-10 584 239 699,86

7710

Underkurs statskasseveksler

771001

Underkurs statskasseveksler

596 325 000,00

-226 120 000,00

370 205 000,00

7710 Underkurs statskasseveksler

596 325 000,00

-226 120 000,00

370 205 000,00

7760

Overkurs/underkurs egenbeholdning statsobligasjoner

776472

4,25% statslån 2006/2017. Overkurs/underkurs - egenbeholdning

193 338 811,30

-96 801 648,35

96 537 162,95

776473

4,5% statslån 2008/2019. Overkurs/underkurs - egenbeholdning

385 292 786,64

-96 520 985,57

288 771 801,07

776474

3,75% statslån 2010/2021. Overkurs/underkurs - egenbeholdning

418 925 751,10

-69 948 369,03

348 977 382,07

776475

2,00% statslån 2012/2023. Overkurs/underkurs - egenbeholdning

-117 798 985,62

14 755 109,08

-103 043 876,54

776476

3,00% statslån 2014/2024. Overkurs/underkurs - egenbeholdning

-17 281 576,79

1 923 679,17

-15 357 897,62

776477

1,75% statslån 2015/2025. Overkurs/underkurs - egenbeholdning

120 000 000,00

-12 022 994,80

107 977 005,20

776478

1,50% statslån 2016/2026. Overkurs/underkurs - egenbeholdning

0,00

20 800 000,00

20 800 000,00

7760 Overkurs/underkurs egenbeholdning statsobligasjoner

982 476 786,63

-237 815 209,50

744 661 577,13

7770

Underkurs egenbeholdning statskasseveksler

777001

Underkurs egenbeholdning statskasseveksler

-222 880 000,00

55 840 000,00

-167 040 000,00

7770 Underkurs egenbeholdning statskasseveksler

-222 880 000,00

55 840 000,00

-167 040 000,00

77 Overkurs/underkurs statspapirer

-9 511 173 817,98

-125 239 304,75

-9 636 413 122,73

6 Eiendeler

8 844 394 216 868,94

181 626 519 705,30

9 026 020 736 574,24

8 Forpliktelser

80 Statsgjelden1)

8030

Faste lån, opptatt innenlands

803000

Den eldre avdragsfrie statsgjeld

52 400,00

0,00

52 400,00

803472

4,25% statslån 2006/2017

65 737 276 000,00

-14 778 000 000,00

50 959 276 000,00

803473

4,5% statslån 2008/2019

67 000 000 000,00

11 000 000 000,00

78 000 000 000,00

803474

3,75% statslån 2010/2021

74 000 000 000,00

3 000 000 000,00

77 000 000 000,00

803475

2,00% statslån 2012/2023

53 000 000 000,00

3 000 000 000,00

56 000 000 000,00

803476

3,00% statslån 2014/2024

45 000 000 000,00

0,00

45 000 000 000,00

803477

1,75% statslån 2015/2025

33 000 000 000,00

6 000 000 000,00

39 000 000 000,00

803478

1,50% statslån 2016/2026

0,00

37 000 000 000,00

37 000 000 000,00

8030 Faste lån, opptatt innenlands

337 737 328 400,00

45 222 000 000,00

382 959 328 400,00

8055

Statskasseveksler

86 000 000 000,00

-10 000 000 000,00

76 000 000 000,00

8080

Kortsiktige kontolån

59 079 859 368,61

-2 422 064 132,93

56 657 795 235,68

80 Statsgjelden

482 817 187 768,61

32 799 935 867,07

515 617 123 635,68

1) Sjå vedlegg 3, tabellane 3.3, 3.4 og 3.5 for meir informasjon om statsgjelda.

81 Kontolån fra ordinære fond

8101

Ordinære fond under Utenriksdepartementet

810102

Delkonsern fond

3 288 911 521,34

861 914 859,23

4 150 826 380,57

8101 Ordinære fond under Utenriksdepartementet

3 288 911 521,34

861 914 859,23

4 150 826 380,57

8102

Ordinære fond under Kunnskapsdepartementet

810203

Lånekassens konverteringsfond

6 751 605 503,00

114 041 762,10

6 865 647 265,10

810208

Investerings- og omstillingsfondet

29 084 943,67

-29 084 943,67

0,00

810209

Gaveforsterkningsordningen - Norges forskningsråd1)

3 876 878,43

2 532 939,09

6 409 817,52

810210

Gaveforsterkningsordningen - Norges Handelshøyskole1)

3 936 196,57

-807 296,22

3 128 900,35

810211

Gaveforsterkningsordningen - Universitetet i Stavanger1)

43 220 908,10

-6 206 628,58

37 014 279,52

810212

Gaveforsterkningsordningen - Universitetet i Agder1)

15 312 411,23

-6 810 961,20

8 501 450,03

810214

Gaveforsterkningsordningen - Nord universitet1)

6 346 285,83

-4 201 079,91

2 145 205,92

810215

Gaveforsterkningsordningen - Universitetet i Bergen1)

112 874 269,14

-4 207 897,74

108 666 371,40

810216

Gaveforsterkningsordningen - NTNU1)

32 917 724,01

3 869 381,84

36 787 105,85

810217

Gaveforsterkningsordningen - Universitetet i Oslo1)

100 240 878,85

24 221 877,82

124 462 756,67

810218

Gaveforsterkningsordningen - Universitetet i Tromsø1)

20 785 146,91

3 146 224,43

23 931 371,34

810219

Gaveforsterkningsordningen - Høgskolen i Gjøvik1)

10 088,43

-10 088,43

0,00

810220

Gaveforsterkningsordningen - Høgskolen i Lillehammer1)

2 111 319,46

-533 981,51

1 577 337,95

810221

Gaveforsterkningsordningen - Høgskolen i Hedmark1)

4,80

-4,80

0,00

810222

Gaveforsterkningsordningen - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet1)

1 687 982,19

-660 966,15

1 027 016,04

810233

Gaveforsterkningsordningen - Høgskolen i Sørøst-Norge

0,00

914 320,78

914 320,78

8102 Ordinære fond under Kunnskapsdepartementet

7 124 010 540,62

96 202 657,85

7 220 213 198,47

1) Gåveforsterkingsmidlar, sjå tabell 3.8 i vedlegg 3.

8103

Ordinære fond under Kulturdepartementet

810302

Norsk kulturfond

342 339 999,09

2 045 088,47

344 385 087,56

810303

Kunst i offentlige rom

32 120 463,45

9 237 742,55

41 358 206,00

810304

Fond for lyd og bilde

46 091 033,64

460 320,00

46 551 353,64

810305

Norsk filminstitutt

207 002 856,89

49 886 847,50

256 889 704,39

810306

Tilskudd egenkapital Kulturdepartementet

51 030 058,11

2 938,20

51 032 996,31

8103 Ordinære fond under Kulturdepartementet

678 584 411,18

61 632 936,72

740 217 347,90

8104

Ordinære fond under Justis- og beredskapsdepartementet

810402

Nasjonalt sikkerhetsfond - vergemål

93 342 768,47

495 867,48

93 838 635,95

8104 Ordinære fond under Justis- og beredskapsdepartementet

93 342 768,47

495 867,48

93 838 635,95

8105

Ordinære fond under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

810510

Tapsfond for distriktsrettet risikolån og garantier (eldre årganger)

795 083 194,53

60 382 184,76

855 465 379,29

810511

Fond for distriktsrettet utviklingstilskudd

366 849 745,27

-36 188 261,85

330 661 483,42

810515

Tilskuddsfond fylkeskommunene

865 325 102,14

-197 516 363,34

667 808 738,80

8105 Ordinære fond under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

2 027 258 041,94

-173 322 440,43

1 853 935 601,51

8106

Ordinære fond under Arbeids- og sosialdepartementet

810601

Statens pensjonskasses fond

15 691 484,51

7 820 719,74

23 512 204,25

8106 Ordinære fond under Arbeids- og sosialdepartementet

15 691 484,51

7 820 719,74

23 512 204,25

8107

Ordinære fond under Helse- og omsorgsdepartementet

810701

Norsk pasientskadeerstatnings reguleringsfond

145 511 107,19

-78 475 658,48

67 035 448,71

810702

Norsk pasientskadeerstatning - privat sektor

3 142 063,14

6 577 674,74

9 719 737,88

8107 Ordinære fond under Helse- og omsorgsdepartementet

148 653 170,33

-71 897 983,74

76 755 186,59

8109

Ordinære fond under Nærings- og fiskeridepartementet

81090501

Alminnelig garantiordning

5 425 169 695,44

-430 759 734,62

4 994 409 960,82

81090502

Gammel alminnelig ordning

43 454 653,23

2 844 082,34

46 298 735,57

81090503

Gamle særordninger

14 615 837,85

482 005,04

15 097 842,89

81090505

SUS/Baltikum (fra 1999)

32 346 275,37

-75 194,55

32 271 080,82

81090506

U-landsordningen

62 947 602,54

29 671 709,91

92 619 312,45

81090507

Byggelånsgarantiordningen

103 586 741,28

2 830 225,98

106 416 967,26

81090508

Kraftgarantiordningen

2 721 993,50

-1 572 786,98

1 149 206,52

810905 Alminnelig garantiordning, rentebærende fond

5 684 842 799,21

-396 579 692,88

5 288 263 106,33

81090901

Grunnfondet for GIEK

450 000 000,00

0,00

450 000 000,00

810910

Tilskuddsfond for landsdekkende innovasjonsordning

331 776 822,05

-9 679 269,79

322 097 552,26

810911

Tapsfond landsdekkende innovasjonslån og garantier

958 438 329,09

218 255 977,28

1 176 694 306,37

810912

Investeringsfond såkornkapitalordningene

907 565 470,07

84 018 480,49

991 583 950,56

810913

Tapsfond såkornkapitalordningene

578 536 370,06

29 468 392,34

608 004 762,40

810914

Tapsfond distriktsrettet låneordning

49 834 879,02

-49 834 879,02

0,00

810915

Investeringsfond for Øst-Europa

71 389 511,52

-202 811,93

71 186 699,59

810916

Investeringsfond for Nordvest-Russland

175 641 564,48

-4 532 851,52

171 108 712,96

810917

Tilskuddsfond for Nordvest-Russland

6 644 171,85

-278 402,26

6 365 769,59

810918

Investeringsfond for Investinor AS

2 000 000 000,00

-500 000 000,00

1 500 000 000,00

810921

Statens prisreguleringsfond

22 842 695,23

-3 889 429,19

18 953 266,04

810922

Tapsavsetning, egenkapitalinnskudd til SNSK

205 000 000,00

238 486 300,00

443 486 300,00

8109 Ordinære fond under Nærings- og fiskeridepartementet

11 442 512 612,58

-394 768 186,48

11 047 744 426,10

8111

Ordinære fond under Landbruks- og matdepartementet

811104

Landbrukets utviklingsfond

1 576 548 501,18

-10 525 947,90

1 566 022 553,28

811111

Reindriftens utviklingsfond

80 031 347,78

-2 995 416,64

77 035 931,14

811112

Utviklingsfondet for skogbruket

11 667 560,73

322 833,64

11 990 394,37

811113

Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

44 331 968,24

-1 999 065,55

42 332 902,69

811114

Tilskuddsfond LUF-ordningene

18 363 336,31

-13 240 257,46

5 123 078,85

811115

Tapsfond BU risikolån landbruk

41 508 607,22

11 479 569,44

52 988 176,66

8111 Ordinære fond under Landbruks- og matdepartementet

1 772 451 321,46

-16 958 284,47

1 755 493 036,99

8113

Ordinære fond under Samferdselsdepartementet

811301

Infrastrukturfondet

71 577 129 473,65

30 477 909 940,40

102 055 039 414,05

8113 Ordinære fond under Samferdselsdepartementet

71 577 129 473,65

30 477 909 940,40

102 055 039 414,05

8114

Ordinære fond under Klima- og miljødepartementet

811401

Viltfondet

13 422 164,42

3 375 776,68

16 797 941,10

811402

Statens fiskefond

2 382 367,03

1 605 446,54

3 987 813,57

811405

Svalbards miljøvernfond

44 041 554,20

5 419 898,56

49 461 452,76

811406

Tapsfond Statens Miljøfond

38 870 275,22

0,00

38 870 275,22

8114 Ordinære fond under Klima- og miljødepartementet

98 716 360,87

10 401 121,78

109 117 482,65

8116

Ordinære fond under Finansdepartementet

811601

Velferdsfondet for Tolldirektoratet

2 658 783,41

128 520,23

2 787 303,64

8116 Ordinære fond under Finansdepartementet

2 658 783,41

128 520,23

2 787 303,64

8118

Ordinære fond under Olje- og energidepartementet

811802

Energifondet1)

8 265 154 760,23

146 636 704,03

8 411 791 464,26

811805

Fondet for klima

55 136 489 768,33

14 479 161 380,81

69 615 651 149,14

811806

Fond for CO2-håndtering

471 121 395,98

-11 498 037,66

459 623 358,32

8118 Ordinære fond under Olje- og energidepartementet

63 872 765 924,54

14 614 300 047,18

78 487 065 971,72

81 Kontolån fra ordinære fond

162 142 686 414,90

45 473 859 775,49

207 616 546 190,39

1) Kr 2 921 390,75 er renteinntekter frå Enovas konto i Danske Bank. Sjå òg kontogruppe 64 Kontolån frå ordinære fond.

82 Virksomheter med særskilte fullmakter1)

8202

Virksomheter med særskilte fullmakter under Kunnskapsdepartementet

820201

Norges forskningsråd

4 817 494 588,79

378 048 542,40

5 195 543 131,19

820203

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

35 022 788,86

5 877 235,05

40 900 023,91

820242

Meteorologisk institutt

109 577 930,34

25 307 993,05

134 885 923,39

820204

Universitetet i Oslo

1 591 450 664,89

23 258 731,08

1 614 709 395,97

820205

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)2)

1 876 221 286,38

597 026 377,13

2 473 247 663,51

820206

Universitetet i Bergen

813 060 959,92

58 058 250,65

871 119 210,57

820207

Universitetet i Tromsø2)

755 748 215,80

197 040 549,37

952 788 765,17

820208

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

589 403 864,16

-37 397 760,59

552 006 103,57

820209

Norges idrettshøgskole

93 801 915,80

63 057 632,57

156 859 548,37

820210

Norges Handelshøyskole

133 060 083,90

13 395 258,75

146 455 342,65

820211

Universitetet i Agder

555 510 375,34

103 978 436,77

659 488 812,11

820212

Nord universitet2)

197 225 480,83

41 130 444,74

238 355 925,57

820213

Universitetet i Stavanger

438 213 352,74

20 726 296,19

458 939 648,93

820215

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

44 050 175,25

6 973 988,34

51 024 163,59

820217

Høgskolen i Bergen

381 308 745,98

-111 054 226,73

270 254 519,25

820220

Høgskolen i Gjøvik2)

108 326 955,24

-108 326 955,24

0,00

820221

Høgskolen i Harstad2)

51 254 205,08

-51 254 205,08

0,00

820222

Høgskolen i Hedmark

200 721 483,22

22 435 931,75

223 157 414,97

820223

Høgskolen i Lillehammer

175 893 289,91

8 176 169,66

184 069 459,57

820224

Høgskolen i Molde

67 684 194,02

-3 144 171,52

64 540 022,50

820225

Høgskolen i Narvik2)

25 608 911,46

-25 608 911,46

0,00

820226

Høgskolen i Nesna2)

16 773 394,73

-16 773 394,73

0,00

820227

Nord universitet i Trøndelag

147 864 185,43

-11 336 091,24

136 528 094,19

820228

Høgskulen i Sogn og Fjordane

157 475 421,71

-6 197 230,79

151 278 190,92

820229

Høgskolen Stord/Haugesund

74 950 337,00

-14 512 415,54

60 437 921,46

820230

Høgskolen i Sør-Trøndelag2)

295 491 267,49

-295 491 267,49

0,00

820231

Høgskolen i Telemark2)

147 316 556,07

-147 316 556,07

0,00

820233

Høgskolen i Sørøst-Norge2)

229 225 254,38

259 855 841,10

489 081 095,48

820234

Høgskulen i Volda

106 920 476,99

16 769 884,20

123 690 361,19

820235

Høgskolen i Østfold

190 434 132,32

17 538 652,57

207 972 784,89

820236

Høgskolen i Ålesund2)

69 981 584,14

-69 981 584,14

0,00

820237

Samisk høgskole

28 700 259,51

-824 246,85

27 876 012,66

820238

Norges musikkhøgskole

93 743 784,99

5 346 066,13

99 089 851,12

820239

Kunsthøgskolen i Bergen

51 605 383,85

41 074 571,99

92 679 955,84

820240

Kunsthøgskolen i Oslo

61 741 164,47

3 121 254,55

64 862 419,02

820243

Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU)

95 899 647,59

23 568 474,53

119 468 122,12

820244

Høgskolen i Oslo og Akershus

513 663 483,06

153 426 962,61

667 090 445,67

Sum UH-sektoren

10 380 330 493,65

776 740 757,21

11 157 071 250,86

8202 Virksomheter med særskilte fullmakter under Kunnskapsdepartementet

15 342 425 801,64

1 185 974 527,71

16 528 400 329,35

1) Sjå vedlegg 3, tabell 3.10 for spesifikasjon av kontantbehaldninga per 31.12. dei tre siste åra.

2) Det har vorte ein del samanslåingar i høgskulesektoren i 2016 som gjer at nokre av høgskulane går ut med saldo null per 31.12.2016

8203

Virksomheter med særskilte fullmakter under Kulturdepartementet

820301

Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond

8 116 817,24

-1 031 532,78

7 085 284,46

8203 Virksomheter med særskilte fullmakter under Kulturdepartementet

8 116 817,24

-1 031 532,78

7 085 284,46

8205

Virksomheter med særskilte fullmakter under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

820501

Sametinget

162 308 792,36

3 016 055,40

165 324 847,76

8205 Virksomheter med særskilte fullmakter under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

162 308 792,36

3 016 055,40

165 324 847,76

8206

Virksomheter med særskilte fullmakter under Arbeids- og sosialdepartementet

820601

Statens arbeidsmiljøinstitutt

63 122 833,62

-868 330,80

62 254 502,82

8206 Virksomheter med særskilte fullmakter under Arbeids- og sosialdepartementet

63 122 833,62

-868 330,80

62 254 502,82

8208

Virksomheter med særskilte fullmakter under Barne- og likestillingsdepartementet

820802

Statens institutt for forbruksforskning

18 679 876,51

-18 679 876,51

0,00

820803

Forbrukerrådet

39 460 877,83

-43 284,78

39 417 593,05

820804

Likestillings- og diskrimineringsombudet

14 340 291,74

925 109,49

15 265 401,23

8208 Virksomheter med særskilte fullmakter under Barne- og likestillingsdepartementet

72 481 046,08

-17 798 051,80

54 682 994,28

8209

Virksomheter med særskilte fullmakter under Nærings- og fiskeridepartementet

820901

Norsk Romsenter

82 726 122,11

-14 374 843,77

68 351 278,34

8209 Virksomheter med særskilte fullmakter under Nærings- og fiskeridepartementet

82 726 122,11

-14 374 843,77

68 351 278,34

8211

Virksomheter med særskilte fullmakter under Landbruks- og matdepartementet

821104

Veterinærinstituttet

47 527 188,02

-4 086 149,77

43 441 038,25

821105

Norsk institutt for bioøkonomi

173 175 215,58

58 310 640,46

231 485 856,04

8211 Virksomheter med særskilte fullmakter under Landbruks- og matdepartementet

220 702 403,60

54 224 490,69

274 926 894,29

8214

Virksomheter med særskilte fullmakter under Klima- og miljødepartementet

821401

Norsk Kulturminnefond

127 896 598,90

8 229 800,79

136 126 399,69

8214 Virksomheter med særskilte fullmakter under Klima- og miljødepartementet

127 896 598,90

8 229 800,79

136 126 399,69

8217

Virksomheter med særskilte fullmakter under Forsvarsdepartementet

821701

Forsvarets forskningsinstitutt

441 583 855,22

18 355 173,87

459 939 029,09

8217 Virksomheter med særskilte fullmakter under Forsvarsdepartementet

441 583 855,22

18 355 173,87

459 939 029,09

82 Virksomheter med særskilte fullmakter

16 521 364 270,77

1 235 727 289,31

17 757 091 560,08

84 Deposita og avsetninger

8400

Deposita og avsetninger under departementenes forvaltning

840013

Deposita og avsetninger under Samferdselsdepartementet

2 312 582 411,05

190 413 069,77

2 502 995 480,82

840016

Deposita og avsetninger under Finansdepartementet

148 300 654,48

16 433 273,63

164 733 928,11

840018

Deposita og avsetninger under Olje- og energidepartementet

59 159 035,07

-50 035 757,27

9 123 277,80

8400 Deposita og avsetninger under departementenes forvaltning

2 520 042 100,60

156 810 586,13

2 676 852 686,73

8440

Avsetninger, garantier mv.

844016

Avsetninger, garantier mv. tapsfond i Den nordiske investeringsbanken

31 856 111,11

-7 618 686,78

24 237 424,33

8440 Avsetninger, garantier mv.

31 856 111,11

-7 618 686,78

24 237 424,33

8450

Avsetninger i Svalbardregnskapet

845004

Avsetninger i Svalbardregnskapet

12 433 940,80

320 572,20

12 754 513,00

8450 Avsetninger i Svalbardregnskapet

12 433 940,80

320 572,20

12 754 513,00

8480

Avsetning til Statens pensjonsfond utland

848016

Avsetning til Statens pensjonsfond utland (SPU)

-10 452 916 771,19

13 563 138 417,72

3 110 221 646,53

8480 Avsetning til Statens pensjonsfond utland

-10 452 916 771,19

13 563 138 417,72

3 110 221 646,53

84 Deposita og avsetninger

-7 888 584 618,68

13 712 650 889,27

5 824 066 270,59

87 Overførte ubrukte bevilgninger

870000

Konto for overførte ubrukte bevilgninger

10 570 462 000,00

2 986 667 000,00

13 557 129 000,00

87 Overførte ubrukte bevilgninger

10 570 462 000,00

2 986 667 000,00

13 557 129 000,00

8 Forpliktelser

664 163 115 835,60

96 208 840 821,14

760 371 956 656,74

9 Egenkapital

990000

Avslutningskonto for statsregnskapet

8 180 231 101 033,34

85 417 678 884,16

8 265 648 779 917,50

9 Egenkapital

8 180 231 101 033,34

85 417 678 884,16

8 265 648 779 917,50

Sum Forpliktelser og egenkapital

8 844 394 216 868,94

181 626 519 705,30

9 026 020 736 574,24

Notar og spesifikasjonar

Tabell 3.2 Note til kapitalrekneskapens konto 68, spesifikasjon av statens faste kapital i statsføretaka (tal i 1 000 kroner)

Auke

Nedgang

Kontonr.

Verksemd

Kapital 31.12.2015

Kapittel 2440, 2445, 2465, 2470, 2490

Annan auke

Annan nedgang

Kapittel 5440, 5491

Kapital 31.12.2016

68.00.13

Statens Pensjonskasse – Forvaltningsbedrift

627 296

42 338

-121 049

548 585

68.00.14

Statsbygg

38 409 883

3 443 911

127 473

-1 144 083

40 837 184

68.00.15

Statens kartverk

112 345

33 418

-21 915

123 848

68.00.30

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten1)

193 474 343

27 815 084

-6 294 450

-23 276 648

191 718 329

68.00.31

NVE Anlegg

20 329

1 904

-4 827

17 406

Sum

232 644 196

31 336 655

127 473

-6 294 450

-24 568 522

233 245 351

1) Annen nedgang knyter seg hovudsakleg til nedskriving som skyldes lågare prisforutsetningar og feltspesifikke forhold under Valemon, Martin Linge, Polarled og Jette.

Tabell 3.3 Note til kapitalrekneskapens konto 80, endring i statsgjelda (tal i 1 000 kroner)

Gruppe

Tekst

Saldo 31.12.2015

Fullmakt 20161)

Auke

Nedgang

Netto endring

Saldo 31.12.2016

80-3

Faste lån opptatt innenlands

337 737 328

75 000 000

60 000 000

14 778 000

45 222 000

382 959 328

80-5-5

Statskasseveksler

86 000 000

125 000 000

0

10 000 000

-10 000 000

76 000 000

80-8

Kontolån

59 079 859

Ubegrensa

0

2 422 064

-2 422 064

56 657 795

482 817 188

60 000 000

27 200 064

32 799 936

515 617 124

1) Fullmakt til å ta opp statslån, jf. Prop. 1 S (2015–2016) og Innst. 2 S (2015–2016). Fullmakta for 80-3 er ei bruttoramme for opptak av nye langsiktige lån. Fullmakta for 80-5-5 er ei ramme for maksimalt uteståande beløp.

Tabell 3.4 Note til kapitalrekneskapens konto 8080, spesifikasjon av kontolån til statskassa per 31. desember 2016 (tal i kroner)

Konto 8080

Kortsiktige kontolån

Tal i NOK

808001

Norsk Tipping

4 394 263 194,24

808071

Spilleoverskudd til Idrettsformål I

261 743 498,84

808072

Spilleoverskudd til Idrettsformål II

400,65

808201

Merrill Lynch Inernational Bank Ltd.

68 999 800,00

808202

DNB ASA

1 679 000 000,00

808203

Swedbank Stockholm

161 000 000,00

808204

Danske Bank AS

2 245 000 000,00

808205

Nordea Bank Finland

1 710 000 000,00

808207

Skandinaviska Enskilda Banken AB

150 000 000,00

808208

Citibank

20 000 000,00

808210

Crédit Agricole CIB

0,00

808212

Barclays Bank Plc.

109 000 000,00

808214

Royal Bank of Scotland Plc.

174 000 000,00

808215

Goldman Sachs Int.

11 000 000,00

808909

Norfund

1 525 179 669,27

808912

Pensjonstrygden for sjømenn

186 459 445,49

808919

KUD/Spilleoverskudd til kulturformål

103 628 531,84

808921

KUD/Tiltak mot pengespillproblemer

27 428 805,65

808923

Skattedirektoratet/Skattebetalingsordningen

43 017 832 950,82

808924

KUD/Sp.oversk. samf.nyttige/hum.org.

1 560 185,84

808925

HOD bevilgning/RHF driftskreditt1)

0,00

808926

Helse Sør-Øst driftskreditt1)

71 003 165,40

808927

Helse Vest driftskreditt1)

380 625 538,16

808928

Helse Midt-Norge driftskreditt1)

302 775 696,87

808929

Helse Nord driftskreditt1)

57 294 352,61

Sum

56 657 795 235,68

1) Spesifikasjon av netto innestående for driftskredittordningen, jf. òg kontogruppe 6331:

Konto

Driftskredittramme per 31.12.2016

Benyttet driftskreditt per 31.12.2016

Netto innestående fra driftskredittordningen per 31.12.2016

808925

HOD bevilgning/RHF driftskreditt

0,00

0,00

0,00

808926

Helse Sør-Øst driftskreditt

3 232 000 000,00

3 160 996 834,60

71 003 165,40

808927

Helse Vest driftskreditt

1 133 000 000,00

752 374 461,84

380 625 538,16

808928

Helse Midt-Norge driftskreditt

858 000 000,00

555 224 303,13

302 775 696,87

808929

Helse Nord driftskreditt

773 000 000,00

715 705 647,39

57 294 352,61

Sum

5 996 000 000,00

5 184 301 246,96

811 698 753,04

Tabell 3.5 Note til kapitalrekneskapens konto 80, Statsgjelda, rentebyteavtalar (tal i kroner)

Finansdepartementet har gjort ei rekkje rentebyteavtalar i norske kroner for å justera den samla renteeksponeringa til statsgjelda. Etter dei prinsippa som vert lagde til grunn for føringa av statsrekneskapen, vil avtalane stå med null i kapitalrekneskapen. På grunn av endring i rentetilhøva vil avtalane normalt ha ein noverdi som skil seg frå null, tufta på marknadsrenter på det aktuelle tidspunktet. Under visse omstende kan det verte aktuelt å avslutta desse avtalane før endeleg forfall, og staten kan då ha plikt til å betala eller å ta imot eit beløp som svarar til denne noverdien. Motpartane har forplikta seg til å stilla trygd i form av eit kontant innskot når den samla gjelda deira under avtalen overstig visse terskelverdiar. Staten har per 31.12.2016 desse rentebyteavtalane:

Motpart

Opptak/forfall

Hovedstol

1

Svenske Handelsbanken AB

2006/17

250 000 000

2

Nordea Bank Finland Plc

2007/17

250 000 000

3

Skandinaviska Enskilda Banken AB

2007/17

200 000 000

4

Skandinaviska Enskilda Banken AB

2007/17

250 000 000

5

Nordea Bank Finland Plc

2007/17

300 000 000

6

Danske Bank

2007/17

250 000 000

7

DNB ASA

2007/17

250 000 000

8

Danske Bank

2007/17

250 000 000

9

Danske Bank

2007/17

500 000 000

10

Skandinaviska Enskilda Banken AB

2007/17

200 000 000

11

Citibank N.A.

2007/17

200 000 000

12

Goldman Sachs International

2007/17

250 000 000

13

Barclays Bank Plc

2007/17

250 000 000

14

Barclays Bank Plc

2007/17

500 000 000

15

Barclays Bank Plc

2007/17

250 000 000

16

Nordea Bank Finland Plc

2007/17

250 000 000

17

DNB ASA

2007/17

250 000 000

18

Nordea Bank Finland Plc

2007/17

300 000 000

19

Merrill Lynch

2007/17

200 000 000

20

Merrill Lynch

2007/17

300 000 000

21

Danske Bank

2007/17

250 000 000

22

Danske Bank

2007/17

250 000 000

23

Nordea Bank Finland Plc

2007/17

300 000 000

24

Nordea Bank Finland Plc

2007/17

250 000 000

25

Merrill Lynch

2007/17

300 000 000

26

Nordea Bank Finland Plc

2007/17

200 000 000

27

Svenske Handelsbanken AB

2007/17

500 000 000

28

Nordea Bank Finland Plc

2007/17

250 000 000

29

Danske Bank

2007/17

250 000 000

30

Barclays Bank Plc

2007/17

500 000 000

31

Danske Bank

2007/17

500 000 000

32

Danske Bank

2007/17

300 000 000

33

Merrill Lynch

2007/17

200 000 000

34

Danske Bank

2007/17

300 000 000

35

Nordea Bank Finland Plc

2007/17

250 000 000

36

Barclays Bank Plc

2007/17

300 000 000

37

Nordea Bank Finland Plc

2007/17

200 000 000

38

Barclays Bank Plc

2008/18

300 000 000

39

Nordea Bank Finland Plc

2008/18

250 000 000

40

Royal Bank of Scotland

2008/18

250 000 000

41

Danske Bank

2008/18

500 000 000

42

Merrill Lynch

2008/17

500 000 000

43

Danske Bank

2008/18

500 000 000

44

Danske Bank

2008/18

500 000 000

45

Danske Bank

2008/18

500 000 000

46

Nordea Bank Finland Plc

2008/18

200 000 000

47

Nordea Bank Finland Plc

2008/18

200 000 000

48

Nordea Bank Finland Plc

2008/18

250 000 000

49

Danske Bank

2008/18

500 000 000

50

Danske Bank

2008/18

500 000 000

51

Nordea Bank Finland Plc

2008/18

200 000 000

52

Danske Bank

2008/18

300 000 000

53

Nordea Bank Finland Plc

2008/18

200 000 000

54

Royal Bank of Scotland

2008/17

250 000 000

55

Danske Bank

2008/18

500 000 000

56

Nordea Bank Finland Plc

2008/18

400 000 000

57

Danske Bank

2008/18

500 000 000

58

Barclays Bank Plc

2008/18

500 000 000

59

Nordea Bank Finland Plc

2008/18

300 000 000

60

Nordea Bank Finland Plc

2009/19

300 000 000

61

Nordea Bank Finland Plc

2009/19

200 000 000

62

Swedbank

2009/19

250 000 000

63

Royal Bank of Scotland

2009/19

200 000 000

64

Danske Bank

2009/19

250 000 000

65

Nordea Bank Finland Plc

2009/19

400 000 000

66

Danske Bank

2009/19

200 000 000

67

Danske Bank

2009/19

250 000 000

68

Nordea Bank Finland Plc

2009/19

250 000 000

69

Swedbank

2009/19

250 000 000

70

Citibank N.A.

2009/17

200 000 000

71

Danske Bank

2009/19

250 000 000

72

DNB ASA

2009/19

500 000 000

73

Danske Bank

2009/19

200 000 000

74

DNB ASA

2009/19

500 000 000

75

Nordea Bank Finland Plc

2009/19

250 000 000

76

Nordea Bank Finland Plc

2009/19

750 000 000

77

DNB ASA

2009/19

200 000 000

78

DNB ASA

2009/19

250 000 000

79

DNB ASA

2009/19

250 000 000

80

DNB ASA

2009/19

500 000 000

81

DNB ASA

2009/19

500 000 000

82

Danske Bank

2009/19

300 000 000

83

Skandinaviska Enskilda Banken AB

2009/19

200 000 000

84

Nordea Bank Finland Plc

2009/19

900 000 000

85

DNB ASA

2009/19

250 000 000

86

Nordea Bank Finland Plc

2009/19

300 000 000

87

Swedbank

2009/18

200 000 000

88

Danske Bank

2009/19

500 000 000

89

Nordea Bank Finland Plc

2009/19

250 000 000

90

Citibank N.A.

2009/17

200 000 000

91

Nordea Bank Finland Plc

2009/19

350 000 000

92

DNB ASA

2009/17

800 000 000

93

Danske Bank

2009/19

500 000 000

94

Danske Bank

2009/19

300 000 000

95

Nordea Bank Finland Plc

2009/19

300 000 000

96

Nordea Bank Finland Plc

2009/19

300 000 000

97

Nordea Bank Finland Plc

2009/19

700 000 000

98

Nordea Bank Finland Plc

2009/17

750 000 000

99

Swedbank

2010/18

250 000 000

100

DNB ASA

2010/20

500 000 000

101

DNB ASA

2010/20

500 000 000

102

Royal Bank of Scotland

2010/20

500 000 000

103

DNB ASA

2010/20

500 000 000

104

Nordea Bank Finland Plc

2010/20

500 000 000

105

Danske Bank

2010/20

500 000 000

106

Danske Bank

2010/18

500 000 000

107

Danske Bank

2010/20

500 000 000

108

Danske Bank

2010/20

500 000 000

109

Royal Bank of Scotland

2010/20

400 000 000

110

Swedbank

2010/20

500 000 000

111

Nordea Bank Finland Plc

2010/20

400 000 000

112

Svenske Handelsbanken AB

2010/20

250 000 000

113

DNB ASA

2010/17

350 000 000

114

Nordea Bank Finland Plc

2010/20

400 000 000

115

Nordea Bank Finland Plc

2010/17

500 000 000

116

Nordea Bank Finland Plc

2010/20

300 000 000

117

DNB ASA

2010/20

500 000 000

118

Danske Bank

2010/20

500 000 000

119

DNB ASA

2010/17

500 000 000

120

Danske Bank

2010/17

500 000 000

121

Danske Bank

2010/17

500 000 000

122

DNB ASA

2010/20

250 000 000

123

Danske Bank

2010/17

500 000 000

124

Danske Bank

2010/17

500 000 000

125

Nordea Bank Finland Plc

2010/17

400 000 000

126

DNB ASA

2010/17

500 000 000

127

Nordea Bank Finland Plc

2010/17

300 000 000

128

Nordea Bank Finland Plc

2010/17

250 000 000

129

Nordea Bank Finland Plc

2010/17

250 000 000

130

Nordea Bank Finland Plc

2010/17

250 000 000

131

Skandinaviska Enskilda Banken AB

2010/18

500 000 000

132

Nordea Bank Finland Plc

2010/20

250 000 000

133

DNB ASA

2010/20

500 000 000

134

DNB ASA

2010/20

300 000 000

135

Skandinaviska Enskilda Banken AB

2010/20

500 000 000

136

DNB ASA

2010/20

500 000 000

137

Nordea Bank Finland Plc

2010/17

400 000 000

138

Royal Bank of Scotland

2010/17

400 000 000

139

Swedbank

2010/20

250 000 000

140

Skandinaviska Enskilda Banken AB

2010/20

500 000 000

141

Nordea Bank Finland Plc

2010/17

250 000 000

142

Nordea Bank Finland Plc

2010/17

350 000 000

143

DNB ASA

2010/20

500 000 000

144

Nordea Bank Finland Plc

2011/18

300 000 000

145

Danske Bank

2011/18

500 000 000

146

Skandinaviska Enskilda Banken AB

2011/17

300 000 000

147

DNB ASA

2011/21

500 000 000

148

Swedbank

2011/17

250 000 000

149

DNB ASA

2011/21

250 000 000

150

Danske Bank

2011/18

500 000 000

151

Danske Bank

2011/21

500 000 000

152

Danske Bank

2011/17

300 000 000

153

Nordea Bank Finland Plc

2011/18

200 000 000

154

Nordea Bank Finland Plc

2011/17

500 000 000

155

DNB ASA

2011/21

250 000 000

156

Danske Bank

2011/21

250 000 000

157

Nordea Bank Finland Plc

2011/17

250 000 000

158

Danske Bank

2011/20

300 000 000

159

DNB ASA

2011/21

300 000 000

160

Nordea Bank Finland Plc

2011/17

250 000 000

161

Danske Bank

2011/21

300 000 000

162

Danske Bank

2011/18

500 000 000

163

Nordea Bank Finland Plc

2011/18

300 000 000

164

Danske Bank

2011/21

500 000 000

165

Nordea Bank Finland Plc

2011/18

300 000 000

166

Nordea Bank Finland Plc

2011/18

250 000 000

167

Nordea Bank Finland Plc

2011/18

350 000 000

168

Nordea Bank Finland Plc

2011/21

250 000 000

169

Nordea Bank Finland Plc

2011/21

250 000 000

170

DNB ASA

2011/21

250 000 000

171

Nordea Bank Finland Plc

2011/21

500 000 000

172

DNB ASA

2011/21

300 000 000

173

Danske Bank

2011/20

500 000 000

174

DNB ASA

2011/21

250 000 000

175

Skandinaviska Enskilda Banken AB

2011/21

250 000 000

176

Danske Bank

2011/20

300 000 000

177

DNB ASA

2011/21

300 000 000

178

Danske Bank

2011/21

500 000 000

179

Nordea Bank Finland Plc

2011/21

300 000 000

180

Nordea Bank Finland Plc

2011/19

500 000 000

181

DNB ASA

2011/21

500 000 000

182

Danske Bank

2011/21

400 000 000

183

Danske Bank

2011/21

300 000 000

184

Nordea Bank Finland Plc

2011/21

200 000 000

185

Nordea Bank Finland Plc

2011/20

250 000 000

186

Nordea Bank Finland Plc

2011/18

300 000 000

187

Nordea Bank Finland Plc

2011/21

200 000 000

188

Danske Bank

2011/18

500 000 000

189

Danske Bank

2011/21

500 000 000

190

Nordea Bank Finland Plc

2011/21

300 000 000

191

Nordea Bank Finland Plc

2011/21

250 000 000

192

Nordea Bank Finland Plc

2011/17

300 000 000

193

Danske Bank

2011/21

500 000 000

194

Skandinaviska Enskilda Banken AB

2011/21

250 000 000

195

Nordea Bank Finland Plc

2011/18

500 000 000

196

Nordea Bank Finland Plc

2011/18

300 000 000

197

DNB ASA

2011/21

250 000 000

198

Danske Bank

2011/21

500 000 000

199

Danske Bank

2011/18

500 000 000

200

Citibank N.A.

2012/20

300 000 000

201

Danske Bank

2012/19

300 000 000

202

Citibank N.A.

2012/19

300 000 000

203

Nordea Bank Finland Plc

2012/19

300 000 000

204

Citibank N.A.

2012/17

300 000 000

205

Danske Bank

2012/17

300 000 000

206

DNB ASA

2012/17

300 000 000

207

DNB ASA

2012/17

300 000 000

208

DNB ASA

2012/22

300 000 000

209

DNB ASA

2012/18

250 000 000

210

Nordea Bank Finland Plc

2012/17

350 000 000

211

Nordea Bank Finland Plc

2012/18

250 000 000

212

DNB ASA

2012/22

300 000 000

213

DNB ASA

2012/18

500 000 000

214

Nordea Bank Finland Plc

2012/22

250 000 000

215

DNB ASA

2012/20

250 000 000

216

DNB ASA

2012/18

500 000 000

217

Nordea Bank Finland Plc

2012/19

300 000 000

218

DNB ASA

2012/18

300 000 000

219

DNB ASA

2012/18

300 000 000

220

DNB ASA

2012/17

400 000 000

221

Danske Bank

2012/17

300 000 000

222

DNB ASA

2012/17

300 000 000

223

Danske Bank

2012/18

300 000 000

224

DNB ASA

2012/17

300 000 000

225

Danske Bank

2012/22

400 000 000

226

Danske Bank

2013/23

500 000 000

227

DNB ASA

2013/19

250 000 000

228

DNB ASA

2013/21

250 000 000

229

DNB ASA

2013/23

250 000 000

230

Danske Bank

2013/23

300 000 000

231

Danske Bank

2013/22

250 000 000

232

Danske Bank

2013/20

500 000 000

233

Danske Bank

2013/23

500 000 000

234

Nordea Bank Finland Plc

2013/23

300 000 000

235

Swedbank

2013/20

250 000 000

236

DNB ASA

2013/21

250 000 000

237

DNB ASA

2013/23

250 000 000

238

Swedbank

2013/20

250 000 000

239

Nordea Bank Finland Plc

2013/21

500 000 000

240

Swedbank

2013/23

500 000 000

241

Swedbank

2013/22

250 000 000

242

Swedbank

2013/20

250 000 000

243

Danske Bank

2013/18

500 000 000

244

DNB ASA

2014/19

500 000 000

245

Danske Bank

2014/21

300 000 000

246

DNB ASA

2014/22

500 000 000

247

DNB ASA

2014/21

500 000 000

248

DNB ASA

2014/22

500 000 000

249

Danske Bank

2014/19

500 000 000

250

Danske Bank

2014/22

300 000 000

251

DNB ASA

2014/19

500 000 000

252

Danske Bank

2014/24

250 000 000

253

Citibank N.A.

2014/23

250 000 000

254

DNB ASA

2014/21

400 000 000

255

Danske Bank

2014/22

250 000 000

256

DNB ASA

2014/22

300 000 000

257

DNB ASA

2014/21

400 000 000

258

DNB ASA

2014/22

250 000 000

259

Swedbank AB

2014/21

250 000 000

260

DNB ASA

2014/22

300 000 000

261

DNB ASA

2014/21

400 000 000

Tabell 3.6 Aksjeinteresser per 31. desember 2016 (tal i kroner)

Aksjar i gruppe 1 er eigde av staten, vert forvalta av ordinære forvaltningsorgan og er bokførte i kapitalrekneskapen til historisk verdi. Aksjar i gruppe 2 er eigde av staten og vert forvalta av statlege verksemder med unnatak frå bruttobudsjetteringsprinsippet, SIVA, statleg forretningsdrift og statsbankane, og er bokførte i balansen til desse verksemdene. For børsnoterte aksjar i gruppe 1 er det sist i tabellen teke inn informasjon om marknadsverdien per 31.12.2016.

Aksjar i

Vert forvalta av

Dep/gruppe

Bokført med

Samla pålydande for statens andel

Aksjekapital i selskapet

Kunnskapsdepartementet (KD)

Cessda AS

KD

1

50 000

50 000

50 000

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

KD

1

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Simula Research Laboratory AS

KD

1

1 200 000

1 200 000

1 200 000

UNINETT AS

KD

1

3 000 000

3 000 000

3 000 000

UNIS - Universitetssenteret på Svalbard AS

KD

1

100 000

100 000

100 000

ABM-media AS

Høgskolen i Oslo og Akershus

2

180 000

180 000

400 000

Agderforskning AS

Universitetet i Agder

2

2 000 000

501 000

1 000 000

Aquaculture Engineering AS

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2

640 000

575 000

3 590 000

Atheno AS

Høgskolen Stord/ Haugesund

2

100 000

28 000

3 221 000

Bergen Teknologioverføring AS

Universitetet i Bergen

2

1 040 065

46 061

137 774

Bergen Teknologioverføring AS

Høgskolen i Bergen

2

1 549 889

5 266

137 774

Bergen Vitensenter AS

Universitetet i Bergen

2

451 080

450 000

2 368 000

Bergen Vitensenter AS

Høgskolen i Bergen

2

450 000

450 000

2 368 000

Blue Planet AS

Universitetet i Stavanger

2

50 000

50 000

1 950 000

Calysta Energy Inc.

Universitetet for miljø- og biovitenskap

2

825 000

962 707

40 593 000

Cardiaccs AS

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

2

68 050

26 000

229 450

Christian Michelsen Research AS

Universitetet i Bergen

2

14 000 000

14 000 000

28 000 000

CIENS AS

Universitetet i Oslo

2

15 000

15 000

120 000

CIENS AS

Meteorologisk institutt

2

15 000

15 000

120 000

DRIV inkubator AS

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

2

270 300

255 000

500 000

Drivhuset Østfold AS

Høgskolen i Østfold

2

10 000

10 000

30 000

Egget eiendom AS

Høgskulen i Volda

2

10 429

10 000

140 000

Forskingssenteret for informasjon og kommunikasjonssikkerhet AS

Universitetet i Bergen

2

400

196 000

400 000

Futurum A/S

Høgskolen i Narvik

2

50 000

50 000

2 950 000

Gigafib Holding AS

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

2

1 529 520

152 952

4 159 232

Graminor AS

Universitetet for miljø- og biovitenskap

2

90 000

90 000

10 600 000

Havbruksstasjonen i Tromsø AS

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

2

250 000

250 000

500 000

Hedmark Kunnskapspark AS

Høgskolen i Hedmark

2

249 550

195 300

8 137 980

Hepmarin AS

Universitetet for miljø- og biovitenskap

2

0

1 543

32 537

HIST kompetanse AS

Høgskolen i Sør-Trøndelag

2

600 000

600 000

600 000

Høgskolen i Ålesund Maritime Operasjoner AS

Høgskolen i Ålesund

2

115 000

100 000

100 000

Høgskolesenteret i Kristiansund AS

Høgskolen i Molde

2

11 000

10 000

110 000

Høgskolesenteret i Kristiansund AS

Høgskulen i Volda

2

11 000

10 000

110 000

Høgskolesenteret i Kristiansund AS

Høgskolen i Ålesund

2

11 000

10 000

110 000

Industriinkubatoren Proventia AS

Høgskolen i Telemark

2

300 000

60 000

860 000

Instrumenttjenesten AS

Universitetet for miljø- og biovitenskap

2

400 000

400 000

1 000 000

International Research Institute of Stavanger AS

Universitetet i Stavanger

2

23 528 716

5 000 000

10 000 000

Inven2 AS

Universitetet i Oslo

2

20 100 000

500 000

1 000 000

ITAS Eierdrift AS

Universitetet for miljø- og biovitenskap

2

1 000

24 000

100 000

Kjeller Innovasjon AS

Høgskolen i Oslo og Akershus

2

61 000

14 500

8 946 398

Knudtzon Senteret AS

Høgskolen i Molde

2

125 000

50 000

1 100 000

Kunnandi AS

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

2

15 000

15 000

95 000

Kunnskapsparken Helgeland AS

Universitetet i Nordland

2

50 000

50 000

10 397 000

Kunnskapsparken Helgeland AS

Høgskolen i Nesna

2

25 000

25 000

10 397 000

Kunnskapsparken Nord AS

Høgskolen i Harstad

2

100 356

100 000

18 660 000

Kunnskapsparken Vesterålen AS

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

2

100 000

100 000

1 150 000

Labora Analyselaboratorium og Fiskehelsetjeneste AS

Universitetet i Nordland

2

50 000

50 000

2 200 000

Lean Lab Norge AS

Høgskolen i Gjøvik

2

200 000

180 000

1 080 000

Leiv Eiriksson Nyskaping AS

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2

40 000

9 680

242 000

Lifandis AS

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2

0

11 046 000

33 000 000

Lytix Biopharma AS

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

2

426 480

3 554

776 202

Mechatronics Innovation Lab AS

Universitetet i Agder

2

100 000

100 000

100 000

Molde Kunnskapspark AS

Høgskolen i Molde

2

50 000

50 000

9 525 000

Møreforsking AS

Høgskolen i Ålesund

2

100 000

90 000

500 000

Møreforsking AS

Høgskulen i Volda

2

100 000

90 000

500 000

Møreforsking AS

Høgskolen i Molde

2

100 000

90 000

500 000

Møreforsking Molde AS

Høgskolen i Molde

2

49 000

49 000

100 000

Møreforsking Volda AS

Høgskulen i Volda

2

1 200 000

1 200 000

2 449 000

Møreforsking Ålesund AS

Høgskolen i Ålesund

2

2 598 000

2 598 000

5 302 000

Måltidets Hus AS

Universitetet i Stavanger

2

5 000

5 000

703 000

Nordlandsforskning AS

Universitetet i Nordland

2

2 000 000

1 530 000

3 000 000

Nord-Salten Kraft AS

Meteorologisk institutt

2

0

17

3 892 231

Norinnova Technology Transfer AS

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

2

470 000

403 000

16 711 000

Norkveite AS

Universitetet i Nordland

2

25 000

2 965 000

5 080 000

Norsk Havbrukssenter AS

Universitetet i Nordland

2

10 000

10 000

8 753 500

Norsk medisinsk syklotronsenter AS

Universitetet i Oslo

2

400 000

100 000

500 000

Northern Research Institute Narvik AS

Høgskolen i Narvik

2

3 020 000

1 360 000

5 280 000

NORUT Northern Research Institute AS

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

2

21 054 298

16 995 500

25 870 500

Norwegian Safety Promotion Centre AS

Høgskolen i Harstad

2

26 665

25 000

800 000

NTNU Samfunnsforskning AS

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2

1 000 000

1 000 000

1 000 000

NTNU Technology Transfer AS

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2

7 000 000

6 100 000

7 176 471

Offshore Simulator Centre AS

Høgskolen i Ålesund

2

910 000

700 000

2 800 000

Oi! Trøndersk mat og drikke AS

Høgskolen i Sør-Trøndelag

2

250 000

250 000

2 300 000

Oi! Trøndersk mat og drikke AS

Høgskolen i Nord-Trøndelag

2

5 000

5 000

2 300 000

Oi! Trøndersk mat og drikke AS

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2

50 000

50 000

2 300 000

Oslotech AS

Universitetet i Oslo

2

5 622 588

1 826 000

5 461 000

Oslotech AS

Høgskolen i Oslo og Akershus

2

50 000

50 000

5 461 000

Papirbredden Innovasjon AS

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

2

150 000

148 088

5 616 100

Prekubator TTO AS

Universitetet i Stavanger

2

2 813 179

65 375

177 500

Ringerike Utvikling AS

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

2

30 000

30 000

394 000

Samfunns- og næringslivsforskning AS

Norges Handelshøyskole

2

800 000

160 000

188 000

Sem Gjestegård A/S

Universitetet for miljø- og biovitenskap

2

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Senter for økonomisk forskning AS

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2

510 000

102 000

200 000

SimSea Holding AS

Høgskolen Stord/ Haugesund

2

780 000

2 700 000

27 000 000

SINPRO AS

Universitetet i Agder

2

10 000

10 000

165 000

Smart innovation Østfold AS

Høgskolen i Østfold

2

50 000

5 000

1 011 000

Stavanger Helseforskning AS

Universitetet i Stavanger

2

105 000

35 000

500 000

Studentkulturhuset i Bergen AS

Universitetet i Bergen

2

35 000

35 000

105 000

Studiesenteret Finnsnes AS

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

2

6 909

5 000

306 000

Teknologifestivalen i Nord-Norge AS

Høgskolen i Narvik

2

20 000

20 000

200 000

Teknova AS

Universitetet i Agder

2

187 500

187 500

2 698 800

TJUBI AS

Høgskolen i Oslo og Akershus

2

125 000

25 000

141 250

Trøndelag Forskning og utvikling AS

Høgskolen i Nord-Trøndelag

2

2 400 000

2 400 000

4 990 000

Trådløse Trondheim AS

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2

6 489 000

595 000

988 000

TTO Nordland AS

Universitetet i Nordland

2

100 000

100 000

200 000

Uni Research AS

Universitetet i Bergen

2

29 750 000

14 875 000

17 500 000

Unifond AS

Universitetet i Bergen

2

200 000

100 000

100 000

Unirand AS

Universitetet i Oslo

2

4 050 000

4 050 000

4 050 000

Universitetet i Bergen Eiendom AS

Universitetet i Bergen

2

400 000

400 000

400 000

Vangslund AS

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2

48 058 500

3 980 000

4 000 000

VISITOSLO AS

Universitetet i Oslo

2

10 000

10 000

1 930 000

Vitensenteret Innlandet AS

Høgskolen i Gjøvik

2

3 000

3 000

100 000

VIVA AS

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2

50 000

50 000

250 000

Østfoldforskning AS

Høgskolen i Østfold

2

312 500

250 000

3 000 000

Østlandsforskning AS

Høgskolen i Lillehammer

2

500 000

500 000

10 500 000

Sum KD gruppe 1

9 350 000

Sum KD gruppe 2

217 255 974

Kulturdepartementet (KUD)

Carte Blanche AS

KUD

1

70 000

70 000

100 000

Den Nasjonale Scene AS

KUD

1

68 000

68 000

102 000

Den Norske Opera og Ballett AS

KUD

1

100 000

100 000

100 000

Filmparken AS

KUD

1

12 922 000

12 922 000

16 653 000

Kirkepartner AS

Kirkerådet

1

100 000

42 000

85 800

Lillehammer Ungdoms-OL's organisasjonskomité AS

KUD

1

51 000

51 000

100 000

Nationaltheatret AS

KUD

1

195 000

195 000

195 000

Norsk Opplagskontroll AS

KUD

1

34 000

34 000

102 000

Norsk rikskringkasting AS

KUD

1

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

Norsk Tipping AS

KUD

1

150 000

150 000

150 000

Rogaland Teater AS

KUD

1

72 000

72 000

108 000

Rosenkrantzgt. 10 AS

KUD

1

20 000

20 000

651 450

Talent Norge AS

KUD

1

12 000

10 000

30 000

Trøndelag Teater AS

KUD

1

720 000

720 000

1 080 000

Sum KUD gruppe 1

1 014 514 000

Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

Tine SA

JD

1

120

120

6 429 497

Sum JD gruppe 1

120

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Kommunalbanken AS

KMD

1

3 144 625 000

3 144 625 000

3 144 625 000

Beaivvas Sami Nasunalateahter AS

Sametinget

2

40 000

40 000

100 000

Fylkeshuset AS

Statsbygg

2

29 744

1 000

100 000

Internasjonalt Samisk Filminstitutt

Sametinget

2

90 000

90 000

190 000

Polarmiljøsenteret

Statens Kartverk

2

14 000

14 000

122 000

Samisk Hus Oslo A/S

Sametinget

2

39 200

39 200

39 200

Senter for Nordlige Folk AS Davvi álbmogiid guovddáš OS

Sametinget

2

1 308 000

1 308 000

4 360 000

Vardobaiki

Sametinget

2

150 000

150 000

310 750

Åarjelhsaemien Teatere a/s

Sametinget

2

55 000

55 000

100 000

Sum KMD gruppe 1

3 144 625 000

Sum KMD gruppe 2

1 725 944

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

Oslotech AS

Statens arbeidsmiljøinstitutt

2

50 000

50 000

5 461 000

Sum ASD gruppe 2

50 000

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

AS Vinmonopolet

HOD

1

50 000

50 000

50 000

Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM) AS

HOD

1

51 940

49 000

100 000

Oslotech AS

HOD

1

50 000

50 000

5 461 000

Sum HOD gruppe 1

151 940

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)

International Consumers Research & Testing Limited

Forbrukarrådet

2

93 600

93 600

4 656 687

Sum BLD gruppe 2

93 600

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

A/S Bjørnøen

NFD

1

1

4 000 000

4 000 000

Aker Kværner Holding AS

NFD

1

4 926 917 001

66 200 170

220 667 230

Ambita AS

NFD

1

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Andøya Space Center AS

NFD

1

4 500 000

4 500 000

5 000 000

Argentum Fondsinvesteringer AS

NFD

1

4 650 000 000

1 953 166 000

1 953 166 000

Baneservice AS

NFD

1

167 968 000

80 000 000

80 000 000

Bergen Teknologioverføring AS

Havforskningsinstituttet

1

20 000

20 000

137 774

Diverse skipsaksjer

NFD

1

1

282 240

DNB ASA

NFD

1

15 704 964 249

5 537 916 130

16 287 988 610

Eksportfinans ASA

NFD

1

581 489 900

415 663 500

2 771 097 000

Eksportkreditt Norge AS

NFD

1

13 900 000

10 000 000

10 000 000

Electronic Chart Centre AS

NFD

1

8 755 000

8 755 000

8 755 000

Entra ASA

NFD

1

613 688 930

61 368 893

183 732 461

Flytoget AS

NFD

1

970 000 000

400 000 000

400 000 000

Framsenteret AS

Norges geologiske undersøkelse

1

500

1 000

122 000

GIEK Kredittforsikring AS

NFD

1

136 926 045

15 000 000

15 000 000

Investinor AS

NFD

1

2 700 000 000

1 350 000 000

1 350 000 000

Kings Bay AS

NFD

1

7 000 000

7 000 000

7 000 000

Kjeller Innovasjon AS

Justervesenet

1

98 153

98 153

8 946 399

Kongsberg Gruppen ASA

NFD

1

360 002 000

75 002 000

150 000 000

Mesta AS

NFD

1

1 835 000 000

500 050 000

500 050 000

Nammo AS

NFD

1

401 818 182

50 000 000

100 000 000

Nofima AS

NFD

1

21 237 980

11 980 000

21 092 000

Norges sjømatråd AS

NFD

1

111 000 000

50 000 000

50 000 000

Norsk Hydro ASA

NFD

1

5 608 811 389

778 334 048

2 271 760 107

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt

Sjøfartsdirektoratet

1

500 000

500 000

11 600 000

SAS AB

NFD

1

1 228 452 372

759 780 000

6 775 359 275

Space Norway AS

NFD

1

2 600 000

2 600 000

2 600 000

Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S

NFD

1

665 894 910

42 500 000

42 500 000

Telenor ASA

NFD

1

8 102 649 280

4 861 589 568

9 008 748 180

Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS

NFD

1

2 550 000

2 550 000

7 500 000

Yara International ASA

NFD

1

354 733 491

168 191 520

464 470 311

Akershus Teknologifond AS

Siva SF

2

1 900 000

159 100

2 827 700

Atheno AS

Siva SF

2

502 125

140 000

3 221 000

Aura Næringshage AS

Siva SF

2

52 500

50 000

500 000

Bergen Teknologioverføring AS

Siva SF

2

5 500 252

18 688

137 774

Blue Ocean Innovation Arena AS

Siva SF

2

3 000 000

250 000

510 000

Box Holdco AS

GIEK

2

621 600

100 800

100 800

Box Topco AS

GIEK

2

621 600

100 800

100 800

Buskerud Næringshage AS

Siva SF

2

103 330

100 000

709 700

Coventure AS

Siva SF

2

3 168 420

1 002 288

5 388 018

Fabrikken Næringshage AS

Siva SF

2

152 727

150 000

1 150 000

Fiborgtangen Vekst AS

Siva SF

2

150 000

75 000

325 000

Fjordhagen AS

Siva SF

2

106 080

102 000

306 000

Forskningsparken i Narvik AS

Siva SF

2

2 000 000

2 000 000

11 192 500

FPSO Invest DAC

GIEK

2

40

40

100

Fram Flora AS

Siva SF

2

202 000

200 000

1 750 000

Føniks Næringshage AS

Siva SF

2

200 000

200 000

1 000 000

Gulen og Masfjorden Næringshage AS

Siva SF

2

202 000

200 000

675 000

Gulen og Masfjorden Utvikling AS

Siva SF

2

3 834 750

1 278 250

5 156 250

Hallingdal Næringshage AS

Siva SF

2

550 000

506 000

1 925 905

Halti Næringshage AS

Siva SF

2

304 000

300 000

695 000

Hammerfest Næringsinvest AS

Siva SF

2

7 800 000

7 800 000

32 240 000

Hasca AS

Siva SF

2

599 536

171 296

1 172 096

Hedmark Kunnskapspark AS

Siva SF

2

3 250 000

2 475 000

8 137 980

Hermetikken Kulturnæringshage AS

Siva SF

2

215 500

205 000

629 000

Industriinkubatoren Proventia AS

Siva SF

2

750 000

150 000

860 000

Industriutvikling Vest AS

Siva SF

2

500 000

100 000

500 000

Inkubator Ås AS

Siva SF

2

150 000

50 000

100 000

Innoventus Sør AS

Siva SF

2

3 641 580

352 779

1 231 356

Intek Lyngen AS

Siva SF

2

167 310

165 000

500 000

Ipark AS

Siva SF

2

13 498 067

3 569 930

17 849 650

Ironman Development AS

Siva SF

2

15 000

15 000

30 000

Kirkenes Næringshage AS

Siva SF

2

172 625

170 000

1 020 000

Kjeller Innovasjon AS

Siva SF

2

11 015 318

2 135 676

8 946 399

Knudtzon Bølgen Innovasjon AS

Siva SF

2

1 019 238

257 200

1 271 600

Komm-In AS

Siva SF

2

4 400 000

440 000

3 240 000

Kongsberg Innovasjon AS

Siva SF

2

2 500 000

2 000 000

10 500 000

Kunnskapsparken Bodø AS

Siva SF

2

2 010 000

2 000 000

7 900 000

Kunnskapsparken Helgeland AS

Siva SF

2

3 518 000

2 983 000

10 397 000

Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane AS

Siva SF

2

1 000 000

1 000 000

6 550 000

Kunnskapsparken Nord AS

Siva SF

2

3 236 250

2 550 000

18 660 000

Kunnskapsparken Nord-Trøndelag AS

Siva SF

2

2 475 000

2 475 000

9 400 000

Kværnhuset Industri- inkubator AS

Siva SF

2

402 400

400 000

1 500 000

Kystinkubatoren AS

Siva SF

2

303 000

300 000

1 000 000

Landsbyen Næringshage AS

Siva SF

2

500 000

125 000

408 750

Leiv Eiriksson Nyskaping AS

Siva SF

2

9 140 640

45 919

242 000

Lindesnesregionen Næringshage AS

Siva SF

2

502 250

250 000

1 905 000

Linken Næringshage AS

Siva SF

2

35 000

35 000

230 000

Lister Nyskaping AS

Siva SF

2

584 974

432 230

2 736 941

Magnor Næringshage AS

Siva SF

2

79 482

78 000

320 000

Microtech Innovation AS

Siva SF

2

1 799 995

354 278

1 000 000

Namdalshagen AS

Siva SF

2

357 160

326 000

1 630 000

Nasjonalparken Næringshage AS

Siva SF

2

100 000

100 000

720 000

Nordfjordeid Næringshage AS

Siva SF

2

167 399

51 071

130 000

Nordhordland Næringshage AS

Siva SF

2

150 000

150 000

620 000

Nordkappregionen Næringshage AS

Siva SF

2

255 000

249 900

999 600

Norinnova Technology Transfer AS

Siva SF

2

9 302 830

3 810 000

16 711 000

Norut Northern Research Institute AS

Siva SF

2

8 250 000

5 625 000

25 870 500

NTNU Accel AS

Siva SF

2

3 200 000

500 000

3 433 000

Næringshagen i Odda AS

Siva SF

2

155 000

150 000

485 000

Næringshagen i Orkdalsregionen AS

Siva SF

2

250 000

250 000

1 116 600

Næringshagen Nord AS

Siva SF

2

425 000

8 655

30 000

Næringshagen på Voss AS

Siva SF

2

150 000

150 000

840 000

Odal Næringshage Utvikling AS

Siva SF

2

303 300

303 300

1 220 000

Oslo Cancer Cluster Incubator AS

Siva SF

2

2 028 805

674 670

2 321 670

Oslotech AS

Siva SF

2

19 993 620

1 665 000

5 461 000

Pan Innovasjon AS

Siva SF

2

437 989

109 000

720 000

Papirbredden Innovasjon AS

Siva SF

2

1 125 000

1 100 220

5 616 100

PreeCap AS

Siva SF

2

440 000

44 000

319 000

Pro Barents AS

Siva SF

2

3 961 492

1 422 330

8 886 440

Proneo AS

Siva SF

2

251 500

250 000

1 540 000

Protomore Kunnskapspark AS

Siva SF

2

3 232 100

3 152 000

14 104 000

Rogaland Kunnskapsinvest AS

Siva SF

2

5 500 000

1 100 000

2 900 000

Ryfylke Næringshage AS

Siva SF

2

500 000

500 000

1 975 000

Rørosregionen Næringshage AS

Siva SF

2

263 380

260 000

2 107 000

Sarsia Development AS

Siva SF

2

15 460 691

220 720

1 998 590

Senja Næringshage AS

Siva SF

2

201 000

196 980

609 960

Sentrum Næringshage AS

Siva SF

2

2 464 634

1 976 000

6 190 000

SINTEF Raufoss Manufacturing AS

Siva SF

2

903 000

301 000

3 000 000

SINTEF Raufoss Manufacturing Avdeling Kongsvinger AS

Siva SF

2

252 500

250 000

975 000

SIVA Eiendom Holding AS

Siva SF

2

1 445 666 891

1 072 400 000

1 072 400 000

SIVA International AS

Siva SF

2

2 431 400

500 000

500 000

Skåppå Kunnskapspark AS

Siva SF

2

602 906

602 906

2 262 906

Smart Innovation Norway AS

Siva SF

2

2 608 575

315 000

1 264 000

Sognefjorden Næringshage AS

Siva SF

2

343 400

340 000

1 200 000

Solør Næringshage AS

Siva SF

2

131 308

129 000

559 000

Stryn Næringshage AS

Siva SF

2

147 000

140 000

770 000

Suldal Vekst AS

Siva SF

2

200 000

200 000

900 000

Sunnmøre Kulturnæringshage AS

Siva SF

2

50 000

50 000

205 000

Sørlandsporten Næringshage AS

Siva SF

2

325 000

325 000

1 000 000

Sør-Østerdal Næringshage AS

Siva SF

2

95 000

95 000

549 000

Telemark Næringshage AS

Siva SF

2

100 000

100 000

495 000

Tindved Kulturhage AS

Siva SF

2

750 000

750 000

16 550 000

Total Innovation AS

Siva SF

2

22 285

120 958

895 512

Tretorget AS

Siva SF

2

478 478

66 900

311 800

Trøndersk Kystkompetanse AS

Siva SF

2

255 000

212 500

1 763 750

Valdres Næringshage AS

Siva SF

2

504 000

192 000

1 220 000

ÅKP AS

Siva SF

2

2 030 000

2 000 000

8 350 000

Sum NFD gruppe 1

49 187 477 384

Sum NFD gruppe 2

1 635 275 232

Landbruks- og matdepartementet (LMD)

Graminor AS

LMD

1

7 612 240

2 991 000

10 600 000

Instrumenttjenesten AS

NIBIO

1

50 000

50 000

1 000 000

Kimen Såvarelaboratoriet AS

LMD

1

4 080 000

510 000

1 000 000

Norwegian Forestry Group AS

NIBIO

1

30 000

30 000

175 000

Rogaland Landbrukspark SA

NIBIO

1

20 000

20 000

0

Staur Gård AS

LMD

1

1 500 000

1 500 000

1 500 000

BioBase AS

NIBIO

2

34 000

34 000

102 000

Dimensions Agri Technologies AS (DAT AS - Rena Næringspark)

NIBIO

2

2

2

21 038 200

Felleskjøpet Agri SA

NIBIO

2

250

250

13 822 000

Glad Mat AS

NIBIO

2

2 500

2 500

123 000

Graminor AS

NIBIO

2

530 000

530 000

10 600 000

Hoff Norske Potetindustrier BA

NIBIO

2

30 000

30 000

7 875 000

Høgskolen på Jæren

NIBIO

2

5 000

5 000

3 674 000

Innovasjonsenter Campus Ås AS

NIBIO

2

400 000

400 000

800 000

Instidata AS

NIBIO

2

9 295

9 295

100 000

Instrumenttjenesten AS

NIBIO

2

1 063 300

1 063 300

1 000 000

Instrumenttjenesten AS

Veterinærinstituttet

2

50 000

50 000

1 000 000

ITAS Eierdrift AS

NIBIO

2

53 050

53 050

100 000

ITAS Eierdrift AS

Veterinærinstituttet

2

3 350

3 350

100 000

Kapp Næringshage AS

NIBIO

2

12 000

12 000

543 660

Kulturlandskapssenteret i Telemark AS

NIBIO

2

10 000

10 000

353 000

Miljøalliansen AS

NIBIO

2

32 406

32 406

270 000

Nortura BA

NIBIO

2

1 000

1 000

222 648 000

Norwegian Forestry Group AS

NIBIO

2

25 000

25 000

175 000

Næringsbygg AS, Svanvik

NIBIO

2

5 000

5 000

291 000

Oi! Trøndersk mat og drikke AS

NIBIO

2

5 075

5 075

2 300 000

Sagaplant AS

NIBIO

2

120 000

120 000

1 000 000

Sognefrukt BA

NIBIO

2

5 000

5 000

969 000

Vestskog SA

NIBIO

2

4 500

4 500

11 416 000

Vågønes Barnehage AL

NIBIO

2

10 500

10 500

101 000

Sum LMD gruppe 1

13 292 240

Sum LMD gruppe 2

2 411 228

Samferdselsdepartementet (SD)

Avinor AS

SD

1

7 278 409 000

5 400 100 000

5 400 100 000

Finse vann- og avløpsselskap AS

Jernbaneverket

1

2 000

2 000

300 000

Framsenteret AS

Kystverket

1

14 000

14 000

122 000

NSB AS

SD

1

5 535 500 000

3 685 500 000

3 685 500 000

Nye Veier AS

SD

1

600 100 000

7 000 000

7 000 000

Posten Norge AS

SD

1

4 680 000 000

3 120 000 000

3 120 000 000

Reiseplan og billett AS

SD

1

100 000

100 000

100 000

Svinesunds- forbindelsen AS

SD

1

100 000

100 000

100 000

Togmateriell AS

SD

1

100 000

100 000

100 000

Togvedlikehold AS

SD

1

100 000

100 000

100 000

Sum SD gruppe 1

18 094 425 000

Klima- og miljødepartementet (KLD)

Framsenteret AS

Norsk Polarinstitutt

1

50 000

50 000

122 000

Sum KLD gruppe 1

50 000

Forsvarsdepartementet (FD)

Aerospace Industrial Maintenance (AIM) AS

FD

1

353 000 000

353 000 000

353 000 000

Kjeller Innovasjon AS

FD v/Forsvarets forskningsinstitutt

2

3 740 375

3 740 375

8 946 399

Sum FD gruppe 1

353 000 000

Sum FD gruppe 2

3 740 375

Olje- og energidepartementet (OED)

Gassco AS

OED

1

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Petoro AS

OED

1

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Petoro Iceland AS

OED

1

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Statoil ASA

OED

1

31 081 844 382

5 435 457 763

8 112 623 526

Norpipe Oil AS

OED

2

2

504 250

10 085 000

Norsea Gas AS

OED

2

3 978 500

23 302 295

58 247 000

Sum OED gruppe 1

31 103 844 382

Sum OED gruppe 2

3 978 502

Sum aksjar gruppe 1

102 567 730 066

Sum aksjar gruppe 2

2 213 790 480

Marknadsverdi for børsnoterte aksjar per 31.12.2016

Selskap

Forvalta av staten ved

Bokført verdi i statsrekneskapen

Aksjar eigd av staten

Samla marknadsverdi av statens aksjar

Staten sin eigardel1)

Norsk Hydro ASA

NFD

5 608 811 389

708 865 253

29 276 134 949

34,3 %

Yara International ASA

NFD

354 733 491

98 936 188

33 638 303 920

36,2 %

Telenor ASA

NFD

8 102 649 280

810 264 928

104 524 175 712

54,0 %

Kongsberg Gruppen ASA

NFD

360 002 000

60 001 600

7 470 199 200

50,0 %

DNB ASA

NFD

15 704 964 249

553 791 613

71 106 843 109

34,0 %

SAS AB

NFD

1 228 452 372

37 800 000

500 850 000

11,5 %

Entra ASA

NFD

613 688 930

61 368 893

5 262 382 575

33,4 %

Statoil ASA

OED

31 081 844 382

2 174 183 105

346 129 950 316

67,0 %

1) Tabellen inneheld staten sin direkte eigardel i børsnoterte aksjar forvalta gjennom departementa.

Tabell 3.7 Statens inntektskrav vedk. skattar, avgifter og refusjonskrav (tal i 1 000 kroner)

Oversikta syner uteståande inntektskrav vedkomande skattar, avgifter og refusjonar. Kolonnen «Inntektskrav per 31.12» inneheld forfalne, men ikkje betalte krav som er under innkrevjing. Krav stilt i bero inngår ikkje, men går fram som tilleggsinformasjon i eigen kolonne. Samla uteståande krav vil vera summen av inntektskrav og krav stilt i bero per 31.12.

Kap.

Post

Inntektas art

Inntektskrav per 31.12.2015

Endringar i 2016

Inntektskrav per 31.12.2016

Krav stilt i bero per 31.12.2016

Skatter og avgifter

5501

Skatter på formue og inntekt

70

Trinnskatt, formuesskatt mv.

2 469 452

20 532

2 489 984

106 442

72

Fellesskatt

8 108 173

732 485

8 840 658

298 330

Sum kap. 5501

10 577 625

753 017

11 330 642

404 772

5506

Avgift av arv og gaver

70

Avgift

325 468

34 285

359 753

1 736

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

71

Ordinær skatt på formue og inntekt

157 263

-1 931

155 332

0

72

Særskatt på oljeinntekter

258 352

1 820

260 172

0

Sum kap. 5507

415 615

-111

415 504

0

5511

Tollinntekter

70

Toll

8 838

857

9 695

181

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift – v/omsetning

5 348 539

109 474

5 458 013

3 081 685

70

Merverdiavgift – v/innførsel

188 339

39 171

227 510

3 194

5526

Avgift på alkohol

70

Avgift på alkohol

73 399

8 608

82 007

0

5531

Avgift på tobakkvarer mv.

70

Avgift på tobakkvarer mv.

401

8 473

8 874

0

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift

46 326

-3 657

42 669

3 393

72

Årsavgift

257 331

-24 031

233 300

0

73

Vektårsavgift

14 633

-1 004

13 629

202

75

Omregistreringsavgift

29 938

-20 534

9 404

0

Sum kap. 5536

348 228

-49 226

299 002

3 595

5538

Veibruksavgift på drivstoff

70

Veibruksavgift på bensin

19

-4

15

0

71

Veibruksavgift på autodiesel

898

19

917

4 039

Sum kap. 5538

917

15

932

4 039

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Avgift på elektrisk kraft

416

5 117

5 533

0

5542

Avgift på mineralolje mv.

70

Grunnavgift på mineralolje mv.

7 230

2 738

9 968

168

71

Avgift på smøreolje mv.

370

11

381

0

Sum kap. 5542

7 600

2 749

10 349

168

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift1)

4 254

3 228

7 482

303

71

Svovelavgift1)

803

1 984

2 787

0

Sum kap. 5543

5 057

5 212

10 269

303

5547

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

70

Trikloreten (TRI)

2

-2

0

0

5548

Miljøavgift på visse klimagasser

70

Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK)

1 470

-9

1 461

329

5549

Avgift på utslipp av NOx

70

Avgift på utslipp av NOx

7 782

-1 157

6 625

0

5555

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

70

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

2 451

11 402

13 853

0

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

70

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

229

-33

196

328

5557

Avgift på sukker mv.

70

Avgift på sukker mv.

43

6 170

6 213

0

5559

Avgift på drikkevareemballasje

70

Grunnavgift på engangsemballasje

725

-52

673

2

71

Miljøavgift på kartong

154

17

171

0

72

Miljøavgift på plast

103

32

135

0

73

Miljøavgift på metall

1 310

-111

1 199

11

74

Miljøavgift på glass

3 018

-143

2 875

0

Sum kap. 5559

5 310

-257

5 053

13

5561

Flypassasjeravgift

70

Flypassasjeravgift2)

0

173

173

0

5584

Andre avgifter

70

Etterslep netto tilbakebetaling av utgåtte avgifter3)

10 232

2 166

12 398

2 718

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift

3 878 899

36 826

3 915 725

277 554

72

Arbeidsgiveravgift

1 245 203

-95 138

1 150 065

52 127

Sum kap. 5700

5 124 102

-58 312

5 065 790

329 681

22 452 062

877 783

23 329 845

3 832 742

5701

Diverse inntekter

73

Refusjon fra bidragspliktige

1 194 250

-35 922

1 158 328

358 416

Sum skatter, avgifter og refusjonskrav

23 646 312

841 861

24 488 173

4 191 158

1) I Meld. St. 3 (2015–2016) vart det på kap. 5543, postane 70 og 71, oppgjeve feil inntektskrav per 31.12.2015. Korrekt inntektskrav per 31.12.2015 skulle ha vore 4 254 000 kroner på post 70 og 803 000 kroner på post 71.

2) Flypassasjeravgift kap. 5561, post 70 er ny avgift i 2016.

3) Avgift på sluttbehandling av avfall kap. 5546, post 70 og Avgift på båtmotorar kap 5537, post 71 er gått ut og lagt inn som ein del av kap. 5584, post 70 Etterslep utgåtte avgifter.

Tabell 3.8 Gåver og gåveforsterkingsmidlar 2016 (tal i kroner)

Gåveforsterkingsordninga omfattar gåver gjevne av private til universitet, høgskular med rett til å tildela doktorgrad, Noregs forskingsråd og Det Norske Videnskaps-Akademi. Når det blir gjeve gåver over 3 mill. kroner, skyt staten til 25 prosent av gåvesummen. Statlege verksemder skal plassera gåvene og gåveforsterkingsmidlane samla på ein renteberande fondskonto i Noregs Bank. Tabellen nedanfor syner tilgang og bruk i 2016 av midlar frå gåver og gåveforsterking.

Endringar

Kontogruppe 64/81

Verksemd

Inngåande balanse

Mottekne gåver

Mottekne forsterkingar

Renter

Forbruk

Tilbakebetalingar mv.

Utgåande balanse

640209/810210

Norges Handelshøyskole

3 936 197

550 000

0

17 916

1 375 213

0

3 128 900

640210/810211

Universitetet i Stavanger

43 220 908

11 898 276

0

249 490

18 354 394

0

37 014 280

640211/810212

Universitetet i Agder

15 312 411

0

0

60 050

6 871 011

0

8 501 450

640213/810214

Nord universitet

6 346 286

0

0

20 745

4 221 825

0

2 145 206

640214/810215

Universitetet i Bergen

112 874 269

94 767 658

22 949 209

549 344

122 474 109

0

108 666 371

640215/810216

NTNU

32 917 724

32 141 081

9 343 926

184 014

37 799 639

0

36 787 106

640216/810209

Norges forskningsråd

3 876 878

2 000 000

500 000

32 939

0

0

6 409 818

640217/810217

Universitetet i Oslo

100 240 879

107 305 614

14 891 928

593 353

98 569 017

0

124 462 757

640218/810218

Universitetet i Tromsø

20 785 147

24 376 500

3 821 125

99 081

25 150 482

0

23 931 371

640219/810219

Høgskolen i Gjøvik

10 088

0

0

10 088

0

0

640220/810220

Høgskolen i Lillehammer

2 111 319

0

0

11 019

545 000

0

1 577 338

640221/810221

Høgskolen i Hedmark

5

0

0

0

0

5

0

640122/810222

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

1 687 982

0

0

8 868

669 834

0

1 027 016

640123/810223

Høgskolen i Sørøst-Norge

0

2 000 000

912 500

233

1 998 412

0

914 321

Sum

343 320 094

275 039 129

52 418 688

1 827 052

318 039 024

5

354 565 934

Tabell 3.9 Note til kapitalrekneskapens konto 70/71, spesifikasjon av mellomværet mellom statskassa og departementa (tal i kroner)

Kvart departement har overordna ansvar for at rekneskapen til rekneskapsførarane er korrekt, inkludert mellomværet med statskassa. Oversikta nedanfor syner korleis mellomværet er fordelt på rekneskapsførarane, jf. kontogruppe 70/71 i tabell 3.1. Einskilde endringar er forklarte i notar basert på informasjon frå departementa.

Konto

Departement/ Rekneskapsførar

31.12.2015

Endring 2016

31.12.2016

7000

Konstitusjonelle virksomheter

-46 167 065,15

-5 240 887,57

-51 407 952,72

700023

Statsministerens kontor

-7 190 471,96

-765 460,58

-7 955 932,54

700024

Regjeringsadvokaten

-2 244 787,00

-901 178,00

-3 145 965,00

700040

Stortinget

-20 784 464,43

-1 017 838,79

-21 802 303,22

700050

Riksrevisjonen

-12 995 341,16

-1 625 789,95

-14 621 131,11

700060

EOS-utvalget

-444 704,47

-20 683,64

-465 388,11

700080

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

-100 234,00

-270 729,45

-370 963,45

700070

Ombudsmannen for Forsvaret

-145 273,00

-40 172,00

-185 445,00

716107

Sivilombudsmannen

-2 261 789,13

-599 035,16

-2 860 824,29

7010

Regnskapsførere under Utenriksdepartementet

185 891 982,10

-2 624 143,81

183 267 838,29

701110

Utenriksdepartementet

194 785 438,91

-1 569 201,80

193 216 237,11

701111

Fredskorpset

-1 486 456,21

-158 824,32

-1 645 280,53

701140

Direktoratet for utviklingssamarbeid-NORAD

-7 407 000,60

-896 117,69

-8 303 118,29

7020

Regnskapsførere under Kunnskapsdepartementet

-50 643 718,80

-27 973 398,38

-78 617 117,18

702001

Kunnskapsdepartementet

-8 926 390,16

-1 085 992,49

-10 012 382,65

702403

Sameskolen for Midt-Norge

-269 225,50

45 115,50

-224 110,00

702405

De samiske videregående skoler, Karasjok og Kautokeino

-2 424 735,40

305 924,52

-2 118 810,88

702610

VEA – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

-742 138,15

10 136,85

-732 001,30

702811

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)1)

-3 852 172,73

-4 035 478,87

-7 887 651,60

702831

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

-9 387 879,13

-1 557 299,62

-10 945 178,75

702832

Utdanningsdirektoratet

-13 371 199,91

1 257 908,86

-12 113 291,05

702950

Statens lånekasse for utdanning2)

29 346 225,05

-22 864 206,47

6 482 018,58

702960

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

-365 658,25

-46 814,75

-412 473,00

702961

Senter for IKT i utdanningen

-8 506 510,02

-969 587,29

-9 476 097,31

702962

Statped

-31 653 539,97

1 167 038,75

-30 486 501,22

702963

De nasjonale forskningsetiske komiteene

-490 494,63

-200 143,37

-690 638,00

7030

Regnskapsførere under Kulturdepartementet

-107 501 695,43

49 119 362,46

-58 382 332,97

703801

Kulturdepartementet

-5 072 461,70

-3 275 064,48

-8 347 526,18

703802

Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge

-2 141 615,02

612 220,17

-1 529 394,85

703803

Lotteri- og stiftelsestilsynet

-1 719 229,00

-547 795,20

-2 267 024,20

703804

Riksteateret

-2 684 638,83

122 982,73

-2 561 656,10

703805

Norsk filminstitutt

-2 149 313,26

-712 751,51

-2 862 064,77

703808

Medietilsynet

-1 039 685,05

-238 025,71

-1 277 710,76

703814

Språkrådet

-948 119,05

-24 973,61

-973 092,66

703815

Norsk kulturråd

-3 688 488,60

-1 272 655,80

-4 961 144,40

703817

Kunst i offentlige rom

-448 877,72

3 006,22

-445 871,50

703821

Nasjonalbiblioteket

-9 723 602,78

296 101,68

-9 427 501,10

703824

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

-1 293 091,67

-103 869,69

-1 396 961,36

703858

Norsk lokalhistorisk institutt

-539 802,56

539 802,56

0,00

703861

Arkivverket

-8 237 534,05

663 206,52

-7 574 327,53

703888

Statens kunstnerstipend

-7 062 578,67

-482 913,33

-7 545 492,00

703871

Kirkerådet3)

-7 882 579,73

5 690 071,74

-2 192 507,99

703872

Borg bispedømmeråd3)

-4 695 096,30

4 695 096,30

0,00

703873

Oslo bispedømmeråd3)

-8 455 998,70

5 910 060,90

-2 545 937,80

703874

Hamar bispedømmeråd3)

-4 203 157,00

4 292 490,32

89 333,32

703875

Tunsberg bispedømmeråd3)

-4 130 387,25

4 130 387,25

0,00

703876

Agder og Telemark bispedømmeråd3)

-5 345 389,27

4 493 548,37

-851 840,90

703877

Stavanger bispedømmeråd3)

-3 885 981,72

3 885 981,72

0,00

703878

Bjørgvin bispedømeråd3)

-5 687 016,80

5 414 003,44

-273 013,36

703879

Møre bispedømmeråd3)

-2 927 316,00

2 919 828,00

-7 488,00

703881

Nidaros bispedømmeråd3)

-4 362 434,05

3 904 198,99

-458 235,06

703882

Sør-Hålogaland bispedømmeråd3)

-3 485 514,99

3 396 750,41

-88 764,58

703883

Nord-Hålogaland bispedømmeråd3)

-3 765 829,31

3 597 231,61

-168 597,70

703884

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider

343 298,47

-151 309,21

191 989,26

703885

Det praktisk-teologiske seminar

-2 112 049,82

1 329 749,07

-782 300,75

703887

Svalbard kirke

-157 205,00

32 003,00

-125 202,00

7040

Regnskapsførere under Justis- og beredskapsdepartement4)

-220 996 620,43

-462 085 735,92

-683 082 356,35

704100

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

-19 717 606,76

-553 316,58

-20 270 923,34

704127

Økokrim

-11 469,24

-304 835,80

-316 305,04

704129

Kripos

253 058,70

-297 254,20

-44 195,50

704130

Politihøgskolen

-1 329 131,47

-4 140 403,30

-5 469 534,77

704131

Politiets fellestjenester

1 939 133,98

489 485,43

2 428 619,41

704132

Utrykningspolitiet

-147 408,32

8 914,48

-138 493,84

704134

Norges grensekommissær for den norsk-russiske grense

35 893,64

-23 426,48

12 467,16

704143

Hovedredningssentralen Sør-Norge

-1 493 597,83

-435 228,65

-1 928 826,48

704144

Hovedredningssentralen Nord-Norge

-1 401 785,29

-708 615,08

-2 110 400,37

704197

Politiets sikkerhetstjeneste

-19 995 133,13

-2 837 052,66

-22 832 185,79

704200

Oslo politidistrikt

1 636 045,18

728 144,60

2 364 189,78

704205

Follo politidistrikt

-245 408,73

65 660,07

-179 748,66

704206

Asker og Bærum politidistrikt

101 984,00

-76 475,20

25 508,80

704207

Romerike politidistrikt

-104 185,01

-48 044,76

-152 229,77

704211

Gudbrandsdal politidistrikt

-29 671,93

28 847,56

-824,37

704212

Vestoppland politidistrikt

-231 487,91

22 652,40

-208 835,51

704242

Sunnmøre politidistrikt

-1 056 534,99

-61 450,86

-1 117 985,85

704254

Troms politidistrikt

-172 692,86

189 499,13

16 806,27

704255

Vestfinnmark politidistrikt

-29 357,61

14 729,61

-14 628,00

704266

Sysselmannen på Svalbard

-2 959 637,31

63 639,32

-2 895 997,99

704267

Østfold politidistrikt

-1 246 712,94

584 759,59

-661 953,35

704268

Hedmark politidistrikt

-110 319,64

-19 339,72

-129 659,36

704269

Nordre Buskerud politidistrikt

36 490,43

-12 930,17

23 560,26

704270

Søndre Buskerud politidistrikt

-5 198,81

48 157,25

42 958,44

704271

Vestfold politidistrikt

-44 061,77

-481 749,25

-525 811,02

704272

Telemark politidistrikt

-140 773,71

-307 536,40

-448 310,11

704273

Agder politidistrikt

-38 218,81

-24 735,67

-62 954,48

704274

Rogaland politidistrikt

-522 336,13

337 654,08

-184 682,05

704275

Hordaland politidistrikt

-568 577,56

-164 504,36

-733 081,92

704276

Sogn og Fjordane politidistrikt

-107 266,63

174 126,08

66 859,45

704277

Nordmøre og Romsdal politidistrikt

3 830,46

-16 223,80

-12 393,34

704278

Sør-Trøndelag politidistrikt

-1 058 742,63

-75 257,22

-1 133 999,85

704279

Nord-Trøndelag politidistrikt

-201 362,70

203 171,61

1 808,91

704280

Midtre Hålogaland politidistrikt

8 462,17

-1 915,17

6 547,00

704281

Helgeland politidistrikt

-92 951,55

22 788,55

-70 163,00

704282

Østfinnmark politidistrikt

-10 508,10

-21 550,66

-32 058,76

704283

Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

33 552,06

-7 329,38

26 222,68

704284

Salten politidistrikt

8 715,30

-13 879,78

-5 164,48

704285

Spesialenheten for politisaker

-1 596 058,00

193 087,00

-1 402 971,00

704286

Namsfogden i Oslo

-1 202 293,22

-356 545,30

-1 558 838,52

704460

Riksadvokatembetet

-9 412 246,12

583 529,99

-8 828 716,13

704471

Generaladvokaten

-182 350,25

50 029,66

-132 320,59

704472

Domstoladministrasjonen

-118 771 263,02

43 556 175,39

-75 215 087,63

704473

Politiets utlendingsenhet

-502 915,85

57 896,11

-445 019,74

704474

Politidirektoratet

1 028 198,25

-520 206,04

507 992,21

704475

Politi- og lensmannsetaten

9 198 731,34

-436 867 712,52

-427 668 981,18

704476

Kontoret for voldsoffererstatning

-859 128,00

-1 050,62

-860 178,62

704482

Statens sivilrettsforvaltning

-5 063 305,73

1 813 784,73

-3 249 521,00

704485

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

-527 605,92

16 469,92

-511 136,00

704488

Sekretariatet for konfliktrådene

-3 136 557,20

-124 087,52

-3 260 644,72

704489

Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK)

103 333 945,90

-47 406 751,86

55 927 194,04

704490

Nasjonalt ID-senter

-40 714,40

40 714,40

0,00

704491

Politiets IKT-tjenester

-14 186 942,03

8 830 347,37

-5 356 594,66

704492

Kriminalomsorgsdirektoratet

-77 148 542,73

-12 290 356,17

-89 438 898,90

704499

Justis- og beredskapsdepartementet

-13 745 869,19

-2 398 963,37

-16 144 832,56

705005

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

-5 801 208,25

-887 427,29

-6 688 635,54

705010

Utlendingsdirektoratet

-26 019 773,51

-7 658 381,40

-33 678 154,91

705011

Utlendingsnemnda

-7 345 749,05

-1 065 463,01

-8 411 212,06

7050

Regnskapsførere under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

-129 528 408,60

-7 103 568,34

-136 631 976,94

705001

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

-13 725 210,68

641 802,87

-13 083 407,81

705031

Husbanken

-10 808 878,12

1 372 295,16

-9 436 582,96

705032

Kompetansesenter for distriktsutvikling

-662 786,11

-121 677,00

-784 463,11

705033

Husleietvistutvalget

-967 518,30

260 550,10

-706 968,20

705034

Valgdirektoratet

0,00

-649 031,67

-649 031,67

705870

Direktoratet for byggkvalitet

-2 314 411,88

-371 684,19

-2 686 096,07

715002

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

-16 200 211,29

-893 935,48

-17 094 146,77

715003

Datatilsynet

-1 219 633,00

-254 936,00

-1 474 569,00

715006

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)

-8 015 035,83

-1 049 801,24

-9 064 837,07

705012

Galdu – Kompetansenter for urfolks rettigheter

-162 035,17

125 025,79

-37 009,38

706721

Internasjonalt reindriftssenter

-371 018,86

200 051,21

-170 967,65

715201

Fylkesmannen i Østfold

-5 146 865,05

1 185 405,94

-3 961 459,11

715203

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

-8 762 433,00

-425 854,00

-9 188 287,00

715204

Fylkesmannen i Hedmark

-3 176 472,57

-506 851,43

-3 683 324,00

715205

Fylkesmannen i Oppland

-2 432 972,54

-2 028 735,51

-4 461 708,05

715206

Fylkesmannen i Buskerud

-2 845 697,43

-625 481,97

-3 471 179,40

715207

Fylkesmannen i Vestfold

-3 303 686,00

56 271,00

-3 247 415,00

715208

Fylkesmannen i Telemark

-2 496 236,80

-377 136,19

-2 873 372,99

715210

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

-4 860 522,52

-304 568,44

-5 165 090,96

715211

Fylkesmannen i Rogaland

-5 553 784,67

379 411,75

-5 174 372,92

715212

Fylkesmannen i Hordaland

-8 392 345,29

-162 263,91

-8 554 609,20

715214

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

-5 075 761,88

-664 896,67

-5 740 658,55

715215

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

-3 502 948,65

-537 941,44

-4 040 890,09

715216

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

-5 488 860,72

-152 870,19

-5 641 730,91

715217

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

-2 543 851,80

-37 705,37

-2 581 557,17

715218

Fylkesmannen i Nordland

-4 078 594,41

-834 697,43

-4 913 291,84

715219

Fylkesmannen i Troms

-3 422 722,02

-662 448,88

-4 085 170,90

715220

Fylkesmannen i Finnmark

-3 997 914,01

-661 865,15

-4 659 779,16

7060

Regnskapsførere under Arbeids- og sosialdepartementet

-9 110 159 141,71

-182 993 749,72

-9 293 152 891,43

706001

Arbeids- og sosialdepartementet

-5 936 985,02

-443 339,84

-6 380 324,86

706002

Arbeidsretten

-344 465,00

-86 019,00

-430 484,00

706003

Riksmekleren

-190 942,00

-158 166,00

-349 108,00

706500

Arbeids- og velferdsetaten

-9 055 592 358,77

-195 825 529,81

-9 251 417 888,58

706544

Trygderetten

-3 351 680,06

-152 068,55

-3 503 748,61

715104

Arbeidstilsynet

-14 683 606,82

-2 193 061,29

-16 876 668,11

715510

Statens pensjonskasse forsikring

-22 583 294,38

16 543 899,49

-6 039 394,89

718006

Petroleumstilsynet

-7 475 809,66

-679 464,72

-8 155 274,38

7070

Regnskapsførere under Helse- og omsorgsdepartementet5)

-271 804 028,94

106 107 220,48

-165 696 808,46

706719

Statens institutt for rusmiddelforskning SIRUS

0,00

0,00

0,00

707001

Helse- og omsorgsdepartementet

-7 632 794,70

-541 349,93

-8 174 144,63

707002

Helsedirektoratet

-63 973 114,14

32 297 487,19

-31 675 626,95

707003

Nasjonalt folkehelseinstitutt

-152 902 599,98

112 183 723,19

-40 718 876,79

707004

Statens helsetilsyn

-3 961 871,57

-201 063,31

-4 162 934,88

707005

Statens strålevern

-16 450 225,61

3 534 773,54

-12 915 452,07

707006

Statens legemiddelverk

-9 566 973,94

-1 389 175,74

-10 956 149,68

707008

Bioteknologirådet

-260 584,00

-50 060,00

-310 644,00

707009

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

0,00

0,00

0,00

707010

Norsk pasientskadeerstatning

-3 828 310,85

-101 680,12

-3 929 990,97

707011

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

-2 746 432,10

-3 923 382,46

-6 669 814,56

707012

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

0,00

0,00

0,00

707013

Helseøkonomiforvaltningen HELFO

-10 481 122,05

844 329,29

-9 636 792,76

707015

Statens helsepersonellnemnd

0,00

0,00

0,00

707016

Vitenskapskomiteen for mattrygghet

0,00

0,00

0,00

707017

Direktoratet for E-helse

0,00

-36 546 381,17

-36 546 381,17

7080

Regnskapsførere under Barne- og likestillingsdepartementet

-190 379 343,69

-24 376 326,78

-214 755 670,47

708001

Barne- og likestillingsdepartementet

-5 855 411,61

440 863,53

-5 414 548,08

708049

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

-158 054,00

-35 457,00

-193 511,00

708050

Barneombudet

-447 813,13

-58 972,70

-506 785,83

708052

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet6)

-176 563 106,73

-24 513 363,83

-201 076 470,56

708058

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

-6 107 353,50

-19 858,50

-6 127 212,00

708059

Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget

-506 260,64

-145 397,36

-651 658,00

708068

Forbrukerombudet

-741 344,08

-44 140,92

-785 485,00

7090

Regnskapsførere under Nærings- og fiskeridepartementet

-139 071 679,29

-26 715 783,34

-165 787 462,63

709002

Nærings- og fiskeridepartementet

-10 738 695,86

-2 678 537,85

-13 417 233,71

709402

Norges geologiske undersøkelse

-8 258 030,19

1 823 052,02

-6 434 978,17

709403

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

-800 638,00

-184 568,27

-985 206,27

709405

Sjøfartsdirektoratet

-8 727 132,82

-155 646,95

-8 882 779,77

709410

Justervesenet

-4 054 436,81

324 662,22

-3 729 774,59

709411

Registerenheten i Brønnøysund

-12 266 483,66

-222 993,73

-12 489 477,39

709413

Norsk Akkreditering

-1 552 802,60

40 531,39

-1 512 271,21

709415

Patentstyret

-8 276 555,24

-1 478 937,31

-9 755 492,55

709416

Regelrådet

0,00

-489 144,70

-489 144,70

709440

Innovasjon Norge7)

-40 000 000,00

39 808 452,00

-191 548,00

709441

Eksportkreditt Norge AS8)

-2 690 645,07

-60 447 569,02

-63 138 214,09

709442

Klagenemnda for industrielle rettigheter

-260 278,00

-15 585,00

-275 863,00

710700

Fiskeridirektoratet

-11 364 373,58

-657 037,48

-12 021 411,06

710710

Havforskningsinstituttet

-22 892 063,30

-934 442,59

-23 826 505,89

710715

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning

-4 453 891,82

-1 000 351,67

-5 454 243,49

715810

Konkurransetilsynet

-2 735 652,34

-447 666,40

-3 183 318,74

7110

Regnskapsførere under Landbruks- og matdepartementet

52 231 562,66

-54 137 794,13

-1 906 231,47

711001

Landbruks- og matdepartementet

-3 975 072,20

-585 115,64

-4 560 187,84

711090

Landbruksdirektoratet9)

89 198 667,46

-48 131 319,82

41 067 347,64

711315

Mattilsynet

-32 992 032,60

-5 421 358,67

-38 413 391,27

7130

Regnskapsførere under Samferdselsdepartementet

2 576 548 732,93

399 214 944,73

2 975 763 677,66

710720

Kystverket

-419 743 335,37

-5 393 592,87

-425 136 928,24

713101

Samferdselsdepartementet

-5 771 807,84

-781 505,14

-6 553 312,98

713160

Statens vegvesen10)

2 341 390 089,65

95 208 353,61

2 436 598 443,26

713210

Jernbaneverket11)

681 345 247,96

316 463 236,39

997 808 484,35

713211

Statens jernbanetilsyn

-2 370 277,65

-33 836,32

-2 404 113,97

713212

Luftfartstilsynet

-5 799 960,95

-782 815,21

-6 582 776,16

713370

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

-10 570 397,77

-5 166 153,13

-15 736 550,90

713371

Statens havarikommisjon for transport

-1 930 825,10

-298 742,60

-2 229 567,70

7140

Regnskapsførere under Klima- og miljødepartementet

-62 117 868,84

11 901 206,48

-50 216 662,36

714401

Klima- og miljødepartementet

-20 301 755,80

7 944 883,44

-12 356 872,36

714410

Norsk Polarinstitutt

-6 232 033,88

2 577 833,86

-3 654 200,02

714411

Svalbards miljøvernfond

-288 600,00

288 900,00

300,00

714415

Miljødirektoratet

-30 860 878,03

775 446,69

-30 085 431,34

714429

Riksantikvaren

-4 434 601,13

314 142,49

-4 120 458,64

7160

Regnskapsførere under Finansdepartementet

3 250 878 849,23

-1 063 435 362,22

2 187 443 487,01

716001

Finansdepartementet

-12 655 823,15

-554 835,96

-13 210 659,11

716002

FIN Statsgjeldsforvaltning

0,00

0,00

0,00

716010

Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

-8 764 207,63

-1 452 032,47

-10 216 240,10

716105

Skatteetaten

-136 457 031,41

-18 370 093,24

-154 827 124,65

716106

Finanstilsynet

-11 833 382,49

-225 083,84

-12 058 466,33

716200

Skatteregnskapet

4 069 692 429,00

-931 662 279,00

3 138 030 150,00

716221

Merverdiavgiftsregnskapet12)

-285 927 270,00

92 879 504,00

-193 047 766,00

716222

Petroleumsskatteregnskapet

0,00

0,00

0,00

716223

Særavgiftsregnskapet13)

-232 501 056,65

-88 049 472,45

-320 550 529,10

716600

Statistisk sentralbyrå

-34 286 211,14

-5 357 852,70

-39 644 063,84

716700

Statens innkrevingssentral

-83 021 177,54

-3 481 254,60

-86 502 432,14

738400

Tolldirektoratet13)

-13 367 419,76

-107 161 961,96

-120 529 381,72

7170

Regnskapsførere under Forsvarsdepartementet

-599 644 979,48

-62 368 165,82

-662 013 145,30

717001

Forsvarsdepartementet

-11 015 862,49

1 771 672,49

-9 244 190,00

717050

Forsvarets regnskapsadministrasjon

-543 684 005,53

-57 471 561,39

-601 155 566,92

717051

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

-5 975 090,90

-1 055 158,00

-7 030 248,90

724090

Forsvarsbygg

-38 970 020,56

-5 613 118,92

-44 583 139,48

7180

Regnskapsførere under Olje- og energidepartementet

-99 689 872,52

20 174 389,81

-79 515 482,71

718001

Olje- og energidepartementet

-5 651 601,95

-49 933,04

-5 701 534,99

718005

Oljedirektoratet14)

-57 865 761,68

25 855 641,98

-32 010 119,70

718010

Norges vassdrags- og energidirektorat

-36 172 508,89

-5 631 319,13

-41 803 828,02

Kontogruppe 70/71 samla

-4 962 153 295,96

-1 332 537 792,07

-6 294 691 088,03

1) Konto 702811: Endringa kjem for det meste av ubrukte eksterne midlar frå fleirårige EU-prosjekt der NOKUT er med.

2) Konto 702950: Endringa skriv seg hovudsakleg frå ordninga med omgjering av lån til stipend ved fullførd utdanning. Det vil vere variasjonar i kor mykje lån som vert ettergjeve i desember og deretter refundert til Lånekassa frå konverteringsfondet i januar året etter.

3) Konto 703871–703883: Den norske kyrkja vert frå 1.1.2017 etablert som eit eige rettsubjekt utanfor staten. Resterande mellomvære med statskassen for Kirkerådet og dei elleve bispedømeråda vert gjort opp i 2017. Endringa i 2016 kjem av at skattetrekk for 6. termin 2016 for dei ulike verksemdene vart betalt før årskiftet som ledd i denne prosessen.

4) Konto 7040: Det har for fleire av rekneskapsførarane under Justis- og beredskapsdepartementet i 2016 vore store endringar i mellomvære med statskassa. Dette kjem i hovudsak av omorganiseringa av politiet med overgang til eitt felles lønssystem, og som no vert handtert av Politi- og lensmannsetaten (konto 704475).

5) Konto 7070: Det har i 2015–2016 vore fleire omstruktureringar under Helse- og omsorgsdepartementet som gjer at nokre av verksemdene framkomer med saldo null i oversikta, medan andre har fått mellomværende endra tilsvarende.

6) Konto 708052: Auken i mellomvære kjem i hovudsak av auke i avsatt forskotstrekk og auke i avsett pensjonspremie.

7) Konto 709440: Endringa kjem av at det i desember 2015 vart utbetalt 40 mill. kroner til ei ny tilskotsordning. Beløpet vart utbetalt frå feil bankkonto. Forholdet vart retta opp i januar 2016.

8) Konto 709441: Endringa skuldast to feilinnbetalingar som vart gjort av agentbankar i slutten av desember 2016 og som vart tilbakeført i januar 2017.

9) Konto 711090: Hovuddelen av endringa kjem av ei omleggjing av korleis Landbruksdirektoratet overfører omsetningsavgift og forskingsavgift frå statsrekneskapen til fonda.

10) Konto 713160: Mellomvære gjeld for ein stor del forskot vegarbeid og må sjåast i samanheng med konto 840013 Deposita og og avsetjingar under Samferdselsdepartementet.

11) Konto 713210: Jernbaneverket si verksemd vart frå 1.1.2017 overført til Bane Nor SF og til Jernbanedirektoratet . Resterande mellomvære ved utgangen av 2016 er i hovudsak ei fordring knytte til meirverdiavgift for 6. termin 2016 som vert gjort opp i 2017.

12) Konto 716221: Endringa kjem for det meste av nedgang i i uplasserte innbetalingar av meirverdiavgift.

13) Konto 716223 og 738400: Endringane skuldast flytting av særavgifter frå Tolldirektoratet til Særavgiftsregnskapet. Sjå òg note 10 i kapittel 4 vedrørande korreksjon på Tolldirektoratets mellomværende, som etter fullmakt er ført mot konto for forskyving i balansen.

14) Konto 718005: Endringa skuldast i hovudsak forskotsbetalingar for Olje for Utvikling og samarbeidsprosjektet DISKOS.

Tabell 3.10 Note til kapitalrekneskapens konto 82, spesifikasjon av kontantbehaldning for verksemder med særskilde fullmakter (tal i 1 000 kroner).

Dei etterfølgjande tabellane syner kontantbehaldninga i dei nettobudsjetterte verksemdene per 31.12 dei siste tre åra, og endring i behaldninga frå 2015 til 2016. Verksemda si behaldning på oppgjerskonti i Noregs Bank kjem fram i fyrste line i tabellen, og samsvarar med beløp bokførte på konti i kapitalrekneskapen sin kontogruppegruppe 82 Verksemder med særskilde fullmakter. Tabellane spesifiserar òg dei føremål som kontantbehaldninga er bunden opp i, og er basert på spesifikasjonar som er sende inn frå dei einskilde fagdepartementa på ein standard mal for oppstillinga. Tala i tabellane baserar seg på verksemda si eiga balanseoppstilling. Postane på eigedelsida av balansen er ikkje spesifiserte kvar for seg, men er inkluderte saman med dei relaterte postane på gjeldssida av balansen. Tala i tabellane er difor nettotal, og gruppa «Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår», inneheld til dømes òg fordringar og andre omløpsmidlar.

Verksemder med særskilde fullmakter under Kunnskapsdepartementet

Konto 820201 Noregs Forskingsråd Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2014–2016

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2014

2015

2016

Endring 2015 til 2016

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

4 562 050

4 817 495

5 195 543

378 048

Behaldningar på andre bankkonti

36 602

35 205

36 316

1 111

Andre kontantbehaldningar

43 264

48 641

15 033

-33 608

Sum kontantar og kontantekvivalentar

4 641 916

4 901 341

5 246 892

345 551

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

49 375

38 372

40 836

2 464

Skattetrekk og offentlege avgifter

29 575

35 887

37 875

1 988

Gjeld til leverandørar

1 395 172

1 658 783

1 806 028

147 245

Gjeld til oppdragsgivarar

0

0

0

0

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

74 906

18 056

-7 685

-25 741

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

1 549 028

1 751 098

1 877 054

125 956

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår1)

Forskingsprogram under handsaming

3 117 441

3 158 715

3 305 438

146 723

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

3 117 441

3 158 715

3 305 438

146 723

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

47 105

59 211

103 098

43 887

Fri verksemdskapital

61 026

55 365

41 386

-13 979

Sum andre avsetjingar

108 131

114 576

144 484

29 908

Langsiktig gjeld (netto)2)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

-132 684

-123 048

-80 084

42 964

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

-132 684

-123 048

-80 084

42 964

Sum netto gjeld og forpliktingar

4 641 916

4 901 341

5 246 892

345 551

1) Noregs forskingsråd skil seg frå andre nettobudsjetterte verksemder ved at ei hovudoppgåve for rådet er å fordele mottekne forskingsløyvingar vidare til andre. I tillegg til dei ordinære avsetjingane for å dekkja ulike rettslege forpliktingar, vil Noregs forskingsråds gjeldsside vere prega av avsetjingar til starta forskingsprogram som ikkje er fullførte på dagen for balansen, men der Forskingsrådet har forplikta seg til utbetalingar etter framdrifta i prosjekta. Vidare omfattar avsetjingane midlar som Forskingsrådet har motteke, men der handsaminga av søknadane ikkje er avslutta, og midlane ennå ikkje er fordelte til dei forskingsutførande institusjonane. Malen for balanseoppstillinga er difor noko tilpassa for bruk i Forskingsrådet.

2) Årsaka til at posten langsiktig gjeld er negativ er av teknisk art, og kjem av at anleggsmidlane til Forskingsrådet er verdsette høgare enn dei tilsvarande gjeldspostane.

Konto 820203 Norsk Utanrikspolitisk Institutt (NUPI) Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2014–2016

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2014

2015

2016

Endring 2015 til 2016

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

31 841

35 023

40 900

5 876

Behaldningar på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

7

6

0

-6

Sum kontantar og kontantekvivalentar

31 848

35 029

40 900

5 870

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

3 910

3 915

3 950

35

Skattetrekk og offentlege avgifter

3 898

3 812

4 100

288

Gjeld til leverandørar

3 579

2 764

1 941

-823

Gjeld til oppdragsgivarar

-3 434

-5 173

-1 637

3 536

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

344

-265

1 898

2 162

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

8 297

5 053

10 252

5 198

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

6 262

8 429

4 013

-4 416

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

1 412

2 486

7664

5 178

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

10 428

13 139

6 982

-6 157

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

18 102

24 054

18 659

-5 395

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

143

594

6 587

5 993

Fri verksemdskapital

5 307

5 328

5 402

74

Sum andre avsetjingar

5 450

5 922

11 989

6 067

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

31 848

35 029

40 900

5 870

Konto 820242 Meteorologisk Institutt Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2014–2016

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2014

2015

2016

Endring 2015 til 2016

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

105 289

109 578

134 886

25 308

Behaldningar på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

51

41

79

38

Sum kontantar og kontantekvivalentar

105 340

109 619

134 965

25 346

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

28 173

27 876

26 424

-1 452

Skattetrekk og offentlege avgifter

27 515

23 949

23 008

-941

Gjeld til leverandørar

23 343

24 116

30 064

5 948

Gjeld til oppdragsgivarar

-23 039

-21 465

-23 110

-1 645

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

-1 055

26 132

28 016

1 884

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

54 938

80 608

84 403

3 795

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

-827

4 839

13 577

8 738

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

17 679

22 000

12 500

-9 500

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

6 943

6 672

9 097

2 425

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

23 795

33 511

35 175

1 664

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

6 622

-19 485

402

19 887

Fri verksemdskapital

19 985

14 985

14 985

0

Sum andre avsetjingar

26 607

-4 500

15 387

19 887

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

105 340

109 619

134 965

25 346

Konto 820215 til 820241og 820243 Universitet- og høgskulesektoren Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2014–2016

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

20141)

2015

2016

Endring 2015 til 2016

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

10 037 094

10 380 330

11 157 071

776 741

Behaldningar på andre bankkonti

582 443

575 181

574 357

-824

Andre kontantbehaldningar

606

739

324

-415

Sum kontantar og kontantekvivalentar

10 620 143

10 956 251

11 731 753

775 503

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

1 957 608

2 059 403

2 171 944

112 541

Skattetrekk og offentlege avgifter

1 715 129

1 624 185

1 752 283

128 098

Gjeld til leverandørar

1 310 654

1 352 523

1 801 831

449 308

Gjeld til oppdragsgivarar

-374 234

-379 970

-444 147

-64 177

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

455 339

303 497

855 715

552 218

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

5 064 495

4 959 639

6 137 625

1 177 987

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

276 981

215 726

202 939

-12 787

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

19 872

-216 104

-479 062

-262 958

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

1 387 652

1 910 969

1 989 540

78 571

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

740 297

823 821

994 309

170 489

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

61 242

82 851

98 912

16 061

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

2 486 044

2 817 264

2 806 638

-10 624

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

2 533 678

2 459 207

2 143 642

-315 565

Fri verksemdskapital

477 334

525 582

590 192

64 610

Sum andre avsetjingar

3 011 012

2 984 789

2 733 835

-250 954

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

2

0

-2

Anna langsiktig gjeld

58 592

194 557

53 656

-140 903

Sum langsiktig gjeld

58 592

194 560

53 656

-140 905

Sum netto gjeld og forpliktingar

10 620 143

10 956 251

11 731 753

775 503

1) Frå 2014 er NOVA slått saman med Høgskulen i Oslo og Akershus. Inngåande balanse for 2014 er ikkje justert for dette. NOVA hadde ved samanslåinga ei behaldning på oppgjerskonto i Noregs bank på 37,8 mill. kroner, ref. tidlegare konto 820202 i kapitalrekneskapen.

Verksemder med særskilde fullmakter under Kulturdepartementet

Konto 820301 Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2014–2016

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2014

2015

2016

Endring 2015 til 2016

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

8 743

8 117

7 085

-1 032

Behaldningar på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

8 743

8 117

7 085

-1 032

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

4 139

4 658

5 725

1 067

Skattetrekk og offentlege avgifter

4 546

5 289

5 794

505

Gjeld til leverandørar

39

19

210

191

Gjeld til oppdragsgivarar

0

0

0

0

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

20

-1 849

-4 643

-2 794

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

8 743

8 117

7 085

-1 032

Sum netto gjeld og forpliktingar

8 743

8 117

7 085

-1 032

Verksemder med særskilde fullmakter under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Konto 820501 Sametinget Kontantbehaldning i perioden 2014-20161)

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2014

2015

2016

Endring 2015 til 2016

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

153 083

162 309

165 325

3 016

1) Sametinget er ikkje omfatta av kravet til å spesifisere dei føremål som kontantbehaldninga er bunden opp i. Samla behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank, og som inngår i kontogruppe 82, går fram av tabellen.

Verksemder med særskilde fullmakter under Arbeids- og sosialdepartementet

Konto 820601 Statens arbeidsmiljøinstitutt Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2014–2016

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2014

2015

2016

Endring 2015 til 2016

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

63 090

63 123

62 255

-868

Behaldningar på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

63 090

63 123

62 255

-868

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

6 892

7 237

7 283

46

Skattetrekk og offentlege avgifter

5 919

5 776

6 697

921

Gjeld til leverandørar

-17

1 252

4 736

3 484

Gjeld til oppdragsgivarar

0

0

0

0

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

-694

-1 321

-2 552

-1 230

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

12 101

12 944

16 165

3 221

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

15 196

14 725

13 169

-1 555

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

3 881

4 897

4 897

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

20 558

18 024

-2 534

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

21 912

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

40 988

40 179

36 090

-4 089

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

10 000

10 000

10 000

0

Fri verksemdskapital

0

0

0

0

Sum andre avsetjingar

10 000

10 000

10 000

0

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

63 090

63 123

62 255

-868

Verksemder med særskilde fullmakter under Barne- og likestillingsdepartementet

Konto 820802 Statens institutt for forbruksforsking1) Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2014–2016

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2014

2015

2016

Endring 2015 til 2016

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

17 056

18 680

0

-18 680

Behaldningar på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

17 056

18 680

0

-18 680

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

2 351

2 021

0

-2 021

Skattetrekk og offentlege avgifter

1 798

368

0

-368

Gjeld til leverandørar

1 507

0

0

0

Gjeld til oppdragsgivarar

0

0

0

0

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

3 622

6 513

0

-6 513

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

9 277

8 901

0

-8 901

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

0

0

0

0

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

0

0

0

0

Fri verksemdskapital

7 779

9 779

0

-9 779

Sum andre avsetjingar

7 779

9 779

0

-9 779

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

17 056

18 680

0

-18 680

1) Frå 2016 er SIFO slått saman med Høgskulen i Oslo og Akershus. Balansetala for 2015 er baserte på SIFO sitt avsluttande årsrekneskap som sjølvstendig verksemd.

Konto 820803 Forbrukarrådet Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2014–2016

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2014

2015

2016

Endring 2015 til 2016

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

31 195

39 461

39 418

-43

Behaldningar på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

0

119

119

Sum kontantar og kontantekvivalentar

31 195

39 461

39 536

75

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

7 108

7 512

8 565

1 054

Skattetrekk og offentlege avgifter

6 214

6 771

6 214

127

Gjeld til leverandørar

2 034

5 513

6 997

1 484

Gjeld til oppdragsgivarar

1 500

771

375

-396

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

6 307

7 917

3 462

-4 455

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår1)

23 163

28 483

26 297

-2 186

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

0

0

0

0

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

-1 784

-2 817

-1 904

913

Fri verksemdskapital

9 816

13 795

15 144

1 348

Sum andre avsetjingar1)

8 032

10 978

13 239

2 261

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld1)

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

31 195

39 461

39 536

75

1) Tala for 2015 er noko omgrupperte samanlikna med tilsvarande tabell i Meld. St. 3 (2015–2016). Omgrupperingane er innanfor gruppene påkomne kostnader, andre avsetjingar og anna langsiktig gjeld.

Konto 820804 Likestillings- og diskrimineringsombodet Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2014–2016

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2014

2015

2016

Endring 2015 til 2016

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

16 412

14 340

15 265

925

Behaldningar på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

16 412

14 340

15 265

925

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

3 319

3 498

3 237

-262

Skattetrekk og offentlege avgifter

2 945

3 052

2 875

-177

Gjeld til leverandørar

473

126

551

424

Gjeld til oppdragsgivarar

-625

-2 489

-2 700

-211

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår1)

1 424

1 736

1 739

3

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

7 536

5 924

5 702

-222

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

0

0

0

0

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål1)

8 876

8 417

9 564

1 147

Fri verksemdskapital

0

0

0

0

Sum andre avsetjingar

8 876

8 417

9 564

1 147

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

16 412

14 340

15 265

925

1) Tala for 2015 er noko omgrupperte samanlikna med tilsvarande tabell i Meld. St. 3 (2015–2016). Omgrupperingane er mellom dei linene som er avmerkte.

Verksemder med særskilde fullmakter under Nærings- og fiskeridepartementet

Konto 820901 Norsk romsenter Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2014–2016

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2014

2015

2016

Endring 2015 til 2016

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

182 316

82 726

68 351

-14 375

Behaldningar på andre bankkonti

0

2 479

2 474

-5

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

182 316

85 205

70 825

-14 380

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

2 716

2 929

3 039

110

Skattetrekk og offentlege avgifter

3 298

3 102

3 516

414

Gjeld til leverandørar

17

1 296

11 003

9 707

Gjeld til oppdragsgivarar

0

0

0

0

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

0

0

0

0

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

6 031

7 327

17 558

10 231

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

188 888

106 255

41 055

-65 200

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

-22 791

-40 201

311

40 512

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

166 097

66 054

41 366

-24 688

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

0

0

-500

-500

Fri verksemdskapital

10 188

11 824

12 501

677

Sum andre avsetjingar

10 188

11 824

12 001

177

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

-100

-100

Sum langsiktig gjeld

0

0

-100

-100

Sum netto gjeld og forpliktingar

182 316

85 205

70 825

-14 380

Verksemder med særskilde fullmakter under Landbruks- og matdepartementet

Konto 821104 Veterinærinstituttet Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2014–2016

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2014

2015

2016

Endring 2015 til 2016

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

43 367

47 527

43 441

-4 086

Behaldningar på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

4

1

4

3

Sum kontantar og kontantekvivalentar

43 371

47 528

43 445

-4 083

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

21 419

19 744

20 152

408

Skattetrekk og offentlege avgifter

15 603

18 941

20 631

1 690

Gjeld til leverandørar

-16 978

-10 236

-7 893

2 343

Gjeld til oppdragsgivarar

19 042

6 241

-6 508

-12 749

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

522

4 219

3 479

-739

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

39 608

38 909

29 861

-9 048

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

-1 824

-3 493

-1 669

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

2 040

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

46

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

2 086

-1 824

-3 493

-1 669

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

0

5 589

11 491

5 901

Fri verksemdskapital

-14 016

-1 554

1 406

2 960

Sum andre avsetjingar

-14 016

4 035

12 897

8 862

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

15 693

6 408

4 180

-2 228

Sum langsiktig gjeld

15 693

6 408

4 180

-2 228

Sum netto gjeld og forpliktingar

43 371

47 528

43 445

-4 083

Konto 821105 Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)1) Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2015–2016

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2014

20152)

2016

Endring 2015 til 2016

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

-

173 175

231 486

58 311

Behaldningar på andre bankkonti

-

840

7 553

6 712

Andre kontantbehaldningar

-

6

8

2

Sum kontantar og kontantekvivalentar

-

174 022

239 046

65 024

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

-

39 755

39 127

-628

Skattetrekk og offentlege avgifter

-

40 573

38 104

-2 469

Gjeld til leverandørar

-

29 313

28 478

-835

Gjeld til oppdragsgivarar

-

-73 251

-85 292

-12 042

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

-

18 741

40 334

21 593

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

-

55 132

60 751

5 618

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

-

12 882

24 268

11 386

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

-

58 341

106 350

48 009

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

-

0

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

-

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

-

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

-

71 223

130 618

59 395

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

-

34 017

38 398

4 381

Fri verksemdskapital

-

12 583

9 054

-3 529

Sum andre avsetjingar

-

46 600

47 451

852

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

-

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

-

1 066

226

-840

Sum langsiktig gjeld

-

1 066

226

-840

Sum netto gjeld og forpliktingar

-

174 022

239 046

65 024

1) Frå 1.7.2015 vart Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) oppretta som ein fusjon av verksemdene Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap. Av praktiske høve vart konto 821105 (tidlegare Bioforsk) vidareført og nytta for NIBIO si bankbehaldning i Noregs Bank.

2) Tala for 2015 er omgrupperte samanlikna med tilsvarande tabell i Meld. St. 3 (2015–2016). Framstillinga i 2015 vart sette opp ut frå ei overordna fordeling av hovudtal i SRS-rekneskapen til NIBIO.

Verksemder med særskilde fullmakter under Klima- og miljødepartementet

Konto 821401 Norsk Kulturminnefond Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2014–2016

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2014

2015

2016

Endring 2015 til 2016

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

122 449

127 897

136 126

8 230

Behaldningar på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

0

1

1

Sum kontantar og kontantekvivalentar

122 449

127 897

136 127

8 231

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

904

769

917

149

Skattetrekk og offentlege avgifter

685

616

860

244

Gjeld til leverandørar

30

500

235

-265

Gjeld til oppdragsgivarar

0

0

0

0

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

1 385

1 065

1 553

488

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

3 004

2 950

3 565

616

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål1)

117 251

124 947

121 615

-3 332

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

117 251

124 947

121 615

-3 332

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål1)

0

0

10 948

10 948

Fri verksemdskapital

2 194

0

0

0

Sum andre avsetjingar

2 194

0

10 948

10 948

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

122 449

127 897

136 127

8 231

1) Tala for 2014 og 2015 er noko omgrupperte samanlikna med tilsvarande tabell i Meld. St. 3 (2015–2016). Omgrupperingane er mellom dei linene som er avmerkte.

Verksemder med særskilde fullmakter under Forsvarsdepartementet

Konto 821701 Forsvarets Forskingsinstitutt Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2014–2016

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2014

20151)

2016

Endring 2015 til 2016

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

428 879

441 584

459 939

18 355

Behaldningar på andre bankkonti

1 859

5 560

5 465

-95

Andre kontantbehaldningar

22

33

19

-14

Sum kontantar og kontantekvivalentar

430 761

447 177

465 423

18 246

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

49 628

73 315

75 443

2 128

Skattetrekk og offentlege avgifter

44 100

51 176

51 060

-116

Gjeld til leverandørar

48 960

57 573

47 260

-10 313

Gjeld til oppdragsgivarar

246 221

196 631

238 070

41 439

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

-8 196

-21 847

-12 145

9 702

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

380 713

356 848

399 688

42 840

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

44 463

27 687

-16 776

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

0

44 463

27 687

-16 776

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

0

0

0

0

Fri verksemdskapital

50 048

45 866

38 048

-7 818

Sum andre avsetjingar

50 048

45 866

38 048

-7 818

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

430 761

447 177

465 423

18 246

1) Tala for 2015 er omgrupperte samanlikna med tilsvarande tabell i Meld. St. 3 (2015–2016). Frå 2016 er mellom anna periodiseringer i prosjekter og oppdrag som er finansiert av løyvingar skild ut, slik at dette kjem fram i raden «Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet».

Til forsida av dokumentet